מפל"ס | העברת הדיווח השנתי ובדיקתו
הכנת הדיווח השנתי הושלמה ע"י המפעל, כעת נותר רק להעבירו למשרד להגנ"ס. כיצד מעבירים את הדיווח? ואילו בדיקות הוא צפוי לעבור?
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 16/6/2014

העברת הדיווח:

לאחר שנקבעה חובת הדיווח ונמצא שמפעל צריך לדווח, ולאחר שבוצע תהליך החישוב, ניגשים להעברת הדיווח למשרד להגנ"ס. הדיווח השנתי אינו כרוך בתשלום אגרה. להלן תהליך העברת הדיווח:

 1. מספר מזהה: לא ניתן להעביר דיווח ללא מספר מזהה. יש לוודא כי יש ברשות המדווח מספר מזהה מהמשרד להגנ"ס, את המספר המזהה ניתן למצוא ברשימה המפורסמת כאן, או באמצעות פנייה בטופס בקשה שמופיע כאן (ניתן לפתוח רק בדפדפן אקספלורר). 
 2. דיווח באמצעות האינטרנט: הדיווח עצמו מתבצע באמצעות טופס אינטרנט הזמין באתר המשרד להגנ"ס (ניתן לפתוח רק בדפדפן אקספלורר). להלן קישור למדריך לשימוש בטופס.
 3. תצהיר: יש לצרף לדיווח השנתי המקוון העתק סרוק של התצהיר החתום. על גבי התצהיר יש לציין את מספר האסמכתא לטופס הדיווח אשר הוגש באמצעות האינטרנט, וכן את שנת הדיווח. בהקשר זה, יודגש כי יש לשמור את הדיווח וכן מידע, נתון או חישוב שעליו התבסס לשם עריכת הדיווחים האמורים, לרבות התצהיר החתום המקורי, במשך חמש שנים לפחות מיום מסירת הדיווח. 
  המשרד להגנ"ס מציין כי במקרים בהם החותם על התצהיר אינו בעל ידיעה מלאה לגבי כל פרטי הדיווח, הוא רשאי לציין בתצהירו כי המידע המדווח הינו אמיתי ושלם, למיטב ידיעתו. יודגש כי אין בכך כדי לגרוע מאחריותו של המצהיר בכל הנוגע לחובת הדיווח, לרבות חובתו לבדוק את דיווחי המפעל וכן את תהליך החישוב ועריכת הדיווחים.
  ישנם שני נוסחים לתצהיר:
  1. נוסח מוצע לתצהיר בעל מפעל יחיד.
  2. נוסח מוצע לתצהיר מנכ"ל תאגיד (מספר מפעלים).

כיצד ייבדק הדיווח:

לאחר שהתקבלו הדיווחים השנתיים במשרד להגנ"ס הם עתידים לעבור בדיקות כדלקמן:

 1. בקרה לוגית ובדיקת שלמות: בדיקה שהדיווח כולל את כל המידע הנדרש ומתייחס לכל מקורות הפליטה הרלוונטיים למפעל. צפוי להיות מבוצע בכל הדיווחים.
 2. בדיקת איכות: בדיקה מעמיקה שהדיווחים בוצעו על פי מסמכי ההוראות ובדיקת הנתונים עליהם התבסס הדיווח: מדידות ישירות, מקדמי הפליטה, חישובי המחשבונים, מאזני המאסה, הערכות הנדסיות וכו'. בדיקה זו נערכת למפעלים שנדרשו להציג מידע נוסף, בין אם דרישה למידע מצומצם או מורחב. לפרטים נוספים על דיווח מידע נוסף - לחץ כאן. בדיווח של שנת 2012 נדרשו כ-80 מפעלים (מתוך סה"כ 420 מפעלים מדווחים) להגיש מידע נוסף (מצומצם או מורחב).

------------

קישורים למסמכים רלוונטיים שהופיעו בעמוד זה:

 1. עמוד דיווח למרשם פליטות לסביבה – אתר המשרד להגנ"ס
 2. טופס להעברת הדיווח השנתי (נפתח רק בדפדפן אקספלורר)
 3. מערכת חיפוש מספר מזהה באתר המשרד להגנ"ס
 4. טופס רישום לקבלת מספר מזהה (נפתח רק בדפדפן אקספלורר)
 5. נוסח תצהיר בעל מפעל יחיד (המשרד להגנ"ס) [word].
 6. נוסח תצהיר מנכ"ל תאגיד (מספר מפעלים) (המשרד להגנ"ס) [word].
 7. מתכונת הדיווח: הצהרת הרשם (המשרד להגנ"ס) [pdf]
 8. נוסח מכתב בקשת מידע נוסף מלא מהמשרד להגנ"ס [pdf]
 9. נוסח מכתב בקשת מידע נוסף חלקי מהמשרד להגנ"ס [pdf]
 10. נוסח חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב-2012

עמודי המדריך הבאים: