PRTR - על מטשים לדווח גם על פליטות כתוצאה מתקלות
המשרד להגנ"ס מדגיש כי מכוני טיהור שפכים מחויבים לדווח על הזרמות שפכים או קולחים מהמט"ש למקור מים (כגון נחל), ים או קרקע, כתוצאה מתקלות או אירועי גשם והצפה.
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/2/2014

הממונה על מערכת הפליטות (מפל"ס) במשרד להגנ"ס הודיע כי המשרד ישים דגש על דיווחי ההזרמות כתוצאה מתקלות במט"שים בדיווחי 2013 אותם יש להעביר עד ה - 31.03.2014. כאמור, הזרמות שפכים או קולחים ממט"שים למקור מים (כגון נחל), ים או קרקע, כתוצאה מתקלות או אירועי גשם והצפה מחויבת בדיווח. דיווח על הזרמה שכזו, אם אינה נמדדת, יכול להתבסס על הערכות הנדסיות, כאמור בהנחיות לקביעת שיטות חישוב מיטביות.

--------------

קישורים רלוונטיים: