סיכום שנה בחוק האריזות | 2015
האם תמיר עמד ביעד המיחזור? כמה פסולת אריזות מוחזרה? האם חלה עלייה במספר היבואנים והיצרנים שהצטרפו לגוף המוכר?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 23/1/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה את הדו"ח השנתי המסכם את יישום חוק האריזות לשנת 2015. למרות שהדו"ח מתפרסם רק עתה, שנתיים לאחר ששנת 2015 הסתיימה, עדיין ניתן למצוא בו מספר חידושים ואמירות המלמדות אותנו על מצב ענף פסולת האריזות כיום ועמדת המשרד להגנ"ס.

מהדוח עולה, כי הגוף המוכר למיחזור פסולת אריזות תמיר עמד ביעד המיחזור הכללי לשנת 2015 ומיחזר 77% מהאריזות ששווקו בישראל ע"י היצרנים והיבואנים החתומים עמו, לעומת יעד המיחזור הכללי שנקבע בחוק - 60%.

נכון לסוף שנת 2015 כ-930 יצרנים ויבואנים הקשורים עם תמיר דיווחו על 366 אלף טון אריזות ששווקו המהווים כ-46% ממשקל האריזות השנתי כולל בישראל המוערך בכ-800 אלף טון. מתוך 294 אלף טון אריזות שדווחו כאריזות שעברו מיחזור על ידי הגוף המוכר, המשרד להגנת הסביבה הכיר במיחזור של כ-282 אלף טון - עליה של 6% בהשוואה ל- 2014. אגב, נכון לאוגוסט 2017 מספר היבואנים והיצרנים שהתקשרו עם תמיר עומד על 1,112.


* מקור: דוח המשרד להגנס

יעדי המיחזור של פסולת אריזות

לפי הדוח, 'תמיר' עמד ביעדי המיחזור לכל סוג חומר וביעד המיחזור הכללי הנשען בעיקר על מיחזור פסולת אריזות נייר או קרטון. כמו בכל שנה, גם הפעם אין עמידה ביעד המיחזור של זרם הזכוכית, באישור המשרד להגנ"ס, כפי שנפרט בהמשך.

עמידה ביעדי המיחזור של פסולת אריזות לשנת 2015


* מקור: דוח המשרד להגנס

בדוח מוסבר, כי שיעור המיחזור הגבוה של נייר וקרטון (113%) מושג מאחר ש'תמיר' מחויב לאסוף ולטפל בכלל פסולת האריזות ברשויות המקומית ובתי העסק החתומים עמו ללא קשר למספר היצרנים והיבואנים החתומים עמו בהסכם. לכן, אחוז המיחזור בפועל של נייר/קרטון עלה על 100% כלומר המשקל המטופל עולה על המשקל המשווק שדווח.

בשנת 2015 אריזות נייר וקרטון היוו כ-52% מסך כמות האריזות המדווחת. אריזות פלסטיק היוו כ-35% מהכמות המדווחת, כאשר אריזות PET מהוות כ-34% מכמות אריזות הפלסטיק המדווחת.

התפלגות האריזות ששווקו בשנת 2015


* מקור: דוח המשרד להגנס | ניתן להגדיל בלחיצה

יצוא | מיחזור מוכר | השבה לאנרגיה | זכוכית

 • יצוא פסולת אריזות: בשנת 2015 תמיר היה רחוק מלנצל את מגבלת היצוא המוגדרת בחוק כ– 20% מיעד המיחזור לכל סוג חומר. היקף היצוא בפועל עמד על כ-0.5% מיעד המיחזור לכל סוג חומר.
 • מיחזור מוכר: בהתאם למדיניות המשרד נכון לשנת 2015 מפעל מיחזור מוגדר כמפעל מורשה בעל רישיון עסק בתוקף עם תנאים מתאימים ובו נעשית כל פעולה של עיבוד בין אם החל תהליך עיבוד פסולת או ייצר ממנו חומר גלם חדש. המשרד מציין כי הוא בוחן את עדכון ההגדרות למיחזור מוכר לכל זרמי הפסולת.
 • השבה לאנרגיה של פסולת אריזות: חוק האריזות מכיר בתהליך של השבת פסולת לאנרגיה כמיחזור מוכר עד שיעור של 10% מסך משקל האריזות ששווקו באותה שנה ע"י יצרנים ויבואנים החתומים עם תמיר. בשנת 2015 בוצעה השבה לאנרגיה באמצעות שימוש ב-RDF של 12,591 טון מפסולת אריזות המהווים כ-3.5% ממשקל האריזות המשווקות שדווחו. אנו מעריכים שנראה גידול בנתוני ההשבה באמצעותRDF  בשנת 2016 ו-2017 ואילך בהתאם לגידול ב RDF שיספק מפעל הRDF  החדש בחיריה ואשר ישמש את מפעל המלט של נשר כתחליף דלק בכבשני המלט.
 • פסולת אריזות זכוכית: בדוח מצוין כי עם תחילת יישומו של חוק האריזות התברר כי כמות אריזות הזכוכית הינה קטנה ואינה מאפשרת איסוף יעיל, הן בשל מיעוט צריכת אריזות אלו בהשוואה לאירופה (שותים פחות משקאות אלכוהוליים) והן בשל החרגה מחוק זה של מכלי המשקה מזכוכית עליהם חל חוק הפיקדון. בהתאם לתוכנית שהוסכמה בין תמיר לבין המשרד להגנ"ס, בשנת 2015 הורחבה פרישת מכלי אצירה סגולים לזכוכית ב-594 מכלים. נכון להיום, פזורים מעל 4,000 מכלי אצירה סגולים לזכוכית, כאשר עד לסוף 2018 יעמוד מספרם על כ-5,100 מכלים. המשרד מוסיף, כי הוא בוחן את שוק הזכוכית לרבות יעד מיחזור מתאים הן בחוק הפיקדון והן בחוק האריזות וכן פתרונות מיחזור בארץ.

פסולת אריזות ברשויות מקומיות

נכון לסוף 2015, 217 רשויות מקומיות (מתוך 257 בישראל) התקשרו עם תמיר לפי הפרוט הבא:

 • 67 רשויות בהן מתגוררים כ-3.8 מיליון תושבים קבעו הסדר הפרדה לפח כתום
 • 132 מועצות אזוריות ומועצות מקומיות ובהן מתגוררים כ-1.1 מיליון תושבים קבעו הסדר הפרדה לזרמים ייעודיים
 • 18 רשויות מקומיות בהן מתגוררים כ-1.1 מיליון תושבים קבעו הסדר הפרדה לשני זרמים.

המצב כיום, הוא שכ-240 רשויות מקומיות התקשרו עם תמיר, כלומר פחות מ-20 רשויות טרם חתמו על הסכם התקשרות עם תמיר. כאשר 12 מתוכן הן רשויות מהמגזר הערבי . 6 רשויות מהמגזר היהודי, ביניהן 4 ערים: עכו, נהריה, בני ברק וביתר עלית. ו-2 מועצות מקומיות - יבנאל והר אדר.

פילוח מקורות איסוף פסולת

בשנת 2015 נאספו 216 אלף טון של פסולת אריזות מבתי עסק, 75 אלף טון מזרמים ייעודיים ברשויות המקומיות ו-11.5 אלף טון פסולת אריזות מהפחים הכתומים. ברשויות שבחרו בהסדר הפרדה לשני זרמים (פח חום לפסולת אורגנית רטובה ופח ירוק למרכיבים יבשים) והנדרשות להעביר למיון בתחנות מעבר את הפח ה"יבש" (הירוק) - מתוך 380 אלף טון של פסולת "יבשה" חולצו 2.5% חומרי אריזות המסתכמים בכ-10 אלפים טון.


* מקור: דוח המשרד להגנס | ניתן להגדיל בלחיצה

סיכום ביניים וצפי לעתיד

חשוב להזכיר כי יעדי המיחזור שהוגדרו בחוק האריזות גדלו מדי שנה החל משנת כניסת החוק לתוקף 2012 ועד שנת 2015. אלא שמשנת 2015 ואילך, יעדי המיחזור שבחוק קבועים ללא שינוי. כך שהגידול בשיעור המיחזור של פסולת אריזות משנת 2016 ואילך לא צפוי להגיע מיעדי המיחזור, אלא מהגידול בכמות היבואנים והיצרנים החתומים עם תמיר, שיגרור גידול בשיעור האריזות מתוך הסה"כ המשווק בישראל הנמצא באחריות תמיר וממנו נגזרים יעדי המיחזור.

