היתר פליטה לאוויר | חקיקה ומסמכים משלימים
החוקים, התקנות והמסמכים המשלימים בהיתר פליטה לאוויר
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

החוקים, התקנות והמסמכים המשלימים בהיתר פליטה לאוויר הינם:

חוק אוויר נקי התשס"ח 2008:

חוק אוויר נקי עוסק במספר נושאים הקשורים לזיהום אוויר. בין השאר, החוק עוסק בנושא של זיהום אוויר מתעשיה באמצעות היתר פליטה לאוויר למפעלים. החוק דורש ממפעלים בהם יש מקורות פליטה לאוויר בעלי פוטנציאל זיהום גבוה (כ-150 מפעלים), לקבל היתר פליטה לאוויר מהמשרד להגנ"ס. נוסח החוק מורכב משני חלקים:

 1. החוק
 2. התוספות:
  1. תוספת ראשונה: רשימת חומרים מזהמים.
  2. תוספת שנייה: רשימת מקורות פליטה ניידים (תחבורה).
  3. תוספת שלישית: רשימת פעילויות עליהן חלה חובת היתר פליטה לאוויר. בחלק מהפעילויות מוגדר סף היקף פעילות מינימאלי שרק היקף פעילות שווה או גדול לו, מחייב היתר.
  4. תוספת רביעית: מקורות פליטה שניתן לתת בעניינם הוראות נוספות כגון בתי חולים ומעבדות.
  5. תוספת חמישית: רשימת מזהמים מצומצמת, שהמשרד להגנ"ס, בעת קביעת ערכי פליטה בהיתר, צריך להתחשב בה במיוחד.
תקנות:
לחוק התפרסמו מספר תקנות, אך רק חלקן רלוונטיות להיתר פליטה לאוויר. להלן התקנות הרלוונטיות:
 1. תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע - 2010: פירוט התהליך של הגשת בקשה להיתר פליטה, לרבות המסמכים הנחוצים בכל שלב וציון אמות המידה לקביעת מתן היתר פליטה.
 2. תקנות אוויר נקי (אגרות), התשע"א- 2010: פירוט סכום האגרה למבקש היתר פליטה לאוויר בהתאם לכמות מקורות הפליטה שבבעלותו או שינויי הפעלה משמעותיים שברצונו לבצע.
 3. תקנות אוויר נקי (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשע"ב – 2011: פירוט התנאים שבהם תינתן הפחתה ו/או אפשרות פריסת תשלומים למי שמוטל עליו עיצום כספי.
 4. תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), תשע"א – 2011: הגדרות ל"ערכי יעד", "ערכי סביבה", "ערכי התראה" ו"ערכי ייחוס" - מונחים המתייחסים לריכוז המקסימלי שמזהמים שונים יכולים להיות באויר מבלי להסב נזק בריאותי או סביבתי כלשהו - והפנייה לתוספות לרשימת המזהמים ומידת ריכוזם המותרת.
מסמכים משלימים:
 1. מסמך ראשי המפרט את תהליך הגשת היתר פליטה: הנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה, מהדורה 4, ספטמבר 2014, המשרד להגנ"ס.
  חשוב לדעת: מדי שנה, המשרד להגנ"ס מפרסם עדכון למסמך ההנחיות ונספחיו. להלן קישור לידיעה הסוקרת את העדכון האחרון (09.2014).
 2. נספחים למסמך ההנחיות הראשי:
  1. רשימת תיוג (צ'ק ליסט) להגשה: לקוח מתוך נספח א' שלהלן, מותאם למסמך הנחיות הממונה, המשרד להגנ"ס.
  2. נספח א' - תיקיית טפסים למילוי על פי הנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה - גרסה 4 (09.2014), המשרד להגנ"ס.
  3. נספח ב' - תיקיית טבלאות סקר פערים - אוויר בלבד - הנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה - גרסה 4 (09.2014), המשרד להגנ"ס.
  4. בחלק מהפרקים במסמך ההנחיות הראשי יש הפניה למסמכים חיצוניים, להלן פירוט מסמכים אלה, מחולק לפי הפרקים במסמך ההנחיות. 
 3. טופס בקשה להיתר פליטה: תוספת ראשונה לתקנות אוויר נקי ( היתרי פליטה) התשע"א 2010.
 4. נוהל לבחינת סודיות מסחרית לפי חוק אוויר נקי: המשרד להגנ"ס.
עדכוני חקיקה ותיקונים:

------

חזרה לעמוד ראשי | תקציר | היתר פליטה לאוויר

 

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: