היתר פליטה לאוויר | פרסום המידע לציבור וסודיות מסחרית
כל מסמכי הבקשה להיתר מפורסמים, למעט אלה שהוגדרו ע"י מגיש הבקשה כסוד המסחרי ועומדים בפרמטרים שהציב לכך המשרד להגנ"ס.
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

המשרד להגנ"ס מפרסם את כל מסמכי הבקשה להיתר ואת סטטוס הטיפול, במערכת אינטרנטית, ללא תשלום, עם אפשרות לפלח נתונים לאתר ספציפי. לאחר מכן, יש אפשרות לציבור לתת הערות על טיוטת ההיתר שהמשרד מכין וכמובן שגם ההיתר הסופי מתפרסם.

כל מסמכי הבקשה להיתר מפורסמים, למעט אלה שהוגדרו ע"י מגיש הבקשה כסוד המסחרי ועומדים בפרמטרים שהציב לכך המשרד להגנ"ס. המידע בבקשה להיתר כולל בין השאר: תיאור תהליכי ייצור, חומרי ייצור, מכונות ייצור, כמויות של חומרים, שרטוטים של התהליכים השונים ועוד.

המשרד להגנ"ס פרסם נוהל לבחינת סודיות מסחרית לפי חוק אוויר נקי הנותן מידע מפורט בעניין. להלן תמצית הנוהל:

אופן הגשת הודעה על סוד מסחרי:
 • יש לציין פרטים ספציפיים בבקשה שמהווים סוד מסחרי. יש לציין לגבי כל פרט ופרט מדוע הוא סוד מסחרי. יש לצרף מסמכים וחוות דעת התומכים בעובדות המפורטות.
 • יש להגיש 3 עותקים של הבקשה להיתר: עותק אחד עם המידע הסודי, כשהוא מסומן בצבע בולט, ועותק אחד בלעדיו. בנוסף יש להגיש בנפרד את המידע הסודי.
בחינת ההודעה ע"י המשרד להגנ"ס:
 • ההודעה יכולה (עפ"י שיקול המשרד) להיבחן גם ע"י גורם חיצוני שעלויות מימונו יוטלו על המבקש.
 • המשרד יכול להתייעץ עם המגיש ולבקש ממנו מידע נוסף.
 • במידה והמשרד מסרב להכיר בפרט מסוים כסוד מסחרי, הוא נדרש להוציא על כך הודעה בכתב, כולל נימוקים ועליו להמתין 45 יום ממסירת החלטת הסירוב לפני פרסום המידע.
פרטים שאינם סוד מסחרי:
 • פרטים על בעל מקור הפליטה.
 • סוגים, כמויות, ריכוז וקצב פליטה של מזהמים הנפלטים או צפויים להיפלט ממקור הפליטה.
עקרונות להכרה בסוד מסחרי:
 • ההכרה מתבססת על חוק עוולות מסחריות התשנ"ט – 1999.
 • נטל ההוכחה על מגיש הבקשה.
 • יש להוכיח כי המידע הינו סוד מסחרי, היקפו ומשך הזמן שעליו להיוותר סוד.
 • על מנת להכיר בסוד מסחרי יש לעמוד ב 5 תנאים יחד:
  • המידע הוא מידע עסקי.
  • המידע אינו נחלת הרבים.
  • המידע אינו ניתן לגילוי כדין בנקל ע"י אחרים.
  • המידע מקנה לבעליו יתרון עסקי.
  • בעליו נוקט אמצעים סבירים לשמירה על סודיותו.
 • המשרד להגנ"ס יכול לפרסם סוד מסחרי במקרים בהם טובת הציבור עולה על חופש המידע להגנה על סודות מסחריים.

-------------------

קישורים רלוונטיים:

 1. נוהל לבחינת סודיות מסחרית לפי חוק אוויר נקי – המשרד להגנ"ס.
 2. חוק עוולות מסחריות התשנ"ט – 1999
 3. חוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008
 4. תקנות אוויר נקי (היתרי פליטה), התש"ע-2010
 5. מערכת חיפוש מסמכי בקשות להיתר | המשרד להגנ"ס

עמודי המדריך הבאים:

--------

ספקים מומלצים לטיפול בהיתר פליטה לאוויר: