מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
דו"ח/סקר/מצגת בריאות וסביבה בישראל 2014 -
-
-
-
-
-
משרד הבריאות
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... הוראות ראשיות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה 12.2017
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) 05.1984
Pdf
-
-
www
-
infospot
דו"ח/סקר/מצגת סיכום פעילות 2013 - אגף מים שפכים ונחלים במשרד להגנ"ס 03.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת סקר הרכב פסולת ישראל לשנים 2012-2013 2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת PRTR - דוח שנתי מסכם 2012 -
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת פסולת אריזות - דוח שנתי מסכם 2012 12.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת דו"ח הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות 05.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת דו"ח מפגעי רעש בחיי היום יום - סקירה השוואתית - אתר הכנסת 11.2008
Pdf
-
-
-
-
כנסת ישראל
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... IPPC - הנחיות להגשת בקשה לצורך אסדרה סביבתית משולבת 09.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 21 - 30 פריטים מתוך 469