יעדי המיחזור של חוק האריזות

חומר אריזה יעד מיחזור: % מסך משקל אריזות חד פעמיות של מוצרים מאותו סוג שנמכרו ע"י היצרן/יבואן באותה שנה
2012 2013 2014 2015 ואילך
זכוכית, נייר, קרטון 40% 50% 55% 60%
מתכת 30% 40% 45% 50%
פלסטיק 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%
עץ 15% 15% 15% 15%
יעד מיחזור כולל* 40% 50% 55% 60%

* יעד מיחזור כולל: סך פסולת האריזות שימחזר יצרן/יבואן לא יפחת מ–XX% מסך משקל האריזות החד–פעמיות של המוצרים שמכר באותה שנה.

מה עוד צפוי להשתנות בענף פסולת אריזות? נזכיר כי המשרד להגנ"ס האריך לפני כשנה את תקופת ההכרה ב'תמיר' ל 5 שנים נוספות. כחלק מהתהליך, המשרד סיכם עם 'תמיר' על הגברת פרישת הפחים הכתומים ברשויות כך שכמות משקי הבית שבהם ייפרסו פחי מיחזור תוכפל במהלך שלוש שנים ובשנת 2020 יוצבו פחים כתומים ליד כ- 80% ממשקי הבית בישראל. מהלך זה יכול לשנות את תמהיל פסולת האריזות הנאספת ע"י 'תמיר' – שהיום מבוססת יותר על פסולת אריזות של בתי עסק והזרם המסחרי, שכן תמיר מחויבת לאסוף ולטפל בכל פסולת האריזות המושלכת לפחים הכתומים בלי קשר ליעדי המיחזור.

התייחסויות

מנכ"ל תמיר, קובי דר: "גם השנה כמו בשנים הקודמות פעלנו בתמיר לקיים את חובות היצרנים והיבואנים בחוק האריזות ולעמוד בכל היעדים שקבע החוק. תמיר תמשיך ותפעל ליישום החוק גם בשנים הבאות תוך הקפדה על שותפות מלאה עם רשויות מקומיות, יצרנים ויבואנים ותושבי המדינה."

ראש תחום פסולת ומיחזור באדם טבע ודין, עו"ד אסף רוזנבלום: "חוק האריזות נכנס לתוקף לפני כ-7 שנים ומטבע הדברים הטמעתו היא הדרגתית ומצריכה סבלנות ואורך רוח. כיום המכשול המרכזי להצלחת החוק הינו שיעור גבוה של יצרנים ויבואנים אשר עוברים על החוק ואינם משתתפים במימון חוק האריזות. עבריינים אלה גורמים להפחתת יעדי המיחזור של ת.מ.י.ר ומונעים מחוק האריזות להגשים את ייעודו. לצערנו, מאז חקיקת החוק נמנע המשרד להגנת הסביבה מהשקעת המשאבים הנדרשים לביצוע פיקוח ואכיפה אפקטיביים. בקצב האכיפה הנוכחי יגיע שיעור היצרנים ליעד סביר רק בעוד 20-30 שנה, והפקרות זו אינה מתקבלת על הדעת".

ערן בושארי, מנכ"ל ומייסד חברת "ערנות לסביבה" המלווה יבואנים ויצרנים ביישום חוק האריזות: "אומנם ניתן לראות עליה כמעט זהה של כמות המדווחים החדשים ביחס לשנת 2014, אך החברות שהחלו את העבודה מולנו שיקפו עליה משמעותית בכמות הפסולת המדווחת מאחר ואלו היו חברות בינוניות וגדולות שהחליטו לעשות את הצעד. בנוסף, ניתן להבין שסוגיית הזכוכית טרם פוענחה ולמרות הורדת היעד ל 22%!! בפועל גם בשנת 2015 אין עמידה ביעדים ,מה שמותיר את היצרנים ויבואנים חשופים לקנסות."

-------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. דמי הטיפול לפסולת אריזות לשנת 2018 נחשפים, 21.12.2017
 2. סיכום שנה בחוק האריזות | 2014, 27.06.2016
 3. כיצד דיווח שנתי 'נכון' של חוק האריזות יכול להביא לחיסכון של עשרות אלפי ₪?, 19.06.2017
 4. כיצד מפעל הרוויח 500,000 ₪ מפסולת וגם היטיב עם הקהילה והסביבה? 11.05.2017
 5. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

---------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה