Cross media effect
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

Cross media effect - השפעה סביבתית צולבת: מצב בו פעולה מסוימת היא בעלת השפעה סביבתית חיובית ושלילית במקביל. לדוגמא: פעולת ניקוי באמצעות שטיפה במים של מסנן/סולקן שאסף מזהמי אוויר מארובה של תהליך כלשהוא. מצד אחד, ניקוי המסנן הכרחי למניעת שחרור מזהמים לאטמוספירה, מצד שני, השטיפה במים מעבירה את המזהם לקרקע או לשפכים וגם דורשת צריכת אנרגיה (להולכת המים) שבעצמה גורמת לפליטת מזהמים לאוויר (בתחנת הכוח).

המונח Cross media effect מוזכר בין השאר בהנחיות להגשת בקשה להיתר פליטה לאוויר או לאסדרה סביבתית משולבת כסיבה אפשרית לאי-יישום טכנולוגיה מיטבית זמינה (BAT).

האיחוד האירופאי פרסם מסמך ייחוס ספציפי ומקיף לנושא זה, אותו ניתן להוריד בעמוד הבא:

 BREF - Economics and Cross-media Effects

-----

קישורים רלוונטיים:

  1. סעיף 5, עמ' 33 בהנחיות הממונה לטיפול בבקשה להיתר פליטה, מהדורה 4, ספטמבר 2014המשרד להגנ"ס – בו יש התייחסות לנושא cross media effect.
  2. סעיף 5, עמ' 41 בהנחיות להגשת מסמך מידע לצורך אסדרה סביבתית משולבת (אינטגרטיבית), מהדורה 4, ספטמבר 2014, המשרד להגנ"ס – בו יש התייחסות לנושא cross media effect.

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: