אושרו שינויים בכללי שפכי מפעלים המוזרמים לביוב
חצי שנה לאחר שהוצעו השינויים, הם אושרו, עם תיקונים קלים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/5/2017

לפני כחצי שנה, דיווחנו על תיקון מוצע לכללי שפכי מפעלים. התיקון עלה לדיון במועצת רשות המים, ואושר עם שינויים קלים ביחס להצעת התיקון המקורית. להלן תמצית התיקונים שאושרו ופורסמו, אלא שקודם נזכיר, כי 'כללי שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב' מסדירים את רשימת החומרים וערכי הסף המותרים להזרמה למערכת הביוב העירונית ובהתאם את ההגדרה של שפכים חריגים ושפכים אסורים. בנוסף, הכללים מסדירים גם את הניטור והדיגום של שפכי המפעלים מול תאגיד המים האזורי ועוד.

הבהרות של הגדרות שפכים אסורים

במסגרת התיקון נעשו מספר שינויים קלים בהגדרות של שפכים אסורים:

 • pH: מפעל יהיה רשאי לחרוג מהערך הקבוע ל-pH בהתאם להוראת סעיף 4 בתקנות המים מניעת זיהום מיםערכי הגבה של שפכי תעשיה) 2003.
 • ריכוז VSS: חריגה ביחס ל TSS\VSS תחול רק על ערכי TSS הנחשבים שפכים חריגים. תיקון זה בא לדייק את החיובים בעד חריגה מהיחס, במיוחד במקרים בהם שיפור באיכות השפכים כתוצאה מהימצאות מתקן קדם טיפול עלול להביא לתוצאה הפוכה, קרי, דווקא לחריגה מהיחס.

החרגה של עסקים בעלי השפעה שולית והסרה של פרמטרים מדרישות הדיגום

הוחלט להחריג אולמות אירועים, מסעדות, קניונים ומכבסות בעלי צריכת מים נמוכה והסרה של פרמטרים מדרישות הדיגום לענפים ספציפיים מסיבות שונות. תמצית התיקונים:

 • החרגת אולמות אירועים, מסעדות וקניונים שצריכת המים הכללית שלהם קטנה מ–5 מ"ק ליום אשר הוכיחו לתאגיד המים כי הם מטפלים טיפול נאות בשפכיהם – כך שלא יצטרכו לעבור דיגום וכו'. תיקון זה בא להסיר את אותם עסקים שהשפעתם על מערכת הביוב הינה מינורית בהינתן שהם מטפלים באופן נאות בשפכיהם.
 • הסרת דרישות דיגום של VOC ו SVOC משורה של ענפי פעילות ובנוסף הסרה של דיגום BTEX ו-MTBE מענף תחנות הדלק. מסתבר שלפרמטרים אלה אין עדיין ערכי סף המותרים להזרמה למערכת הביוב ולכן אין טעם לדגום אותם.
 • החרגה של מכבסות בעלי צריכת מים קטנה מ 2 מ"ק מדרישות הדיגום והסרה של דיגום פרמטרים VSS ו–VOC
 • הוספה של דיגום שמנים ושומנים מענף בתי המלון (שהושמטה בעקבות טעות סופר) והסרה של דיגום VSS.
 • ערך הסף ל'כלל מוצקים מרחפים' בשפכים אסורים למפעלי ציפוי מתכות נותר ללא שינוי (30 מ"ג לליטר), אך נוספה הערה כי המיקום הרלוונטי הוא במוצא מתקן קדם טיפול.
 • ערך הסף לדטרגנטים נוניונים בשפכים אסורים הוקל ויעמוד מעתה על 5 מ"ג לליטר במקום 1 מ"ג לליטר.

נושאים נוספים המטופלים בתיקון החדש

 • התייחסות לאופן חיוב תעריפי שפכי מפעלים ב"מפעל משותף" דוגמת קניון, אזורי מסחר מעורבים בהם יש בעל מד מים ראשי או מד משויך ובו מספר מפעלים/עסקים.
 • מועד הגשת תוכנית הניטור הדו-שנתית לשפכים התעשייתיים שמכין תאגיד המים לכל מפעל רלוונטי – התוכנית תוגש ככל הניתן בסוף השנה, לשם אחידות. בנוסף יש התייחסות לתהליך תיאום של תוכנית הניטור בין תאגיד המים למפעיל המט"ש הרלוונטי.
 • תיקון נוסח טופס 'הודעת תשלום בעד הזרמת שפכי תעשייה' בהתאם לשינוי האחרון בחישוב תעריפי שפכים אסורים כפי שאושר לפני מספר חודשים.

-----------

מסמכים רלוונטיים:

תיקון כללי שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב:

 1. נוסח התיקון שאושר ופורסם, 05.2017 [pdf]
 2. נוסח התיקון המקורי שהוצע כולל דברי הסבר, רשות המים 11.2016 [pdf]

-------------

קישורים רלוונטיים:

 1. אושרו תעריפי שפכים אסורים חדשים, 23.01.2017
 2. הקלות בכללי שפכי מפעלים, 10.11.2016
 3. תיקון כללי שפכי מפעלים בעקבות בג"ץ התאחדות התעשיינים, 04.04.2016
 4. מבול של הערות על הטיוטא לחישוב תעריפי שפכים אסורים, 08.06.2016
 5. רשות המים שוקלת הגמשת כללי שפכי מפעלים, 8.6.2015
 6. מידע נוסף על שפכים תעשייתיים |infospot 

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: