הנחיות חדשות להקלה בערכי טיהור שפכים
מה הן הדרישות מחוות הדעת המקצועית המצורפת לבקשה לוועדת חריגים להקלה בערכי טיהור שפכים?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 07/8/2017

המשרד להגנ"ס משרד הבריאות ורשות המים פרסמו הנחיות חדשות לעריכת חוות דעת מקצועית המיועדת ליצרן שפכים או מפעיל מט"ש המתכנן להגיש בקשה לוועדת חריגים כדי לקבל הקלה בערכי המזהמים במי קולחין המוזרמים לשדות חקלאיים או לנחלים.

רקע | הקלה בערכי סף לטיהור שפכים

תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) 2010, מגדירות, בין השאר, את ערכי הסף של ריכוז המזהמים אליו יש לטהר שפכים. האחריות לכך מופנית הן ליצרני השפכים (מפעלים) והן למפעילי מט"שים. במידה ואחד משני האחרונים לא יכול לעמוד בדרישות הטיהור, ניתן להגיש בקשה לוועדת חריגים הרשאית להתיר ליצרן שפכים או מט"ש להזרים מי קולחין בערכים מקלים, לתקופה שלא תעלה על 5 שנים, רק אם שוכנעה כי ההקלה לא תגרום לזיהום מקורות מים, לפגיעה בבריאות הציבור או למפגע סביבתי או לפגיעה בקרקע או בגידולים חקלאיים.

חוות דעת מקצועית בבקשה להקלת ערכי טיהור שפכים

כאשר יצרן שפכים או מט"ש מגיש לוועדת החריגים בקשה להקלה בערכי טיהור השפכים הנדרשים ממנו, עליו להצמיד לבקשה חוות דעת מקצועית, בו עוסקות ההנחיות החדשות. על פי ההנחיות, חוות הדעת תכלול 4 פרקים. לפניכם תמצית הפרקים:

חוות דעת הנוגעת להשפעות על הסביבה (מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי):

פרק א': הידרולוגיה - מניעת זיהום מי תהום

חוות הדעת ההידרולוגית נחלקת לשניים:

1. השפעת ההשקיה בקולחין על איכות מי תהום ועל מקורות מים קרובים:הצגת אזורי ההשקיה המוזנים מהמט"ש ומיקומם ביחס למפת רגישות הידרולוגית להשקיה בקולחין

 • סוג הקרקע והחתך הליתולוגי האופייני לאזור
 • ציון עומק מי התהום באזור
 • הצגת איכויות מים של מי התהום העליונים באזור

2. הצגת מיקום קידוחים פעילים באזור ההשקיה ומיקום קידוחי מי שתיה אם קיימים, כולל אזורי המגן שלהם.

פרק ב': השפעות על גידולים חקלאיים ועל הקרקע

הקלת ערך לקולחין המסולקים בהשקיה חקלאית, טעונה גם את אישור מנכ"ל משרד החקלאות. חוות הדעת תתייחס לנקודות הבאות:

1. השפעה על גידולים חקלאיים:

 • רשימת גידולים המושקים בקולחין
 • רגישות הגידולים למליחות ונזקים לגידולים אם היו
 • ההשפעה על יבולים המושקים בקולחין באיכות המבוקשת

2. השפעות על הקרקע: השפעות אגרונומיות כתוצאה מפגיעה ביציבות מבנה הקרקע, וסיווג דרגת הפגיעה הצפויה למבנה הקרקע על פי הנקודות הבאות:

 • סוג הקרקע
 • השפעת הקולחין על יציבות מבנה הקרקע, ביחס לאיכות המים
 • בדיקות מליחות קרקע
 • ממוצע גשם באזור

פרק ג': השפעות על בריאות הציבור

אם קולחי המט"ש או חלקם מוזרמים לנחל, לים או לסביבה, יש להעריך את הסיכון בחשיפה לקולחין על בריאות הציבור על פי הנקודות הבאות:

 • סימון על מפה את האזור אליו יגיעו הקולחין תוך ציון ייעודי קרקע
 • להתייחס להשפעה על חופי רחצה, מתקני התפלה, קידוחי מי שתיה וקווי מי שתיה.
 • להעריך את כמות האנשים הצפויים להיחשף להזרמה ומשך זמן החשיפה

פרק ד': השפעות על הסביבה

אם קולחי המט"ש או חלקם מוזרמים לנחל, לים או לסביבה יש להעריך גם את הסיכון בחשיפה לקולחין על הסביבה על פי הנקודות הבאות:

 • הידרולוגיה של מים עיליים
 • לציין את החלק היחסי של ההזרמה מכלל הזרימה בנחל
 • השפעה אפשרית על הצומח והחי במעלה ובמורד נקודת ההזרמה.

-------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) 2010 [pdf]
 2. הנחיות לחוות דעת מקצועית להקלה בערכי טיהור שפכים, 08.2017 [pdf]

---------------

קישורים רלוונטיים:

 1. האתגרים של ענף השפכים בישראל, 29.06.2017
 2. תופעה: הזרמת שפכים אסורים שפוגעת בכיס של כולנו, 08.05.2016
 3. אושרו שינויים בכללי שפכי מפעלים המוזרמים לביוב, 14.05.2017
 4. אושרו תעריפי שפכים אסורים חדשים, 23.01.2017
 5. למידע נוסף על שפכים תעשייתיים | infospot
 6. למידע נוסף על זיהום ים ונחלים | infospot

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: