עומס המזהמים המוזרמים לים פחת למרות גידול במספר בעלי ההיתר
מה גובה ההיטלים ששולמו בבין ההזרמה לים? ואילו שיפורים הנהיגו המפעלים כדי להקטין את עומס המזהמים?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 08/5/2018

המשרד להגנת הסביבה פרסם דוח הבודק את מאזן המזהמים המוזרמים לים לשנת 2016, ממנו עולה כי חלה הפחתה משמעותית בכמות המזהמים המוזרמים לים למרות שמספר בעלי היתר הזרמה לים גדל לאורך השנים, זאת בהשוואה לדוח הקודם שהתייחס לשנים 1998-2004. ההפחתה נובעת מהפסקת ההזרמה של מספר מקורות (כגון קולחי מכוני טיהור), משיפור משמעותי באיכות השפכים/התמלחות ומהפחתת הספיקות המוזרמות לים.

בוצת השפד"ן - הייתה המזהם הגדול

מהדוח עולה, כי מקור הזיהום הגדול ביותר של הים התיכון הוא בוצת השפד"ן, אלא שהזרמתה לים הסתיימה בתחילת 2017. בהשוואה לבוצה היקף מקורות הזיהום האחרים, קטן בהרבה.

ספיקות מתקני ההתפלה המוזרמות לים התיכון מהוות 93.2% מהספיקה הכללית לים השווה ל- 851 מלמ"ק לשנה (לא כולל מי הקירור של תחנות הכוח). מתקני ההתפלה שהזרימו לים הם: אשדוד התפלה, דרך הים התפלה (פלמ"חים), VID (אשקלון), H2ID (חדרה) ושורק התפלה.

אחרי הספיקות של מתקני ההתפלה ממוקמות הספיקות של בעלי ההיתרים המזרימים מי קירור ומי תהום לים, שאמנם ספיקתם הנמדדת גדולה בהשוואה ליתר הספיקות אך תרומתם לזיהום הים קטנה ביחס לשאר ההזרמות.

בשנת 2016 תשלומי ההיטלים על זיהום ים הסתכמו בכ-15.4 מיליון ₪, מתוכם כ-11.8 מיליון ₪ (77.4%) שילם השפד"ן על הזרמת בוצה.

שיפורים במערכות הטיפול בשפכים תעשייתיים

כאמור, למרות הגידול במספר הגופים המחזיקים בהיתר הזרמה לים, עומס הזיהום המוזרם לים, פחת. חלק משמעותי מהירידה בעומס המזהמים שהוזרמו לים מקורה בשיפורים שביצעו במערכת השפכים התעשייתיים במפעלים שונים. להלן מספר דוגמאות:

מפעל המגנזיום בים המלח יישם חלופה יבשתית לזרם השפכים בתהליך הייצור והפסיק את ההזרמות לים.

מפעל כרמל אולפינים (כאו"ל) מקבוצת בז"ן

 • החלפת מסנן ראשוני למערכת הטיפול בשפכי פולימרים, פילטר חול נירוסופט לצורך הגדלת כושר הסינון של המערכת בימי סערה.
 • חומר חדש נוסף לטובת שיקוע והפרדת זרחן [P] בשפכים.

מפעל חיפה כימיקלים במפרץ חיפה

 • אישור ביצוע הרצת המודל לסקר סביבתי של נחל הקישון
 • החלטה להעביר את קצה מוצא הקולחין לאיזור הצטלבות נחל הגדורה לנחל הקישון.
 • תכנון ראשוני של הצינור לאורך הגדר של בז"ן הוגש לאישור הרשויות
 • גמר ביצוע הפרדת מי נגר בין חצר המפעל לחצר בז"ן

בז"ן - בתי זיקוק חיפה

 • המשך הפרדת נגר לא מזוהם (איזור משרדים, מחסנים) ממערך השפכים התעשייתיים כדי לקטין את העומס ההידראולי על מערכת הטיפול בשפכים ולמנוע גלישת שפכים לא מטופלים בימי הסערה בחורף.
 • הפחתת ריכוז החנקן [N] בקולחין
 • קולחי בז"ן עומדים באמות המידה המחמירות.
 • הרצת מתקן טיפול משלים ביולוגי וממברנלי בקולחים ושימוש חוזר בתוצר.

מפעל דשנים במפרץ חיפה

צמצום תשטיפים במקור:

 • שדרוג מתקן תמיסות הדשן
 • מיחזור מי שטיפות לשימוש בשטיפות ראקטורים
 • בניית מאצרות ותיחום מכלי דשן לצמצום תשטיפים ממכלים.
 • הפעלת מערכת לבקרת אקלים במתקן "מירב" (ערבוב מוצקי דשנים) תקטין משמעותית את איבודי מוצקים היגרוסקופים תוך הקטנת הצורך בשטיפות.

בעקבות השיפורים בתשתית ובמתקני הייצור שבוצעו ע"י המפעל, חל שיפור בריכוזי החנקן בשנתיים האחרונות.

גדות ביוכימיה

 • המפעל קלט את קולחי בז"ן לטיפול נוסף על מנת להפחית את ריכוז החנקן בקולחים
 • המפעל התקין מסנן חול לקולחים לשיפור איכויות הקולחים.

מט"ש הרצליה - שדרוג הציוד האלקטרו מכני – מפוחים, מערבלים, צנטריפוגות ועוד.

מעגן מיכאל בריכות דגים - שיפור באיטום הבריכות לאורך הים ומניעת חילחול לכיוון החוף והים. כתוצאה מכך, החוף נשאר נקי. התקנת משאבות נוספות למעבר מים בין הבריכות על מנת לא להזרים לים.

שפד"ן בוצה - הפחתה הדרגתית של הזרמת הבוצה לים.

אילת - הפחתת זיהום הים מחנקן לאורך השנים.

אדמה אגן - המשך הפחתת עומס קוטלי עשבים לים.

-------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. צלול: במהלך החורף חופי הים היו מזוהמים במשך 64 ימים במצטבר, 24.04.2018
 2. פורסם תזכיר חוק למניעת זיהום ים, 19.02.2018
 3. המשרד להגנ"ס פתח בחקירה פלילית בעקבות גלישת ביוב לחוף בצת, 12.11.2017
 4. גזרת שמיים או מחדל של הרשויות? גם החורף נחלים וחופים ייפגעו מהזרמת שפכים, 23.10.2017
 5. 365,000 ₪ קנס על הזרמת 10,000 ליטר שמן לים, 25.09.2017
 6. זיהום ים | infospot

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מאזן מזהמים לים 2016, המשרד להגנ"ס [pdf]