מפל"ס | בקשה לדיווח מידע נוסף
המשרד להגנ"ס רשאי לבקש ממפעלים לדווח מידע נוסף במסגרת הדיווח השנתי. מידע זה יכול לכלול מידע כגון: מיפוי מקורות הפליטה, הנתונים עליהם התבסס החישוב, הצגת דרך החישוב ומידע נוסף שמהווה חלק מתהליך החישוב. בנוסף המשרד רשאי לבקש גם מידע שאינו מהווה חלק מתהליך החישוב – נתונים הדרושים להערכת יעילות סביבתית של מפעל – למשל היחס שבין כמויות החומרים המזהמים הנפלטים ובין היקף הפעילות.
 • מאת: מערכת Infospot
 • עודכן בתאריך: 16/6/2014

המשרד להגנ"ס, לצורך בדיקת איכות של הדיווחים (בהתאם לסעיף 7 בחוק - מידע נוסף), הוציא שני סוגים של בקשות למידע נוסף בשנת הדיווח הראשונה (2012) והודיע כי יפרסם שלישית עבור תחנות מעבר לפסולת. לא ידוע כמה בקשות מידע נוסף נשלחו, אך פורסם כי כ - 80 מפעלים נבדקו בבדיקת איכות מתוך כ- 420 מפעלים מדווחים.

להלן סוגי הבקשות למידע נוסף:

 1. בקשת מידע נוסף – מידע מלא: הדרישה כוללת דיווח של:
  1. שלב מיפוי התהליכים במפעל.
  2. הגדרת מקורות הפליטה ושיוך החומרים הנפלטים למקורות הפליטה.
  3. פירוט והסבר אודות חריגות בהגדרת מקורות הפליטה או החומרים הנפלטים מהמצוין בהוראות הסקטוריאליות.
  4. חומר רקע: עותק והסבר של כל נתון, מידע, חישוב או הערכה שעליהם התבסס הנתון שדווח לרשם לעניין כמות החומר המזהם הפלט או מועבר מהמפעל.
   קישור לנוסח הפנייה.
 2. בקשת מידע נוסף – טופס מקורות פליטה והזרמה: הדרישה כוללת דיווח של הגדרת מקורות הפליטה ושיוך החומרים הנפלטים למקורות הפליטה.
  קישור לנוסח הפנייה.
 3. מידע נוסף מתחנות מעבר ומפעלי מחזור: המשרד להגנ"ס הצהיר כי בהמשך ישלח נוסח שלישי בו דרישה לקבלת מידע נוסף מתחנות מעבר ומפעלי מחזור.

המידע הנוסף לא מפורסם לציבור. אך ייתכן והוא כפוף להוראות שלחוק חופש המידע התשנ"ח – 1998.

למידע נוסף אודות ההשלכות של פרסום מידע לציבור וסודיות מסחרית לחץ כאן.

-----------------

קישורים למסמכים רלוונטיים שהופיעו בעמוד זה:

 1. נוסח פניה של המשרד להגנס למפעלים למידע נוסף - מידע מלא
 2. נוסח פניה של המשרד להגנס למפעלים למידע נוסף - מידע חלקי (מקורות פליטה)
 3. חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם) התשע"ב 2012

עמודי המדריך הבאים: