טיוטת הנחיות חדשה להגשת בקשה להקלה בשפכי תעשיה
כיצד ניתן לקבל הקלה בריכוז המזהמים בשפכים תעשייתיים המוזרמים למערכת הביוב העירונית?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/4/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת הנחיות המפרטת את אופן הגשת בקשה להקלות בריכוזי מזהמים בשפכים תעשייתיים, לשם ייעול תהליך בדיקת הבקשות. המסמך מכיל הסברים כיצד הבקשה נבדקת ונבחנת ע"י הגורמים הרלוונטיים, עד לקבלת החלטה בנושא.

ראשית, כל בקשה להקלה שמוגשת תעבור בדיקה שלמות כדי לוודא שכל פרטי המידע וסעיפי הנספחים  מלאים וכי הועברו כל הנתונים ופרטי המידע הנדרשים. לאחר מכן יבחן תוכן המידע בבקשה לצורך קבלת ההחלטה. אם יוחלט כי יש צורך בהשלמות או הבהרות, תישלח פניה למגיש הבקשה בדוא"ל, והוא יידרש להגיש בקשה חדשה על כל נספחיה תוך פרק זמן קצוב.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. עודכנו ההנחיות לניטור שפכי תעשייה, 27.12.2018
  2. נוהל מעודכן להגשת בקשה להקלה בערכי המזהמים במי קולחין, 13.11.2018
  3. הנחיות לדיווח דיגיטלי של תוצאות דיגומי שפכי תעשייה, 13.05.2018
  4. הנחיות חדשות לניטור שפכי תעשייה, 08.01.2018
  5. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

אופן קבלת החלטה על הקלה בריכוזי מזהמים בשפכים תעשייתיים

לצורך קבלת החלטה בנוגע לבקשה להקלה בריכוז מזהמים בשפכים תעשייתיים המוזרמים למערכת הביוב העירונית, נבדקת ראשית התאמה מלאה לתנאים המצוינים בתקנות, בנוגע לאפשרות למתן הקלה. לדוגמא, מפעל שהגיש בקשה להקלה בריכוז מלחים ביחס לתקנות ריכוזי מלחים, אך אינו עומד באף אחד מ-6 התנאים המפורטים בתקנות בהקשר זה, בקשתו תדחה כבר בתחילת התהליך.

דוגמא נוספת מתייחסת להקלה בריכוז מתכות ומזהמים אחרים, המותנית בכך שהמפעל משתמש בטכנולוגיה הטובה והזמינה ביותר BAT. לגבי הפרמטרים סולפיד מומס וסולפאטים, שהאפשרות להקלה בריכוזיהם אינה מעוגנת בתקנות, נבחנת רמת הסיכון הסביבתי שתיווצר כתוצאה מאישור הקלה, התלוי בין היתר בתשתית צנרת השפכים במפעל, אופן הזרמתם, ערך הגבת השפכים, היקף המיהול בחיבור למערכת הביוב העירוני ותשתית מערכת הביוב העירונית במורד הזרם.

בנוסף לעמידה או אי-עמידה בתנאים המפורטים בתקנות, ניתן גם שיקול דעת מקצועי לפעולות שהמפעל יכול לנקוט בהן על מנת להפחית את ריכוזי המזהמים בשפכיו, למשל: הפרדת זרמים מרוכזים ופינוי נפרד שלהם לאתר מורשה, החלפת כימיקלים וכו'.

לבסוף, נבחנת השפעת שפכי המפעל על המט"ש אליו הם מוזרמים. מתבצעת הבחנה בין מפעל הנחשב תורם משמעותי לריכוז המזהמים הכללי במט"ש לבין מפעל הנחשב תורם זניח, ונלקחים בחשבון נתוני אמת של קולחי ובוצת המט"ש. הבחינה משקללת הן את עומס המזהמים שייתרם ע"י המפעל לאחר אישור ההקלה, והן את היכולת להשתמש בקולחי ובבוצת המט"ש ע"פ תקנות בריאות הציבור.

ההחלטה הסופית תינתן לאחר קבלת חוות דעת ממחוז המשרד להגנת הסביבה, היחידה הסביבתית ו/או תאגיד המים והביוב הרלוונטי.

המשרד מציין כי בקשות להקלה עבור ריכוזים גבוהים באופן חריג, או בקשות חוזרות לאחר סירוב שאין בהן מידע משמעותי חדש לבקשה - ידחו על הסף.

ניתן להגיש הערות עד ה-3 ביוני לדוא"ל: IWW@sviva.gov.il

-------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה