PRTR | חקיקה ומסמכים משלימים
החוקים, התקנות וההנחיות הקשורים בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם) התשע"ב 2012
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 29/1/2014

החוקים, התקנות וההוראות הקשורים בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם) התשע"ב 2012 הינם:

נוסח החוק:

נוסח החוק מורכב משלושה חלקים:

  1. החוק.
  2. תוספת ראשונה לחוק: רשימת 114 המזהמים עליהם יש לדווח וכמות הסף לדיווח עבור כל מזהם.
  3. תוספת שנייה לחוק: רשימת הענפים והפעילויות בענפים עליהם חלה חובת דיווח.
תקנות:

עד כה התפרסמה רק תקנה אחת לחוק: תקנה בנושא הפחתה של סכום עיצום כספי לחברה שלא עומדת בדרישות הדיווח.

מסמכים משלימים:
  1. הוראות ראשיות: מסמך מחייב של המשרד להגנ"ס המפרט את תהליך החישוב ואופן קביעת שיטת החישוב המיטבית עבור הפליטות וההעברות לסביבה. רלוונטי עבור כל המדווחים.
  2. הוראות נוספות – כלליות: הוראות נוספות לפעילויות שלא מוגדרות בתוספת השנייה, אך כן תורמות למאזן הפליטות של המפעל, ולכן יש להתחשב בהם.
  3. הוראות נוספות - סקטוריאליות: מסמכי הוראות מחייבים נוספים עבור פעילויות ספציפיות שמוגדרות בתוספת השנייה לחוק. הוראות אלה באות בנוסף למסמך ההוראות הראשי. 
  4. מחשבוני עזר: קבצי אקסל שמסמכי ההוראות השונים (לעיל) מפנים אליהם. רלוונטי במידה ומסמך הוראות מפנה אליהם. קישור לעמוד מחשבוני עזר וקבצי נתונים באתר המשרד להגנ"ס.
  5. קבצי נתונים: קבצים של נתונים לשימוש לפי מסמכי ההוראות ומחשבוני העזר. קישור לעמוד מחשבוני עזר וקבצי נתונים באתר המשרד להגנ"ס.
עדכוני חקיקה והבהרות:

עדכוני חקיקה והבהרות:

תיקון לחוק 22.5.12:

תיקון לחוק: בתאריך 22.05.12 התקבל תיקון לחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם): "בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם, התשע"ב – 2012 (להלן – החוק), בתוספת השנייה, בפרט 48, בטור ב', במקום "43, 45, 46 או 49" צריך להיות "47, 49, 50 או 53. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק."
קישור לנוסח התיקון כפי שהוא מופיע בילקוט הפרסומים של משרד המשפטים.

הבהרה לחוק "שטח חציבה אפקטיבי" - 07.02.13:

בתאריך 07.02.13 המשרד להגנ"ס פירסם הבהרה בנוגע לפריט 18 בתוספת השנייה:

שאלה: מהו "שטח חציבה אפקטיבי" שבפריט 18 בתוספת השניה לחוק?
תשובה: כאמור ברישא של התוספת השניה – "בכל מקום שבו נקבעו הספק, כושר ייצור, קיבולת, כמויות או יחידות מדידה אחרות (להלן – הערכים), יחושבו אלה בהתאם לערכים מרביים אשר ניתן להגיע אליהם באמצעות המיתקנים במפעל או המפעל, אף אם בפועל מופעל המיתקן או המפעל בערכים נמוכים יותר" - כלומר, המבחן הוא מה המקסימום פעילות שאליה יכול להגיע המפעל בכפוף למגבלות טכניות או מגבלות חוקיות.
רישיון החציבה שניתן למחצבה וקובע את שטח החציבה המותר, או לחילופין היתר בניה הניתן למחצבה וקובע את האמור, מהווים קריטריון מתאים לבחינת שטח החציבה האפקטיבי המקסימלי אליו יכולה להגיע המחצבה בשנה נתונה, ולא שטח החציבה בפועל בשנת הדיווח. לפיכך, על בעל מחצבה לבחון האם שטח החציבה המאושר ברישיון החציבה או בהיתר הבניה עולה על 250 דונם לשנה. אם כן – חלות עליו הוראות החוק.

הוספת מחשבון עזר אמנת סטוקהולם - 17.01.13:

בתאריך 17.01.13 המשרד להגנ"ס הוסיף את מחשבון אמנת סטוקהולם לחישוב פליטות והעברות של דיאוקסינים ופוראנים לאויר, מים, קרקע ופסולת: "המחשבון מתייחס למגוון רחב של תחומי פעילות: טיפול טרמי בפסולת מסוגים שונים, עיבוד מתכות ברזליות ולא ברזליות, שריפת דלקים, תעשיה מינרלית, תחבורה, שריפה פתוחה, ייצור כימיקלים, צבעים, חומרי הדברה ומוצרי צריכה, מטמנות, מט"שים, קומפוסטציה ועוד. אנו נעדכן את ההוראות הראשיות לקביעת שח"מ, ונחייב שימוש במחשבון זה לצורך חישוב פליטות והעברות של דיאוקסינים ופוראנים, בכל מקום בו ההוראות לקביעת שח"מ לפי סוג פעילות, לא קבעו שיטה אחרת לחישוב."
קישור למחשבון אמנת סטוקהולם [אקסל]
קישור למסמך הנחיות לשימוש במחשבון אמנת סטוקהולם (אנגלית - המשרד להגנ"ס).

 

--------

חזרה לתמצית המנהלים של מדריך היישום