תנאים סביבתיים לרישיון עסק: דו"ח שנתי
בדו"ח שפרסם המשרד להגנ"ס מופיעים נתונים אודות סיווג המפעלים המחודש, מספר הבקשות שסורבו לרישיון עסק, משך זמן הטיפול בבקשות, ועוד. המשרד צפוי להכין ולהעביר בהדרגה מפרטי תנאים אחידים ופרטניים עבור תחומי עיסוק שונים שנדרשים לאישורו
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/7/2015

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה דו"ח שנתי המסכם את כלל הטיפול וההיבטים בתחום רישוי עסקים בשנת 2014, ממנו ניתן ללמוד על השינויים בתחום. הפעילות בשנה זו התקיימה כתקופת מעבר, לאור רפורמה בהליך רישוי עסקים הנמצא תחת משרד הפנים במקביל להליך חקיקת חוק רישוי ירוק (רישוי סביבתי משולב) תחת המשרד להגנ"ס. תקופת מעבר זו נמשכת במהלך שנת 2015.

חלק מרכזי ברפורמה הוא שהמשרד להגנ"ס מנסה לתעדף את הטיפול שלו ברישוי סביבתי כך שאנשי המחוזות של המשרד להגנ"ס יטפלו באופן פרטני במפעלי A  וחלק ממפעלי B, שהינם בעלי השפעה משמעותית או בינונית על הסביבה ואילו בחלק הנוסף של מפעלי B  ומפעלי C, שהינם בעלי השפעה סביבתית מקומית בלבד, יטפלו אנשי היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים באמצעות מפרטי תנאים אחידים לחלק מסוגי העסק, או תנאים ייעודיים לאותם עסקים שפעילותם מורכבת בהיבט הסביבתי. בדו"ח השנתי מפורטים תחומי העיסוק בהם הוסמכו עובדי היחידות הסביבתיות.

מפרטים סביבתיים אחידים או פרטניים

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 קובע 55 תחומי עיסוק המחויבים בקבלת אישור מהמשרד להגנ"ס לצורך הוצאה או חידוש של רישיון עסק. במהלך 2014, כחלק מהרפורמה, המשרד הכין מפרטי תנאים אחידים ל-20 תחומי עיסוק ולעוד 35 תחומים יגובשו מפרטים פרטניים הכוללים תנאים ייעודים, זאת בשל מורכבות העסקים הנכללים בהם. פרסום המפרטים האחידים על ידי משרד הפנים ימשיך להתרחש בהדרגה. עד כה פורסמו מפרטים אחידים עבור 10 תחומים.

סיווג עסקים לפי מידת השפעתם הסביבתית

רק לאחרונה דיווחנו על כך שבמסגרת ההיערכות לחקיקת "חוק רישוי סביבתי משולב" (חוק רישוי ירוק), מעדכן המשרד להגנ"ס את סיווג העסקים לפי מידת השפעתם הסביבתית. מהדו"ח של 2014 אנו למדים כי המשרד כבר מקיים מתכונת כלשהיא של הסיווג החדש לפיה:

כמה בקשות לרישיונות עסק סורבו וכמה זמן לוקח הטיפול?

עוד מידע מעניין המופיע בדו"ח הוא משך זמן הטיפול בבקשות לרישיון עסק וכמה בקשות לרשיון עסק מסורבות בגין תנאים סביבתיים. מהנתונים עולה כי 77% מהבקשות לרישון עסק שהגיעו לידי טיפול של אנשי המחוזות של המשרד להגנת הסביבה, אושרו. רק 2% מהבקשות סורבו. עם זאת, משך זמן הטיפול בכל בקשה עמד בשנת 2014 על 73 ימים בממוצע, עליה של שבעה ימים משנת 2012. בשנת 2013 זמן הטיפול היה זהה לזה של שנת 2014.

טיפול בבקשות רישיון עסק בסיווג

היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים טיפלו ברב הבקשות של "עסקי C" - כ - 1,252 המהווות 81% מהבקשות בסיווג זה, לעומת 286 בקשות (19%) שטופלו על ידי מחוזות המשרד השונים. לעומת זאת, המחוזות טיפלו ב- 77% מהבקשות בסיווג B.

בין השינויים של הרפורמה בהליך רישוי עסקים, בוצע איחוד פריטים/ביטול פריטים בצו רישוי עסקים, ומעבר של המשרד להגנת הסביבה, בחלק מהפריטים, ממעמד "נותן אישור" למעמד "לידיעה". שינויים אלה הובילו לירידה בכמות הבקשות של עסקים מסיווג C כך שבשנת 2013 טופלו 2632 בקשות שצנחו ל- 1539 בקשות בשנת 2014, ירידה של כ- 40% בבקשות מסוג זה.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. דו"ח פעילות רישוי עסקים לשנת 2014 [pdf] – המשרד להגנת הסביבה
  2. רישוי ירוק: סיווג חדש לעסקים לפי מידת השפעתם הסביבתית לצורכי רישוי סביבתי משולב, 12.7.2015
  3. איפה עומד חוק רישוי סביבתי משולב העתיד להשפיע על 3000 עסקים?  26.2.2015
  4. נוסח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013
  5. עמוד ראשי - רישוי סביבתי משולב
תגיות: רישוי עסקים , מחוזות המשרד להגנת הסביבה , יחידות סביבתיות , איגודי ערים ,