PRTR - תיקון במחשבון אומדן פליטות של חומרים נדיפים לאוויר מפעילות התעשייה הכימית
המשרד להגנ"ס הודיע כי מצא שגיאה במחשבון לאומדן פליטות של חומרים נדיפים לאוויר מפעילות התעשייה הכימית.
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 09/2/2014

השגיאה היא שבהזנת חומר יותר מפעם אחת בתהליך מסוים, מתקבלת בגיליון הסיכום רק ההזנה האחרונה.

המחשבון תוקן וניתן להורידו מה dropbox המיועד של המשרד להגנ"ס.