PRTR - הרקע לחוק בישראל
במסגרת הצטרפות ישראל ל - OECD, התחייבה המדינה להקמת מרשם פליטות - PRTR.
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 28/1/2014

הרקע לחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם) התשע"ב 2012 בישראל: בשנת 2009, במסגרת הצטרפות ישראל ל - OECD, התחייבה המדינה להקמת מרשם פליטות (PRTR). לשם כך, בוצע פיילוט דיווח בשנת 2010 עם 9 מפעלים מייצגים. במקביל החל תהליך החקיקה בו היו מעורבים עמותת אדם טבע ודין והתאחדות התעשיינים.
החוק נכנס לתוקף ב 01.04.2012, והדיווח הראשון נקבע ליוני 2013, אודות פעילות שנת 2012. נתונים אלה פורסמו לציבור בדצמבר 2013.

מידע מלא אודות תהליך החקיקה, כולל פרוטוקולים של ישיבות ועדות הכנסת, חלוקת ההצבעות ומידע נוסף, באתר כנסת פתוחה

ב 06.12.2012, ישראל אישררה את פרוטוקול קייב, שמהווה את הבסיס הבינלאומי לחוק. קישור להחלטת הממשלה.

--------------------

קישורים רלוונטיים: