PRTR - מטרות החוק
להגביר את שקיפות המידע הסביבתי בישראל, לעודד מפעלים להפחית פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת לסביבה וכן ליצור כלי מסייע לקבלת החלטות, למחקר ולקביעת מדיניות מקיימת המבוססת על צדק סביבתי
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 29/1/2014

לשון החוק: סעיף 1. "מטרתו של חוק זה להגביר את שקיפות המידע הסביבתי בישראל, לעודד מפעלים להפחית פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת לסביבה וכן ליצור כלי מסייע לקבלת החלטות, למחקר ולקביעת מדיניות מקיימת המבוססת על צדק סביבתי." נוסח החוק המלא

פירוט (מתוך אתר המשרד להגנ"ס):

  1. סיוע למקבלי החלטות בקביעת מדיניות סביבתית ברמה לאומית ואזורית, ובכלל זה סיוע בגיבוש סדרי עדיפויות להתמודדות עם השפעות התעשייה על הסביבה, היערכות להפחתת פליטות של חומרים מזהמים לסביבה ברמה הלאומית, וזיהוי סיכונים לצורך הערכת סיכונים סביבתית.
  2. מתן כלים לקבלת החלטות ברמת הפרט. לדוגמא, התנהלות התושבים מול גורמי התעשייה באזורם.
  3. השפעה חיובית על התנהלות התעשייה, באמצעות פרסום לציבור של המידע הכלול במרשם הפליטות וההעברות. ממקרים דומים בעולם נמצא כי פרסום המידע מוביל להפנמת שיקולים סביבתיים על ידי התעשייה ועל ידי המשקיעים. הפנמת השיקולים הסביבתיים צפויה להביא לשיפור מצב הסביבה בישראל.
  4. קידום צדק סביבתי, באמצעות פרסום המידע הכלול במרשם בהקשר גיאוגרפי. פרסום באופן זה יסייע לבחון, אם ישנם אזורים במדינה בהם מצב הסביבה נופל מאזורים אחרים, ובמיוחד בסביבת האוכלוסיות המוחלשות​.

--------------------------

קישורים רלוונטיים:

  1. חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם) התשע"ב 2012
  2. מטרות החוק באתר המשרד להגנת הסביבה