סיכום שנה בחוק האריזות | 2014
באיזה סוג אריזות לא הייתה עמידה ביעדי המיחזור? כמה פסולת אריזות מוחזרה? מה מגמת ההצטרפות של יבואנים ויצרנים לגוף המוכר?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/6/2016

המשרד להגנ"ס פרסם את הדו"ח השנתי המסכם את יישום חוק האריזות לשנת 2014. למרות שהדו"ח מתפרסם רק עתה, שנה וחצי לאחר סיום שנת 2014, עדיין ניתן למצוא בו מספר חידושים וגם אמירות המלמדות אותנו על עמדת המשרד להגנ"ס נכון להיום, היות והדו"ח נחתם לאחרונה.

יעדי המיחזור

הדו"ח מציין כי הגוף המוכר (תמיר) עמד ביעדי המיחזור בהתאם ליצרנים והיבואנים שהתקשרו איתו, מלבד יעד המיחזור לזכוכית, כפי שיפורט בהמשך. יחד עם זאת, המשרד מציין בדו"ח: "יודגש כי העמידה ביעד המחזור הכולל נשען ברובו על פסולת האריזות בזרם המסחרי אשר נאספת ומטופלת עוד טרם החלת חוק האריזות". אמירה זו מתחברת להצהרה של מנכ"ל המשרד כי יעדי המיחזור הקבועים בחוק, יועלו במהלך 2016.

המשרד מעריך כי כמות פסולת האריזות בישראל היא כ- 800,000 אלף טון. היצרנים והיבואנים שחתומים עם הגוף המוכר, דיווחו על 343,000 טון אריזות המהווים כ- 43% מכלל האריזות ומתוכם 250,000 טון אריזות עברו מיחזור במסגרת החוק. כלומר 31% מפסולת האריזות בישראל מוחזרה במסגרת חוק האריזות בשנת 2014.

עוד נאמר בדו"ח כי 5,183 טון פסולת אריזות לא הוכרו כמיחזור והשבה מסיבות שונות כגון אחסון באתרים שאינם מורשים או השבה באתרים שלפי רישיון העסק לא רשאים לעסוק בפעילות זו. עוד כ – 5,000 טון פסולת אריזות לא הוכרה ככזאת שנאספה משום שמוינה וטופלה באתרים שלא מורשים לכך.

יעד מיחזור זכוכית בחוק האריזות

כמו בדו"ח של 2013, גם לפי הדו"ח הנוכחי, תמיר לא עמדה ביעדי מיחזור של זכוכית כפי שנקבעו בחוק. כפי שכבר הסברנו בעבר, לאור הבעייתיות של איסוף הזכוכית למיחזור, המשרד להגנ"ס אישר לתמיר תוכנית חלופית בה הוא נדרש לפרוש ולהפעיל תשתית של כלי אצירה ייעודיים לזכוכית ברחבי הארץ (פחים סגולים) ובהתאם עודכנו יעדי המיחזור ל- 22% (במקום 55%). למרות פרישת התשתית, לא הושגה עמידה ביעד המיחזור.

המשרד מפרט בדו"ח: "בשנת 2014 הגוף המוכר פרס מיכלי אצירה מעבר לכמות שנקבעה אולם כמות הזכוכית שנאספה הייתה קטנה מן הכמות הנדרשת ליעד המיחזור שנקבע בתכנית. נמצא כי הציבור משליך כמויות גדולות של מכלי משקה מזכוכית הנמצאים תחת חוק הפיקדון ומוחרגים מחוק האריזות למכלים לאיסוף אריזות זכוכית. הנושא נבחן ברציפות, ויערכו ההתאמות הנדרשות לרבות בחינת הצורך בתיקוני חקיקה".

בדו"ח השנתי הקודם, של 2013, המשרד ציין כי הוא שוקל את ביטול חוק הפיקדון והחלת חוק האריזות על מכלי משקה. הפעם, המשרד לא מפרט לאיזה תיקוני חקיקה הוא מתכוון.

אכיפה נגד יצרנים ויבואנים ונגד רשויות מקומיות         

אחת הטענות שעולות תדיר כנגד המשרד להגנ"ס הוא אכיפה לא מספקת כנגד יבואנים ויצרנים שלא מקיימים את החוק ולא התקשרו עם הגוף המוכר. מעיון בדו"ח ובנתונים שמפרסם תמיר, אנו למדים כי קצב הצטרפות היבואנים ויצרנים לתמיר הולך ומאט בשנתיים האחרונות, וזאת אף על פי שלפי הערכות המשרד להגנת הסביבה רק כ- 40% מהיצרנים והיבואנים הרלוונטיים מיישמים את החוק.

כמות היבואנים והיצרנים החתומים עם הגוף המוכר (תמיר)

המשרד מכיר בבעיה ורושם בדו"ח: "מאחר שעל פי נתוני המשרד, רק 42% משוק האריזות המוערך בישראל מממן את הטיפול בפסולת, נדרש להגביר את פעולות האכיפה נגד היצרנים שטרם התקשרו עם גוף מוכר )"רוכבים חופשיים"( ומאידך לפקח על שלמות הנתונים המדווחים כאריזות משווקות".

על יעילות האכיפה אפשר ללמוד מהנתונים בדו"ח לפיהם, בשנת 2014, התנהלו הליכי אכיפה כנגד 80 יצרנים ויבואנים, מהם 17 התקשרו עם הגוף המוכר, 39 ביקשו פטור בגין משקל אריזות מזערי ו- 24 קבלו הודעה על כוונת חיוב. על 8 מתוכם הוטל עיצום כספי של כ- 125,000 ₪ ומול 16 הנותרים הליכי האכיפה עדיין פתוחים.

רשויות מקומיות

נכון לסוף 2014, 171 רשויות מקומיות התקשרו עם תמיר, והמספר הזה עומד כיום על כ- 225 רשויות מקומיות המהוות כ- 87% מכלל הרשויות בישראל. כך שנותרו עוד כ- 30 רשויות שטרם התקשרו עם הגוף המוכר והמשרד מציין כי יפעיל אכיפה גם מולן.

בהקשר זה, אפשר לציין את עיריית ירושלים, העיר הגדולה בישראל, שבימים אלה כנראה מסדירה את ההתקשרות שלה עם הגוף המוכר, כפי שדיווחנו לפני כשבוע.

---------

קישורים רלוונטיים:

  1. דיווח שנתי על יישום חוק האריזות 2014, המשרד להגנ"ס [pdf]
  2. הכנסת תחרות לענף פסולת האריזות? המשרד להגנ"ס מתקשה לממש את הצהרותיו, 19.06.2016
  3. תביעה ייצוגית של 50,000,000 ₪ נגד עיריית ירושלים בגין אי יישום חוק האריזות, 21.06.2016
  4. ריבוי גופים בחוק האריזות? מחלוקת בין אבי גבאי לדרג המקצועי, 18.1.2016
  5. טיפים ליישום חוק האריזות, 23.02.2016
  6. פסולת אריזות infospot

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

* נתוני מאי 2015
** נתוני מאי 2016

תגיות: יישום חוק האריזות , פסולת אריזות ,