הנחיות מעודכנות לדיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת
מחליפות את הגרסה הקודמת שפורסמה באוגוסט 2018. העדכון כולל שינויים בדרישות לביצוע בדיקות על ידי מעבדות ודוגמים מוסמכים, דגשים טכניים ועוד
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 20/6/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם גרסה מעודכנת של ההנחיות לדיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת, שמחליפות את ההנחיות שפורסמו באוגוסט 2018. הנחיות אלה משלימות את המדריך לסיווג פסולת מסוכנת, בנוגע לאופן לקיחת דיגום מייצג, הכנת הדגימה וביצוע האנליזה המתאימה. הגרסה המעודכנת כוללת רשימה ארוכה של שינויים ותוספות.

ההנחיות לדיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת מתאימות לאפיון פסולת מסוכנת כאשר מדובר בפריט מראה, הן כאשר הרכב הפסולת אינו ידוע והן לצורך קביעת אופן הטיפול. ההנחיות מפרטות כיצד לבצע דיגום מייצג, כיצד לאחסן ולשמור על הדגימה ואילו בדיקות מעבדה יש לבצע.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. היטל חדש על יצרני פסולת מסוכנת, 7.01.2019
 2. מדריך מעודכן לסיווג פסולת מסוכנת, 27.09.2018
 3. הנחיות לדיגום ובדיקה של פסולת מסוכנת, 13.08.2018
 4. חדש: מדריך לסיווג פסולת מסוכנת, 15.10.2017
 5. מידע נוסף על פסולת מסוכנת | infospot

שינויים עיקריים בהנחיות דיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת

להלן עיקרי השינויים והתוספות המופיעים בגרסה המעודכנת של ההנחיות (המסמך המלא מופיע בהמשך):

 • הגדרת בעל הפסולת (סעיף 2): במקום ההגדרה הקודמת שהייתה כללית ולא מבוססת על חקיקה, הגדרת בעל הפסולת בהנחיות החדשות מציינת כי מדובר בבעל מפעל כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומס).
 • החרגת ערימות פסולת גדולות מהגבלת לוחות הזמנים למתן אישור לדוח דיגום (סעיף 4.2): הגבלת לוח הזמנים ל – 30 יום, לקבלת תשובה מהממונה במשרד להגנ"ס לתוכנית דיגום שהוגשה לאישורו, אינה תקפה למקרים של ערימות פסולת מעל 1,000 טון – בהם, מעתה, אין הגבלת לוח זמנים למתן תשובת הממונה.
 • בחירת פרמטרים לבדיקה בתוכנית הדיגום (סעיף 4.3): נוספה הבהרה - כאשר יש חשד להימצאות חומרים מתכות כבדות, חומרים אורגנים נדיפים (VOCs), או חומרים אורגנים חצי נדיפים (SVOCs), יש לבצע סקירה (scanning) של החומרים, בהתאם לשיטות האנליטיות המפורטות בנספח 2 שבהנחיות.
 • לקיחת דיגום מייצג (סעיף 5): נוספה הבהרה כי החל מינואר 2021 גם עריכת דוח הדיגום (ולא רק הדיגום עצמו) יבוצע באמצעות חברת דיגום או מעבדה מוסמכים לכך. בנוסף, נוספה הבהרה כי ההנחיות מתייחסות לאופן ביצוע דיגום מייצג לפסולות ותיעוד הדיגום בנוגע לערימות (פסולת מוצקה), אריזות כדוגמת "ביגבגים" וחביות (פסולת מוצקה), מיכלים וחביות (פסולת נוזלית) ומיכליות (פסולת נוזלית). כמו כן הודגש כי ההנחיות לא עוסקות בדיגום של בריכות ענק לפסולת נוזלית ומיכלי ענק – להם יינתנו הנחיות פרטניות.  
 • דיגום ערימת פסולת הומוגנית (סעיף 5.2.1): נוספה הבהרה: אם ישנם אזורים בערימה החשודים כפסולת מסוכנת בעוד יתר הערימה אינה פסולת מסוכנת, יתאפשר להגדיר ולתחום את האזורים הללו באמצעות בדיקות חוזרות לדיגומי החטף.
 • טבלת מספר דגימות מורכבות לצורך דיגום מייצג במקרה של דיגום ערימה (סעיף 5.2.1): נוספו הערות המתייחסות לתיעוד נקודות הדיגום, ביצוע אנליזה חוזרת, ביצוע דיגום חוזר ועוד.
 • דגשים לאופן לקיחת הדגימה (סעיף 5.4): נוספה הנחיה - מינואר 2021 יש לבצע את הדיגום באמצעות דוגם מוסמך בלבד. כמו כן נוספו הבהרות לגבי לקיחת דגימה מפסולת מוצקה - אין להפריד אף פאזה או רכיב מהפסולת, כך שלא ידגמו ויש לוודא כי ילקחו דיגומים של פסולת יבשה ונוזלית, במידה ויש חלקים רטובים ויבשים.
 • העברת דגימות טופס משמורת (5.6): נוספה הבהרה כי חברת הדיגום תהא אחראית להעביר למעבדה שמבצעת את האנליזה, לא רק את הדגימות, אלא גם את תכנית הדיגום במלואה וממצאים חשובים שנמצאו בעת הדיגום.
 • ביצוע בדיקת מעבדה (סעיף 6): נוספה הבהרה למקרים בהם לא ניתן בקלות להכריע האם פסולת היא מוצק או נוזל, יש לערוך מבחן כמפורט בנספח 2 לשיטה EN 12457-2 ויש פירוט לגבי דרכי הפעולה הנדרשות בהתאם לתוצאות הבדיקה.
 • הסמכת מעבדות (סעיף 6.1): שינו את ההנחיות להסמכת מעבדות כך שמה-1 בינואר 2021, שיטות מעבדה המפורטות בנספח 2 להנחיות, שאינן מבוצעות היום על ידי מעבדות הבדיקה בישראל (מסומנת בנספח 2 עם 2 כוכביות **), ייעשו רק ידי על מעבדות המוסמכות להן. כמו כן, החל מה-1 בינואר 2020 שיטות שהיום מבוצעות לפחות על ידי מעבדה אחת (ללא הסמכה לפסולת), (מסומן עם כוכבית אחת בנספח 2 *). ייעשו רק על ידי מעבדות המוסמכות להן. 

שינויים נוספים נעשו בין השאר בבקרת איכות ובדיקת פיצול (6.2.1), תיעוד הבדיקה (סעיף 6.3), נספח 1 – דוח בדיקת פסולת. כמו כן, נוסף נספח 3, שלא היה קיים קודם לכן, ואשר מציג את דרישות ההסמכה לדיגום ואנליזה של פסולת.

-------

מסמכים רלוונטיים:

הנחיות לדיגום ואנליזה של פסולת מסוכנת

להמשך קריאת הכתבה המלאה