מגמת עלייה באישור בקשות לרישיון עסק
המשרד להגנת הסביבה פרסם את הדוח השנתי לרישוי עסקים לשנת 2016. כמה בקשות סורבו ומה משך הזמן הממוצע לטיפול בבקשה?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 31/10/2017

המשרד להגנת הסביבה פרסם לאחרונה דו"ח שנתי המסכם את הטיפול וההיבטים בתחום רישוי עסקים בשנת 2016, ממנו ניתן ללמוד על השינויים שהתרחשו בתחום בשנתיים האחרונות.

נזכיר כי המשרד להגנ"ס הוא אחד מהגופים המאשרים בקשות לרישיון עסק (לצד משרד הבריאות, רשות כיבוי והצלה ועוד), אך רק כאלה שיש בהן תנאים סביבתיים לרישיון העסק.

בשנים האחרונות, המשרד מוביל שינוי במדיניות הטיפול שלו ברישיונות עסק, לפיו, אנשי המחוזות של המשרד להגנ"ס יטפלו באופן פרטני ב'מפעלי A' וחלק מ'מפעלי B' שהינם בעלי השפעה משמעותית או בינונית על הסביבה, ואילו בחלק הנותר של 'מפעלי B' ו'מפעליC ', שהינם בעלי השפעה סביבתית מקומית בלבד, יטפלו אנשי היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים בשלטון המקומי, באמצעות מפרטי תנאים אחידים לחלק מסוגי העסק.

טיפול בבקשות עבור עסקי C - מחוזות המשרד לעומת יח"ס (היחס באחוזים)

כך, בשנת 2016 חלה עלייה בשיעור הבקשות המטופלות ע"י השלטון המקומי 89%, לעומת 81% בשנת 2015, ובהתאמה ירידה בבקשות המטופלות ע"י מחוזות המשרד להגנ"ס – 11% לעומת 19% בשנת 2015. בתחום זה קיימת שונות גדולה בין מחוזות המשרד, בעוד שבמחוז צפון שהוא בעל שטח גיאוגרפי נרחב, אין כיסוי מספק של יחידות סביבתיות ואיגודי ערים והמחוז מטפל רק ב-39% מהבקשות. במחוזות אחרים המחוז מטפל ב-1%-13% מהבקשות.

טיפול בבקשות לרישיונות עסק בסיווג ו-B | שלטון מרכזי

בשנת 2016 טיפלו אנשי המחוזות של המשרד להגנ"ס ב-1,454 בקשות לרישיונות עסק, בדומה לשנת 2015. 83% היו עבור עסקים להם השפעות סביבתיות נרחבות (עסקי A ו-B), ורק 17% עבור עסקים להם השפעה סביבתית מקומית (עסקי C). כאמור, מגמה זו עולה בקנה אחד עם מדיניות המשרד, לפיה יתרכז בטיפול בעסקים בעלי השפעות סביבתיות משמעותיות ואילו הרשויות יטפלו בעסקים בעלי השפעות סביבתיות מקומיות.

פריטי העיסוק עבורם טופלו רוב הבקשות ע"י היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים (באחוזים)

83% מהבקשות אושרו, לעומת 76% בשנת 2015. 13% מהבקשות הוחזרו לעומת 19% בשנת 2015, 4% מהבקשות הוצאו תנאים מוקדמים, בדומה ל-2015. מספר הבקשות לרישיון עסק שסורבו ע"י אנשי המחוזות של המשרד להגנ"ס ירד ל – 4 בקשות בלבד.

ממוצע זמן טיפול בבקשות השתפר בשנת 2016 ועמד על 72 ימים, לעומת 98 יום ב-2015. אך למרות השיפור, המשרד מודה כי החוק קובע כי יש לתת מענה תוך 30 עד 60 ימים לבקשות לרישיון עסק ובמקרים מיוחדים עד 90 ימים. מכאן שבשנת 2016  משך המענה הממוצע לבקשות חרג מ-60 ימים. המשרד מציין כי משך זמן הטיפול מושפע ממידת מורכבות העסקים, מכמות הבקשות המתקבלות ומהיקף כוח האדם.

בשנת 2016 הונפקו 39 תנאים נוספים ע"י מחוזות המשרד, לעומת 57 בשנת 2015. הירידה מוסברת מיישום מטרות הרפורמה בחוק רישוי עסקים שנועדה לצמצם את אי הוודאות לעסקים עקב הוספת תנאים בכל עת.

זמני הטיפול בבקשות (בימים)

טיפול בבקשות לרישיונות עסק בסיווג C | שלטון מקומי

בשנת 2016 היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים טיפלו ב- 1,979 בקשות לרישיונות עסק, לעומת 1,241 בקשות שטופלו ב-2015. העלייה מוסברת בעדכון צו רישוי עסקים והסמכת נציגי היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים לפריטים נוספים בצו רישוי עסקים להם השלכות סביבתיות מקומיות כחלק ממדיניות המשרד שהוסברה בראשית הכתבה.

מרבית הבקשות שטופלו ע"י היח"ס ואיגודי הערים הינן עבור מוסכים (16%), מפעלי ייצור מזון קטנים (15%), חניונים תת קרקעיים (13%), מסגריות (7%) ונגריות (6%).

מבין 1,979 הבקשות לרישיון עסק שנבדקו, 75% אושרו, 13% הוחזרו להשלמות, 8% הוצאו תנאים מוקדמים עקב מחסור בתשתיות וב 4% מהמקרים הבקשות סורבו.

התפלגות המענה לבקשות שטופלו ע"י היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים

תוכנית לרישוי עסקים בשנים הבאות

המשרד מציין בדו"ח מספר המלצות לטיפול בשנים הבאות, ביניהן:

 1. לבחון את חלוקת כוח האדם במחוזות המשרד ביחס לכמות העסקים ומורכבותם בכל מחוז.
 2. לפעול לחיזוק השלטון המקומי והמשך הסמכת עובדי יחידות סביבתיות ואיגודי ערים.

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דוח שנתי רישוי עסקים 2016, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. דו"ח שנתי רישוי עסקים 2014, המשרד להגנ"ס [pdf]

----------

קישורים רלוונטיים:

 1. תנאים סביבתיים לרישיון עסק: דו"ח שנתי, 28.07.2015
 2. רישוי ירוק: סיווג חדש לעסקים לפי מידת השפעתם הסביבתית לצורכי רישוי סביבתי משולב, 12.7.2015
 3. איפה עומד חוק רישוי סביבתי משולב העתיד להשפיע על 3000 עסקים?  26.2.2015
 4. נוסח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013
 5. עמוד ראשי - רישוי סביבתי משולב