תקנות חומ"ס חדשות יחולו על 750 מקומות עבודה
משרד העבודה והרווחה פרסם טיוטת עדכון תקנות הנוגעות בבטיחות ובבריאות העובדים החשופים לרעש ולחומרים מסוכנים תוך התאמתם לשינויים שחלו מאז שחוקקו לראשונה. מוזמנים להגיב ולהשפיע
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 08/6/2017

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה פרסם טיוטות של עדכון תקנות הבטיחות בעבודה בנוגע למפגעי רעש ולתהליכים כימיים מסוכנים. הפרסום נעשה בהתאם להחלטת ממשלה 2118, לפיה על הרגולטורים לבצע תהליך של הערכת השפעות רגולציה (RIA) טרם התקנתה של רגולציה חדשה.

מדוע מעדכנים את התקנות ועל מי הן יחולו?

התיקונים המוצעים עוסקים בהתאמות ועדכונים לסיכוני בטיחות ובריאות הנשקפים לעובדים תוך התחשבות בתמורות הטכנולוגיות והמדעיות שחלו מאז שחוקקו. כמו כן, מוצע כי התקנה הנוגעת לתהליכים כימיים מסוכנים תחול על כל מי שיש בידו היתר רעלים מסוג A או B  כאשר בהצעה מצוין כי מדובר בכ-750 מקומות עבודה.

כדאי להזכיר שבימים אלה יש ניסיונות לגבש נוסח מוסכם של חוק רישוי סביבתי משולב, העוסק בין השאר בטיפול בחומרים מסוכנים, בהיתר הרעלים וייתכן שגם ישנה את שיטת הסיווג של בעלי היתר הרעלים. לא ידוע האם התקנות החדשות המוצגות כאן, לוקחות בחשבון את החוק המתבשל.

השינויים המוצעים בנוגע למפגעי רעש

בתיקון המוצע ל'תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) 1984' הוטמעו שינויים תוך דגש על ההתפתחות שחלה בטכנולוגיות, בכלים והאמצעים הטכניים להפחתת הרעש בענפי התעשייה השונים, בשיטות להערכת החשיפה לרעש, בשיטות והכלים למדידת הירידה בשמיעה, בעדכון תקנים ישראליים ובינלאומיים רלוונטיים והתקנת תקנות רלוונטיות בתחום הבטיחות.

להלן עיקרי השינויים המוצעים:

 1. התאמת המונחים והגדרות היסוד ברעש ומדי רעש לדרישות התקנים העדכניים.
 2. הוספה של ערך חשיפה המותר לחשיפה שבועית. זאת, על מנת להעריך חשיפה לרעש של העובדים, שפעילותם מגוונת ולכן חשיפתם לרעש אינה קבועה ומשתנה מיום ליום.
 3. נעשתה הפרדה בין חשיפה מותרת וחשיפה אסורה ומוצע כי חשיפה מעל 85 דציבל לאחר הנחת מגיני האוזניים, תהיה אסורה.
 4. מונח "אזור רעש מזיק" הוחלף למונח "אזור רעש גבוה".
 5. הדרישה לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות תקופתיות תתבצע רק כאשר הוכח בבדיקה ראשונית, שעובדים נמצאו חשופים לרעש מזיק.
 6. הדרישה לנקיטת פעולות להורדת החשיפה חלה על מפעל שבו עובדים ברעש מזיק, ולא עצם הימצאות מפלסי רעש גבוהים.
 7. חובת ניהול תכנית הגנה על השמיעה.
 8. ביצוע בחינת תכנונים אקוסטיים כבר בשלב הקמת מפעל ורכישת ציוד.
 9. שינוי תדירות ביצוע בדיקות רפואיות, כולל בדיקת שמיעה, אחת לשנתיים.
 10. בבדיקה רפואית ראשונית לעובד ברעש, מוצע לבטל ביצוע בדיקה גופנית כבדיקת חובה.
 11. בכל בדיקה תקופתית לעובד תבוצע השוואה בין בדיקת השמיעה האחרונה ובין הבדיקות שקדמו לה.

ארגונים ויחידים מוזמנים להביע עמדתם על השינויים המוצעים. העמדה יכולה לכלול:

 • התייחסות לעקרונות השינוי המוצע וכן התייחסות פרטנית לסעיפי טיוטת התקנות.
 • השפעת הרגולציה על עובדים בסביבת רעש מזיק
 • עלויות שהרגולציה עשויה להשית על המעסיקים של עובדים ברעש.
 • השפעת הרגולציה המוצעת על עסקים קטנים ובינוניים.
 • השפעה על אינטרסים ציבוריים נוספים.
 • את העמדה יש לנמק בפירוט ורצוי לגבותה בנתונים תומכים ובדוגמאות.

ניהול בטיחות בתהליכים כימיים מסוכנים

בתיקון המוצע ל'תקנות הבטיחות בעבודה (תהליכים כימיים מסוכנים) 2010' מפורטות שורת דרישות שמטרתן העלאת רמת הבטיחות התהליכית הנדרשת במקומות העבודה בהתאם לנדרש באירופה ובארה"ב, במטרה לבסס רף בטיחותי שיעגן את בטיחות ובריאות העובדים מפני אירועי בטיחות משמעותיים. זאת תוך שימת דגש לדרישות בטיחות דומות שלעיתים מוטלות באופן חלקי מצד רגולטורים מקבילים, כך שתקנות מוצעות אלה יוכלו להציע גישה נכונה ונוחה יותר ליישום.

כך, למשל, מוטמעת בטיוטת התקנות החובה לביצוע ניתוח סיכונים על ידי מנתח סיכונים מוסמך, דרישות הנוגעות לאחזקת ציוד ומתקנים, דרישות הנוגעות למתקני פיילוט ועוד.

מוצע כי האסדרה תחול על מקומות עבודה המחזיקים בהיתר רעלים מסוג B/A של המשרד להגנ"ס, כך שהיא תקיף כ-750 מקומות עבודה.

להלן עיקרי השינויים המוצעים ושאלות בעניינם:

 1. הגבלת הסמכות לאישור הקמת מתקן כימי חדש, תכנון תהליך ושינוי מהותי בתהליך קיים – על ידי מהנדס כימיה רישוי בלבד.
  1. האם לאפשר לבעלי מקצוע נוספים לבצע פעולות אלו?
  2. כיצד תשפיע הגבלה זו על פעילותם של העוסקים בתהליכים כימיים מסוכנים?
 2. תיעוד ושמירת כל המידע הנוגע לתהליך.
  1. האם יש מידע נוסף שנכון להכילו תחת חובת תיעוד ושמירת המידע?
  2. האם ניתן להבטיח ניהול בטיחותי של תהליך ללא המידע המפורט בתקנות?
  3. האם דרישה זו יוצרת עלויות משמעותיות? אם כן לפרט מהן העלויות הצפויות. האם דרישה זו צפויה ליצור קושי תפעולי משמעותי? אם כן, לפרט מהם הקשיים הצפויים.
  4. בכוונת הרגולטור להוסיף דרישה ל  2-3תרחישים רלוונטיים המתארים את הסיכונים המשמעותיים במקום העבודה (כגון יציאה משליטה של תגובה כימית, שריפה המתחוללת במתקן המאחסן חומ"ס וכדומה). האם לדרישה זו ישנן משמעויות נוספות?
 3. חובת ביצוע ניתוח סיכונים על ידי בעל מקצוע שיוסמך על ידי הרגולטור (כמפורט בסעיף 5 לטיוטת התקנות).
  1. מהן העלויות הצפויות כתוצאה מיישום דרישה זו? מהן העלויות הצפויות ליישום  הדרישה לעדכן את ניתוח הסיכונים בכל 5 שנים?
 4. דרישות הכשרת מנתח סיכונים, לרבות תנאי סף, הכשרה וקיום מרשם (כמפורט בסעיפים 12-10 בטיוטת התקנות).
  1. באיזה אופן האסדרה המוצעת לעיסוק במקצוע מנתח סיכונים צפויה להשפיע על העוסקים בתהליכים כימיים מסוכנים? האם הגבלת העיסוק צפויה ליצור מגבלה על זמינותו של בעל המקצוע הנ"ל, כך שהיצע מנתחי הסיכונים יהיה נמוך מהביקוש להם בתעשייה?
 5.  דרישות בדבר אחזקת ציוד ומתקנים (כמפורט בסעיף 6 בטיוטת התקנות).
  1. האם הדרישות לתכנית תחזוקה צפויה לשנות בצורה משמעותית את סדרי העבודה הקיימים בקרב העוסקים בתהליכים כימיים מסוכנים? האם הדרישה צפויה להשית עלויות נוספות ביחס למצב הקיים? אם כן מהן?
 6.  דרישות בדבר נהלים, רישום והודעות (כמפורט בסעיף 7 בטיוטת התקנות).
  1. האם הדרישות בדבר קביעת נהלי עבודה, ביצוע רישום של אירועים והודעה עליהם צפויה לשנות בצורה משמעותית את סדרי העבודה הקיימים? האם הדרישה צפויה להשית עלויות נוספות ביחס למצב הקיים? אם כן מהן?
 7. דרישות בנוגע לאופן ביצוע ניתוח הסיכונים כך שיעמוד בהלימה לעקרונות ניתוח סיכונים המופיעים בתקן ISO 31010 ועוד.

ארגונים ויחידים מוזמנים להביע עמדתם על השינויים המוצעים. העמדה יכולה לכלול:

 • מענה לשאלות המפורטות לעיל, המתייחסות לסעיפים המרכזיים בטיוטות התקנות
 • התייחסות לסיכונים הנובעים מהעדר רגולציה על תהליכים כימיים מסוכנים, לרבות סיכונים למבצע את התהליך ולעובדיו וסיכונים לציבור הרחב.
 • השפעת הרגולציה המוצעת על עסקים קטנים ובינוניים
 • השפעה על אינטרסים ציבוריים נוספים.
 • את העמדה המוגשת יש לנמק בפירוט ורצוי לגבותה בנתונים תומכים ובדוגמאות.

את ההתייחסויות ניתן לשלוח למייל: pikuah.avoda.manage@economy.gov.il, עד ה-5 ביולי. בפנייה יש לציין את שם הפונה, תפקידו ופרטי התקשרות (דוא"ל וטלפון).

-------------------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. נוסח טיוטת התקנות המוצעות, משרד הכלכלה והתעשייה [pdf]
 2. החלטת ממשלה 2118 להפחתת הנטל הרגולטורי, 10.2014 [pdf]

-------------------

קישורים רלוונטיים:

 1. הזמנה להציע אמצעים להפחתת חשיפת עובדים לגורמים כימיים ורעש, 03.04.2017
 2. חקיקה חדשה לניהול סיכונים במפעלים כימיים בארה"ב, 02.01.2017
 3. אירוע חומ"ס שמקורו בריאקציה כימית במפעל הסתיים ללא נפגעים, 16.03.2017
 4. נהלים חדשים להכשרה והשתלמות של ממוני בטיחות, 30.03.2017
 5. 2  נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש, 04.01.2017
 6. מידע נוסף על מפגעי רעש תעסוקתי | infospot
 7. מידע נוסף על חומרים מסוכנים | infospot