מפל"ס PRTR | מי מחויב בדיווח?
בדיווח מפל"ס חייבים מפעלים בהם יש אחת (או יותר) מ-74 סוגי פעילות המפורטות בתוספת השניה לחוק. בחלק מסוגי הפעילות החייבות בדיווח מוגדר ערך סף מינימלי שרק היקף פעילות גדול ממנו חייב בדיווח.
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 15/1/2014

ענפים ופעילויות עליהם חלה חובת דיווח - תוספת שנייה לחוק: בתוספת השנייה לחוק מוגדרים שמונה ענפים ראשיים להם 74 סוגי פעילויות עליהן חלה חובת דיווח. בחלק מהפעילויות מוגדר סף היקף פעילות מינימאלי שרק היקף פעילות שווה או גדול לו, מחייב דיווח. קישור לתוספות לחוק.

טיפ חשוב #1: בכל פעילות בה מוגדר ערך סף מינימלי, חובת הדיווח נקבעת על פי ערכים מרביים אליהם ניתן להגיע באמצעות המיתקנים במפעל, אף אם בפועל המתקן עובד בהיקף נמוך יותר. כלומר, מפעל מחויב בדיווח אם למתקנים בו יש פוטנציאל להגיע לערך הסף גם אם אינו עובד בפועל בהיקף זה. (התוספת שניה לחוק).

טיפ חשוב#2: רק לאחר שנקבעה חובת הדיווח באמצעות התוספת השניה (מי מחויב בדיווח), נעשה שימוש במידע בתוספת הראשונה לקביעת החומרים עליהם יש לדווח (על מה יש לדווח).


רשימת מפעלים של המשרד להגנ"ס: עם תחילת יישום החוק, לפני הדיווח הראשון על שנת הפעילות 2012, המשרד להגנת הסביבה פרסם רשימה של כ 730 מפעלים/אתרים בעלי פוטנציאל לחובת דיווח. רשימה זו עברה מספר שינוים. עד שבסופו של דבר פורסמו נתוני דיווח של כ - 420~ מפעלים/אתרים לשנת 2012. בשנת 2013 דיווחו כ - 500 אתרים.
רשימת 500 האתרים/מפעלים שנתוני הדיווח שלהם פורסמו לשנת 2013

שאלה: האם מפעל שלא מופיע ברשימות, אך פעילותו מחייבת דיווח, פטור מדיווח? 
תשובה: לא. אי הופעה ברשימה, כמו גם אי ידיעת החוק, אינה פוטרת מאחריות.


סוגיות נוספות בנושא מי חייב בדיווח:

בעלות: 

הבעלים והמפעילים של המפעל, שונים, מי מהם מחויב בדיווח? על פי החוק, שניהם חייבים בדיווח, אך משום שדיווח אחד מספיק, ההחלטה נתונה בידיהם, מי ידווח (סעיף 2).

ריבוי מפעלים באתר יחיד (פעילות/פליטה משותפת): 

החוק מתיר דיווח מאוחד, לשם כך יש לפנות למשרד להגנ"ס לפני מועד הדיווח. כמו כן, המשרד יכול לחייב דיווח משותף גם אם היקף הפעילות של כל אחד מאותם מפעלים נמוך מערך הסף לדיווח, אך סך הפעילות המשולבת עולה על ערך הסף (סעיף 5).

חפיפה עם חוק אוויר נקי:

חוק פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם (PRTR) וחוק אוויר נקי הם שני חוקים שונים ונפרדים. חובת דיווח באחד לא משפיעה על האחר. 

-------

קישורים למסמכים רלוונטיים שהופיעו בעמוד זה:

  1. חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם) התשע"ב 2012
  2. רשימת 500 האתרים/מפעלים שנתוני הדיווח שלהם פורסמו לשנת 2013

עמודי המדריך הבאים: