פורסמו הבהרות לכללי תאגידי המים החדשים בנושא שפכי מפעלים
כללי תאגידי המים החדשים בנושא שפכי מפעלים המוזרמים לביוב פורסמו ביולי, כעת רשות המים מפרסמת הבהרות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 27/10/2014

בעקבות פניות שהתקבלו ברשות המים בנושא כללי תאגידי המים שנכנסו לתוקף לאחרונה, פרסמה הלשכה המשפטית ברשות המים מסמך הבהרות לכללים עד לפרסום תיקון רשמי.

כללי תאגידי המים בנושא שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב (2014) שנכנסו לתוקף ביולי האחרון, הותקנו במקום הכללים קודמים בנושא משנת 2011. הכללים מסדירים את סוג וריכוז השפכים האסורים בהזרמה או המחייבים אישור לפני הזרמתם למערכת השפכים הכללית, כמו גם את סמכויות תאגידי המים, שעובדים מול המפעלים בעניין זה. עוד בכללים: מאפייני תוכנית הניטור, אופן הדיגום, תעריפי הזרמת השפכים ומנגנוני בקרה.

ההבהרות החדשות מתייחסות לעניין התעריפים המוטלים על המפעלים ולדיגום השפכים. להלן עיקר ההבהרות בנושא:

תעריפים:

 • חיובים של מתחמים מעורבים (מפעלים ואחר): במקרקעין בהם לא מותקנים מדי מים בכל המפעלים, יישאו בכל החיובים הנובעים מהכללים גם בעל המקרקעין (בעל הנכס) וגם המפעלים, ביחד ולחוד.
 • חישוב החיוב שעל המפעל לשאת בגין הזרמת שפכים אסורים/חריגים ייעשה בהתאם לכמות מים המחושבת בהתבסס על חשבון המים שקדם לדיגום (סעיף 11ד לכללים).
 • לאחרונה תוקנו הנוסחאות על פיהן יש לחייב את המפעלים על הזרמת שפכים חריגים. להלן הנוסחאות המתוקנות (מתוך: התוספת השניה של כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב)]:

 • מט"שים המוגדרים כאיכות שניונית או פחות מכך ייחשבו כמט"שים שניוניים לצורך חיוב המפעלים על פי הנוסחה המופיעה למעלה.
 • במט"שים אשר שודרגו באופן חלקי לאיכות שלישונית יחוייבו המפעלים על פי החלק היחסי של כל אחת מהאיכויות (שניוני ושלישוני).

דיגום מפעלים:

 • במפעלים המשתייכים לענפים הבאים, ככל שלא ניתן לדגום את המפעלים בזרם התעשייתי האחוד, או שלא קיים אצלם זרם כזה, יבוצע הדיגום בזרם היוצא מהמפעל. להלן רשימת הענפים:
  • מפעלי מזון ומשקאות
  • מפעל תעשייתי – מזון
  • משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
  • מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
  • מפעל בטחוני המייצר, מעבד או משתמש בחומר נפץ
  • מפעלי עיבוד עורות או בורסקאות
  • בתי דפוס
  • מפעלי כימיה: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה,פלסטיק
  • קוסמטיקה ותמרוקים
  • בתי חולים

(רשימת הענפים הרלוונטית מצויינת בסעיף 6 (3) בכללים, ומופיעה בתוספת השלישית שלהם בהתאם).

 • על תאגידי המים הדוגמים שפכי מפעלים לנוכחות של כלוריד, סולפט, נתרן ומתכות -  לדגום גם את "מי הרקע" הנכנסים למפעל. המפעל לא יחוייב על דיגום מי הרקע אלא על דיגום המזהמים הנ"ל בלבד. אין להסתמך על דגימות שנעשו שלא ביום הדיגום בכניסה למפעל.
 • במפעלים עם מספר יציאות למערכת הביוב, תחושב הספיקה בכל אחת מהיציאות על פי סדר העדיפות הבא:
  • מדידה ישירה בעזרת מד ספיקה המוסכם על התאגיד או המועצה.
  • חוות דעת של מכון התקנים.
  • הסכמה בין המפעל לחברה.
  • כחלק היחסי השווה לפי מספר היציאות.

כללי:

 • תאגידי מים ומועצות אזוריות שטרם הגישו את תכנית הניטור לשנת 2014 לאישור רשות המים בהתאם לסעיף 4 בכללים החדשים יכולים לעשות זאת עד לתאריך ה- 1/10/2014 בלבד.
 • השגות בעניין הכללים הקודמים והחדשים יש להגיש אך ורק לרשות המים (למעט השגה לעניין רכישת זכויות אותה יש להגיש למוסמך בהגנת הסביבה). רשות המים לא תטפל בהשגות שיוגשו למשרד להגנ"ס במקביל אליה.

---

קישורים רלוונטיים:

 1. מסמך ההבהרות לכללי תאגידי המים – רשות המים , ספטמבר 2014 [pdf]
 2. נוסח כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), 2014 – אתר info spot
 3. ידיעה המסכמת את עיקר השינויים בין הכללים החדשים (2014) לכללים הישנים (2011) – אתר info spot
 4. עמוד ראשי - שפכים תעשייתיים