בז"ן לא לבד: צו מנהלי לבתי זיקוק אשדוד על חריגה בריכוזי הבנזן
המשרד להגנ"ס הוציא התראה וזימון לשימוע למנהלי בתי הזיקוק באשדוד. אם החברה לא תעמוד בצו המשרד יורה על נקיטת צעדים נוספים כולל סגירת מתקנים. מה עומד מאחורי האכיפה המתגברת כנגד בתי הזיקוק?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 22/5/2018

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי הוציא צווים מנהליים למפעלים פז בית זיקוק אשדוד ודלק פי גלילות אשדוד ולמנהליהם, בשל ריכוזי בנזן העולים על הריכוז המרבי היממתי שנקבע לו בתקנות איכות אוויר. נזכיר כי לפני כחצי שנה דיווחנו על מהלך דומה של צווים מנהליים כנגד בית הזיקוק במפרץ חיפה, גם בגין חריגות מערך הסף החדש והמחמיר של בנזן שנראה שבתי הזיקוק לא מצליחים לעמוד בו.

במקביל לצווים המנהליים, הוציא המשרד לשני המפעלים באשדוד התראות וזימון לשימועים בגין הפרת תנאי היתר הפליטה לאוויר (פז בית זיקוק אשדוד) והפרת תנאי רישיון עסק (פי גלילות אשדוד), לאחר שבבדיקות פתע בארובות נמצאו חריגות מריכוזי הסף למזהמים כפי שנקבעו בהיתרים.

לדברי המשרד, הצווים המנהליים הוצאו בעקבות פעולות ניטור שבוצעו באזור התעשייה הצפוני באשדוד שגילו כי ריכוזי הבנזן הגבוהים נובעים מפעילות שני המפעלים. כמו כן, נרשמה חריגה מעל ערך הסביבה השנתי של בנזן בשנת 2017 (שנכנס לתוקף בינואר 2017). המשרד מוסיף, כי אם החברות לא יעמדו בהוראות הצווים, הוא יורה על נקיטת צעדים נוספים כולל סגירת מתקנים.

התראה וזימון לשימוע למנהלי החברות

על פי הצווים נדרשים החברות ומנהליהן לפעול מיידית למניעה ולצמצום זיהום האוויר של המזהמים בנזן ו-TOC, ובבית זיקוק אשדוד גם למזהמים חלקיקים ו-NMVOC. כמו כן נדרשות שתי החברות לבצע מיפוי של מקורות הבנזן, להתקין מערכות ניטור רציף של מזהמים באמצעות חישה מרחוק על גדרות המפעל, להתקין מערכת לאיתור בנזן, להפעיל צוות חירום לאיתור ומניעת פליטות בנזן בעת מדידה חריגה וליישם תוכנית להפחתת פליטות בנזן ולמניעת חריגות מהריכוז המרבי היממתי.

בנוסף לצו המנהלי המשרד הוציא התראה וזימון לשימוע לבית זיקוק אשדוד ומנהליו, מלאכי אלפר ואבנר מזמר, על הפרת הוראות חוק אוויר נקי, בשל ממצאי דיגומי פתע שנערכו בארובות, והצביעו על כך שהמפעל אינו עומד בריכוזי הסף שנקבעו לו בתנאי היתר הפליטה. לכן, לטענת המשרד, קיים חשד שהמפעל הפר את תנאי היתר הפליטה תוך עבירה לכאורה על הוראות חוק אוויר נקי.

כמו-כן, הוציא המשרד לפי גלילות אשדוד ולמנהליו, משה קראדי, שבי בן ארויה ודודי סלע, התראה וזימון לשימוע על הפרת חוק רישוי עסקים, זאת, בשל ממצאי דיגום הפתע בארובת מתקן VRU  במפעל, שהצביע על כך שהמפעל חורג מערכי הפליטה שנקבעו לו בתנאי רישיון העסק.

העונש המרבי על גרימת זיהום אוויר חזק או בלתי סביר לפי חוק אוויר נקי או על הפרת הוראות הצו המינהלי הוא שנתיים מאסר וקנס של 1,356,000 ₪.

לוחות זמנים ליישום תוכנית להפחתת פליטות

על המפעלים להגיש לאישור המשרד להגנ"ס עד ה-1 ביולי, תוכנית להפחתה ולמניעה של פליטות בנזן. התכנית תכלול לוח זמנים ליישום האמצעים ותבוצע על פי הנחיות המשרד. תוך 21 יום ממועד סיום יישום התכנית, יבצעו המפעלים דיגומים סביבתיים יממתיים כדי לבחון את יעילות התכנית.

אם לאחר יישום התכנית ימצאו עדיין חריגות מערך הסביבה היממתי לבנזן, ידרשו המפעלים להגיש בתוך שבועיים תוכנית נוספת למניעת החריגות, שתכלול גם שינוי או צמצום הפעילות המזהמת ועד כדי הפסקת פעילות מתקנים.

בתי הזיקוק מתקשים לעמוד בערך הסף המחמיר לבנזן

נזכיר כי לפני כשנתיים הכנסת אישרה עדכון של ערכי הסף של ריכוז מזהמים באוויר, ביניהם גם לבנזן [C6H6] שהינו חומר מסרטן. ערך הסביבה היממתי שנקבע לבנזן הוא 3.9 מק"ג/מ"ק ומאפשר 7 חריגות בשנה בכל תחנת ניטור אוויר. עד לאותו עדכון לבנזן היה רק ערך סף שנתי, שגם הוא עודכן והוחמר באותה עת.

נזכיר כי תוך כדי תהליך עדכון ערכי הסף בכנסת, נשמעו קולות שהזהירו כי עבור חלק מהמזהמים, בנזן ביניהם, מדובר בערכי סף מחמירים יותר מאשר באירופה וארה"ב, שבלתי אפשרי לעמוד בהם בטכנולוגיות הקיימות כיום. ערך הסף היממתי החדש לבנזן בישראל הוא כנראה המחמיר בעולם כאשר באיחוד האירופי, למשל, כלל אין ערך סף יממתי לחשיפה לבנזן והערך סף השנתי בישראל מחמיר מערך הסף המחמיר באיחוד.

התייחסויות

תגובת בתי הזיקוק: "פז בתי זיקוק אשדוד (פז"א) קיבלה היום את הצו ומעיון ראשוני בו ובמסמכים המצורפים לו עולה כי הצו מבוסס על נתונים חלקיים, לקויים ומתודולוגיות נטולות ביסוס מדעי. כבר בשלב זה ניתן לומר שמרבית טענות המשרד מופרכות ומופרזות ועומדות בסתירה לדיגומים ולדיווחים שמבצעת פז"א, דרך קבע, בהתאם להיתרים בהם היא מחזיקה ובהתאם לחוק. לפיכך, פז"א דוחה מכל וכל את טענות המשרד נשוא הצו והיא בוחנת את האפשרויות המשפטיות העומדות לה בנסיבות העניין לרבות פנייה לערכאות. אין לנו אלא להצטער על בחירתו של המשרד לבצע אכיפה משיקולים זרים ובלתי מקצועיים תוך פגיעה והתעמרות בתעשייה ובאינטרסים הלאומיים החיוניים למדינת ישראל".

-------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. צו מינהלי, חקירה פלילית וסגירת מתקנים בבז"ן, 15.10.2017
  2. עלייה בריכוזי הבנזן במפרץ בחיפה, 11.05.2017
  3. הכנסת אישרה ערכי סף חדשים לפליטות לאוויר, 07.03.2016
  4. שימוע למנכל בזן לפני החלטה על צעדי אכיפה, 18.10.2016
  5. מפעל כאו"ל חוזר לפעילות לאחר השבתה והתקנת אמצעים להפחתת פליטות, 20.06.2016
  6. האכיפה הסביבתית נגד מפעלי מפרץ חיפה נמשכת, 29.12.2016
  7. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: