הנחיות למילוי טופס בקשה להיתר רעלים
פורסם מסמך הנחיות נלווה למילוי טופס בקשה להיתר רעלים. כמו כן פורסם עותק מעודכן של טופס הבקשה עצמו
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 25/6/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך הסבר נלווה למילוי טופס הבקשה אותו ממלא המפעל לקבלת היתר רעלים. המסמך החדש כולל דגשים והנחיות. בנוסף לכך, פורסם עותק מעודכן של טופס הבקשה – שכולל מעט תיקוני עריכה ועיצוב, ככל שזיהינו.

נזכיר כי כיום מרבית העסקים משתמשים במערכת הממוחשבת להגשת בקשה להיתר רעלים. לכן טופס הנייר המדובר מיועד רק לעסקים המחדשים את היתר הרעלים, שלא באמצעות המערכת הממוחשבת בלבד, כלהלן:

 • בקשה לחידוש היתר רעלים לעסקים בסיווג היתר C (שאינם נמנים בעיסוקים, כלהלן –אוניברסיטאות, מכללות, מכוני מחקר ובתי חולים).
 • בקשה להיתר רעלים חדש.
 • בקשה לעדכון / תוספת היתר רעלים, כגון – תוספת לטבלת הרעלים, עדכון בעל היתר רעלים, עדכון אחראי רעלים ועוד.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. עודכנו התנאים להיתר רעלים לבריכות שחייה, 25.03.2019
 2. עדכונים בהגשת בקשה לחידוש היתר רעלים, 4.02.2019
 3. טיוטה מעודכנת של הנחיות היתר רעלים להגנה ממתקפת סייבר, 1.01.2019
 4. עודכנו התנאים להיתר רעלים למתקני קירור באמוניה, 14.08.2018
 5. עודכנו התנאים להיתר רעלים, 20.08.2015
 6. היתר רעלים – עמוד ראשי | infospot

דגשים למילוי טופס הבקשה

את טופס הבקשה יש לשלוח שלושה חודשים לפני תום תוקף ההיתר. אי מילוי הפרטים כנדרש עלול למנוע ולעכב את קליטת הבקשה.

להלן מספר דגשים שפורסמו במסמך ההנחיות הנלווה (המסמך המלא מופיע בהמשך):

 1. אחראי רעלים: נדרשת בדיקת רישום פלילי, ולשם זיהויו יש לצרף תצלום תעודת זהות.
 2. אופן העיסוק בחומרים מסוכנים: יש לסמן ברשימת העיסוקים את כל סוגי העיסוק ברעלים, לרבות אלו שאינם העיסוק העיקרי של העסק לדוגמה: הובלת רעלים כפעילות נלווית לאחסון רעלים. העיסוק בפסולת מסוכנת שלא נוצרה מהפעילות ברעלים, חייב בפירוט נפרד.
 3. רעלים: עבור תערובת ימולאו הפרטים של כל מרכיב מסוכן וריכוזו באחוזים, תחת אותו מספר סידורי. כל סוג אריזה שונה של חומר מסוים יפורט בשורה נפרדת. הטור "כמות מרבית מאושרת להחזקה" - ימולא על ידי הממונה בלבד, על פי שיקול דעתו. הטור "כמות שנתית משוערת להחזקה" ימולא על ידי מבקש ההיתר, בהתאם להערכתו לגבי הכמות המצטברת ובהסתמך על נתוני השנה הקודמת, לרבות: מכירה, קנייה, אחסון ויבוא. כל שינוי בטבלת החומרים (התוספת הראשונה), מחייב עדכון מראש של ההיתר. שינויים משמעותיים מבחינת השפעה על האדם והסביבה, עלולים לחייב הגשת בקשה להיתר רעלים חדש.
 4. רישיון עסק: יש לציין את מספר רישיון העסק ותנאים מיוחדים לרישיון העסק .
 5. תצהיר: בעל היתר הרעלים יחתום על תצהיר בפני עו"ד המאשר את אמיתות הנתונים המפורטים בבקשה להיתר רעלים והתוספת הראשונה. זאת בעת הגשת הבקשה להיתר רעלים לראשונה, בכל חידוש של היתר רעלים וגם בעת החלפת בעל היתר הרעלים.
 6. פסולת מסוכנת: חובה לספק מידע על הפסולת המסוכנת הנוצרת בעסק בטופס הצהרה לפסולת מסוכנת. אי העברת המידע במלואו, יגרום לעיכוב במתן ההיתר. עסק שלא נוצרת בו פסולת מסוכנת, יציין זאת בטבלה ויחתום על הנספח.
 7. אגרה: יש לוודא עם משרדי המחוז מהו הסיווג המתאים לעסק לפני התשלום. בעסקים חדשים, יידרש לעיתים סיור מקדים לקביעת סיווג היתר הרעלים. בחידוש היתר ניתן לשלם את האגרה באינטרנט, ואת אישור התשלום יש לצרף לטופסי ההיתר. תשלום האגרה אינו מהווה אישור לקבלת ההיתר.
 8. היתר הרעלים: יכלול עמוד פתיחה, טבלת הרעלים המאושרים לעיסוק (התוספת הראשונה) עם חתימת הממונה, תנאים כלליים, תנאים סקטוריאליים ותנאים ספציפיים, כל הפרטים והמסמכים כפי שהוגשו בבקשה לקבלת היתר הרעלים.

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. הנחיות במילוי טופס בקשה להיתר רעלים, 06.2019, המשרד להגנ"ס
להמשך קריאת הכתבה המלאה