פתרונות לטיפול בפסולת מסוכנת נוזלית
המרכז להתייעלות במשאבים מציע למפעלים להפחית את עלויות הטיפול בפסולת מסוכנת נוזלית על ידי אפיון והפרדת שפכים במקור
 • מאת: המרכז להתייעלות במשאבים
 • פורסם בתאריך: 06/1/2021

התעשייה בישראל מוציאה כיום כ-30 מיליון ₪ בשנה על טיפול בשפכים חריגים ואסורים (לאחר שתועדה ירידה משמעותית בהוצאה זו בשנים האחרונות עקב שינוי במחירים על ידי רשות המים), ומיליוני ₪ נוספים מופנים לעלויות סילוק פסולת מסוכנת נוזלית. עלויות טיפול אלה עלולות להכביד מאוד על מפעל בודד, אך ניתן להפחית אותן משמעותית ולייעל את התהליכים ע"י אפיון השפכים והפרדת זרמים כבר בשטח המפעל.

כאשר יש למפעל פסולת מסוכנת נוזלית, עומדות בפניו שתי אפשרויות למהלך הטיפול כפי שניתן לראות בתרשים 1. האפשרות הראשונה זה פינוי לאתר המבצע סילוק בתהליך פיזיקו-כימי, במסגרתו הפסולת הנוזלית המסוכנת (מים מהווים 90%-99% מסך החומר) מפונה בקוביות או במכליות כביש. ניתן להפריד מרכיבים מסוכנים המביאים את הפסולת להיות מסוכנת ובכך להימנע מפינוי שלהם למפעלי טיפול בפסולת מסוכנת. אם תעשה פעילות של אפיון זרמים והפרדתם במקור, מפעלים אלו יוכלו לצמצם את הכמויות המפונות לטיפול ואף לשנות את ניתובם למט"ש מפעלי ואף לשימוש חוזר במפעל.

האפשרות השנייה היא הזרמת שפכים לביוב העירוני, לאחר ביצוע טיפול מקדים במפעל. שפכים רבים המוזרמים למט"ש כיום מצריכים הוצאות נוספות הן של המפעלים והן עבור הטיפול בהם ע"י מפעילי המט"ש, מכיוון שהם בעלי ערכים חריגים של מזהמים. לרוב, חלק ניכר מהשפכים שהמפעלים משלמים עבור הטיפול בהם כשפכים חריגים ואסורים, אינם כוללים חומרים מסוכנים.

תרשים 1 | מצב מצוי, תהליכי טיפול בשפכים ופסולת מסוכנת נוזלית במפעל


הזכויות שמורות למרכז להתייעלות למשאבים

הפתרון: אפיון והפרדת שפכים במקור

הפתרון המומלץ על ידי המרכז להתייעלות במשאבים לטיפול בשפכי תעשייה ופסולת מסוכנת נוזלית, להפחתת עלויות והתייעלות, הוא ביצוע אפיון והפרדת השפכים במקור. כך ניתן להפחית את כמות הפסולת המסוכנת הנוזלית לסילוק – ולהוריד את העלויות הגבוהות הכרוכות בסילוקה ובטיפול בה. באופן זה - שפכים בעלי ערכים חריגים מופרדים משפכים בעלי ערכים "רגילים", כך, מפחיתים את כמות השפכים החריגים שמועברים לטיפול, בעוד ששפכים נקיים ניתנים להזרמה לביוב או לשימוש מחדש במפעל (תרשים 2).

כחלק מתהליך זה, מקודמים תהליכי התייעלות מפעליים וניתן לצמצם את השימוש במים. בנוסף לחיסכון בעלויות הטיפול בחומרים מסוכנים למפעלים, עידוד ההתייעלות במשאבים והפחתה במקור, ממוזערים הנזקים הסביבתיים הנגרמים ע"י התעשייה.

תרשים 2 | מצב רצוי, תהליך הטיפול בשפכים לאחר איפיון והפרדת זרמים


הזכויות שמורות למרכז להתייעלות למשאבים

המשרד להגנת הסביבה פרסם שני מדריכים מקצועיים בנושא, לשימוש על ידי המפעלים: ביצוע מצאי זרמים, ומדריך למניעה והפחתה של פסולת מסוכנת. בנוסף, המשרד פרסם להערות הציבור נוהל להסרת חסמים ועידוד התייעלות והפחתה במקור ברישוי סביבתי. מסמך זה נועד לתמרץ מפעלים לקדם פתרונות של הפחתה במקור, על חשבון פתרונות קצה שנועדו להפחית זיהומים לאוויר, קרקע ומים.

אופן הפרדת הזרמים לאחר האפיון תלוי בסוג החומרים והתהליכים, במפעל עצמו ובמתקני היצור שלו ובתהליכי איסוף הפסולת, והוא יכול להתבצע במספר שיטות בהתאם. כך לדוגמה ניתן להפריד בין זרמים באמצעות צנרת או ברזים נפרדים, ולעיתים על ידי הצבת מיכלים נפרדים לאיסוף שפכים; הפרדת שטיפות לפי סוגי מוצרים תאפשר שימוש חוזר במי השטיפות במוצרים חדשים; ע"י הוספת שלב שטיפה מקדים, ניתן לפנות בנפרד זרם מרוכז יותר ולשחרר את מי השטיפות שאחריו למט"ש; בנוסף, ניתן לשנות את יעד הטיפול במי שטיפות כך שיתאפשר שימוש חוזר של חומר הגלם מתוך זרם הפסולת.

המשרד להגנת הסביבה, בסיוע של חברת DHV MED פרסם (2020) את "המדריך למניעה והפחתת פסולת מסוכנת המועברת לטיפול פיזיקו-כימי D9 עבור סקטור פורמולציה (הדברה, פרמצבטיקה, דטרגנטים וסבונים)". המסמך מפרט אפשרויות יישומיות להפרדת זרמים, שימוש חוזר בזרמים, ונותן דוגמאות מתאימות.

ב 12.1.21 אנחנו נקיים וובינר מקצועי להצגת תהליך הייעוץ של המרכז להתייעלות במשאבים, כלים ודרכי פעולה להתייעלות בטיפול בשפכי תעשייה ופסולת מסוכנת נוזלית.

תועלות כלכליות של הפרדת פסולת נוזלית

ביצוע הפרדת שפכים במקור מקדמת התייעלות תהליכית והתייעלות במשאבים במפעלים. התועלות הכלכליות האפשריות כתוצאה מביצוע פעולות אלה כוללות:

 • הפחתת תשלומים לתאגידי המים | באמצעות הפרדת הזרמים השונים במקור, ניתן למיין את סוגי הנוזלים לפי סוגים: רגילים, חריגים ומסוכנים, ולבצע חלוקה יעילה יותר של הזרמתם למט"ש. כך ניתן להקטין את כמות השפכים החריגים שמוזרמים למט"ש ולמזער את עלויות הטיפול בשפכים.
 • הפחתת עלויות טיפול וסילוק | הפרדת הזרמים במקור צפויה להפחית בעלויות סילוק פסולת מסוכנת והטיפול בה (המשולמים למפעלי הטיפול אליהם מסולקת הפסולת).
 • הפחתת הוצאות על חומרי גלם | הפרדת הזרמים במקור מעודדת הפחתה במקור. בנוסף להפחתה בהוצאות טיפול ועמידה ברגולציה, הפרדת הזרמים צפויה לעודד שימוש חוזר בפסולת ומחזור חומר גלם אשר הופרד מהזרמים הנוספים; ולגרום להפחתת השימוש במים בשלבי ניקיון שונים של חומר הגלם (לרוב לפני הזרמה למט"ש). כך יופחת השימוש בחומרי גלם בתוליים וההוצאות לרכישתם, ויוגברו תהליכים של סחרור ושימוש חוזר בתוך המפעל.
 • התייעלות תהליכית | בכדי להפריד את הזרמים השונים במפעל, תחילה על המפעל לאתר את מקור הזרמים ולעקוב אחר הניתוב של כל זרם בתוך המפעל. תהליך הזיהוי יכול להציף אתגרים נוספים כמו נזילות, חוסר יעילות אנרגטית, פחת חומרים, תהליכים לא יעילים ועוד, ולטפל בהם.
 • הרחבת הגמישות התפעולית ועמידה בפני שינויי רגולציה עתידיים | מפעל אשר מקדם הפרדת זרמים במקור, יכול להגדיל את כושר היצור שלו ועדיין להשתמש באותם מתקני קדם-טיפול בשפכים בשטח המפעל. כך נחסך למפעל הצורך בהשקעות נוספות כדי לעמוד ברגולציה הנוכחית או העתידית.

תועלות סביבתיות של הפרדת פסולת נוזלית

מלבד התועלות הכלכליות למפעל, לתהליך הפרדת הזרמים במקור ישנן תועלות סביבתיות ניכרות. להלן המרכזיות בהן:

 • הפחתת שימוש בחומרי גלם | כאמור לעיל, אפיון הזרמים השונים במפעל יכול לאפשר שימוש מחדש בחלק מהחומרים, וכתוצאה מכך, לחסוך שימוש בחומר גלם חדש.
 • הפחתת זיהום מאגרי מים | מזעור כמות השפכים שמוזרמים למט"ש מונעת הזרמת שפכים חריגים למקורות המים.
 • הפחתת זיהום הנובע מטיפול בפסולת מסוכנת | אפיון הזרמים והפרדתם בשטח המפעל תפחית למעשה את הכמויות המועברות לטיפול פיזיקו-כימי, תהליך שבעצמו יוצר זיהום. מעבר לכך, קיימת השקעה של אנרגיה / שימוש בכימיקלים לצורך ביצוע הפרדה למרכיבים המסוכנים.
 • הפחתת זיהום משני הנובע משינוע הפסולת המסוכנת | הפחתת כמות הפסולת שנשלחת למפעלי טיפול פיזיקו-כימיים תפחית את השינוע הנדרש לשם כך, וכתוצאה מכך תוריד את רמת הזיהום התחבורתי הנובע משינוע זה.

המאמר נכתב על ידי המרכז להתייעלות במשאבים שיקיים וובינר מקצועי להצגת תהליך הייעוץ של המרכז, כלים ודרכי פעולה להתייעלות בטיפול בשפכי תעשייה ופסולת מסוכנת נוזלית. קישור לפרטים נוספים

המרכז להתייעלות במשאבים הוקם ביוזמה ובמימון של מנהל תעשיות במשרד הכלכלה והמשרד להגנת הסביבה. מטרת המרכז לסייע למפעלים להתייעל הן מבחינה כלכלית והן מבחינה סביבתית.
המרכז מתמקד בייעול השימוש בחומרי גלם, מים ואנרגיה ובכך מגדיל את רווחיות המפעל תוך הקטנת ההשפעה הסביבתית שלו, Win Win למפעל ולסביבה. להרשמה לתהליך היעוץ ניתן להרשם דרך האתר או להתקשר למהנדס בכיר במרכז – קישור לפרטים נוספים.


מסמכים רלוונטיים:

 1. נוהל להסרת חסמים~ ולעידוד התייעלות והפחתה במקור ברישוי סביבתי, המשרד להגנ"ס, 12.2020
 2. המדריך למניעה והפחתת פסולת מסוכנת המועברת לטיפול עבור סקטור פורמולציה, המשרד להגנ"ס, 12.202