PRTR בעולם
הבסיס למרשמי PRTR בעולם הוא פרוטוקול קייב (2003), שמבוסס על אמנה מוקדמת יותר בשם אמנת אארהוס (1998). לכ - 40 מדינות בעולם יש מרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR).
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 28/1/2014

בעמוד זה:

ועידת ארהאוס

ועידת ארהוס (1998): הוועידה הכלכלית לאירופה של האו"ם (UNECE) התכנסה בעיר ארהוס בדנמרק ואימצה את האמנה שמדברת על: גישה למידע, שיתוף הציבור בקבלת החלטות ובנגישות לצדק בנושאי איכות הסביבה. האמנה נכנסה לתוקף ב - 30 באוקטובר 2001.

עקרונות האמנה:

 1. גישה למידע סביבתי: זכותו של כל אדם לקבל מידע סביבתי שמוחזק על ידי הרשויות הציבוריות ובפרט: מידע על מצב הסביבה, על מדיניות או צעדים שננקטו או מידע על בריאות ובטיחות שמושפעים ממצב איכות הסביבה. הדורשים מידע, זכאים לקבלו תוך חודש מיום הגשת הבקשה ומבלי לציין מדוע הם דורשים את המידע. בנוסף, הרשויות הציבוריות מחויבות, על פי האמנה, לפעול להפצת מידע סביבתי שברשותם.
 2. שיתוף הציבור בקבלת החלטות סביבתיות: הזכות להשתתף בקבלת החלטות סביבתיות. על הרשויות הציבוריות לאפשר לארגונים לא ממשלתיים ולציבור המושפע להגיב על, למשל, הצעות לפרויקטים המשפיעים על הסביבה, או תוכניות הנוגעות לאיכות הסביבה. הערות הציבור צריכות להילקח בחשבון בתהליך קבלת החלטות.
 3. גישה לצדק: הזכות לבקר/לבדוק/לשנות נהלים במטרה לשנות החלטות ציבוריות שנעשו מבלי לכבד את שתי הזכויות המוזכרות לעיל.

קישור לערך אמנת אארהוס בוויקפידיה [אנגלית]
קישור למידע אודות אמנת אארהוס באתר האו"ם UNECE [אנגלית]

פרוטוקול קייב

פרוטוקול קייב 2003: בפגישה של ועידת אארהוס של ה UNECE, שהתקיימה בקייב בשנת 2003, אומץ פרוטוקול קייב. הפרוטקול קיבל תוקף משפטי רק בשנת 2009. נכון לסוף שנת 2012, אישררו את הפרוטוקול 30 מדינות, בינהן ישראל.

פרוטוקול קייב הוא הכלי הראשון הבינלאומי המחייב משפטית בנושא פליטת מזהמים ורישומי העברה (PRTR). מטרת הפרוטוקול "להגביר את נגישות הציבור למידע באמצעות הקמה של מרשמים ארציים של פליטות והעברות לסביבה (PRTR)." הפרוטוקול מטיל על חברות פרטיות לדווח מדי שנה לממשלותיהם הלאומיות על הפליטות וההעברות לסביבה של מזהמים.

מזכ"ל האו"ם, קופי ענאן (1997-2006), אמר: "למרות שההיקף הוא אזורי, המשמעות של אמנת ארהוס היא גלובלית. זה הוא ללא ספק היישום המרשים ביותר של עיקרון 10 של הצהרת ריו, שמדגיש את הצורך להשתתפות של אזרחים בנושאים סביבתיים ולגישה למידע על הסביבה שנמצא בידי הרשויות. מדובר במיזם השאפתני ביותר בתחום הדמוקרטיה סביבתית בחסות האומות המאוחדות."

הבסיס המשפטי באמנה נמצא בסעיף 5 פסקה 9, וסעיף 10 פסקה 2. הפרוטוקול מחייב כל צד להקמת מרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR) בעל המאפיינים הבאים:

 • נגיש לציבור באמצעות אינטרנט ללא תשלום.
 • מאפשר חיפוש על פי פרמטרים נפרדים (מתקן, מזהם, מיקום, בינוני וכו').
 • ידידותי למשתמש.
 • מציג נתונים אחידים, מעודכנים, על מסד נתונים מובנה וממוחשב.
 • מכיל פליטות והעברות של לפחות 86 מזהמים מתוך הפרוטוקול.
 • מכיל פליטות והעברות של מקורות עיקריים (דוגמת תחנות כח, חציבה וכרייה, תעשיה כימית, פסולת וכו')
 • מכיל נתונים זמינים על פליטות ממקורות מפוזרים (למשל תחבורה וחקלאות);
 • בעל הוראות סודיות מוגבלות.
 • מאפשר שיתוף הציבור בפיתוח ושינוי.

מאפייני הדיווח למרשם:

 • מנדטורי
 • שנתי
 • מולטימדיה (מים, אוויר, קרקע)
 • עבור כל מתקן ספציפי
 • עבור כל מזהם ספציפי

קישור לנוסח פרוטוקול קייב מתורגם לעברית (המשרד להגנ"ס) [pdf]
קישור לנוסח פרוטוקול קייב באנגלית [pdf]

---------------------------

קישורים רלוונטיים:

 1. ערך אמנת אארהוס בוויקפידיה [אנגלית]
 2. מידע אודות אמנת אארהוס באתר האו"ם UNECE [אנגלית]
 3. נוסח פרוטוקול קייב מתורגם לעברית (המשרד להגנ"ס) [pdf]
 4. נוסח פרוטוקול קייב באנגלית [pdf]
 5. שער מרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR) באתר ארגון ה OECD. [אנגלית]
 6. פורטל בינלאומי למידע על מרשמי פליטות והעברות לסביבה PRTR.net  [אנגלית]