תנאים נוספים בהיתר רעלים לחוות דלקים
התנאים עוסקים בהיבטים שונים של חומרים מסוכנים, לרבות נושא קרקעות מזוהמות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/1/2020

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה של תנאים נוספים להיתר רעלים של חוות דלקים. מדובר ברגולציה עדכנית לחוות דלקים המאחסנות דלק במכלים שנפחם עולה על 1000 מ"ק.

התנאים עוסקים בהיבטים שונים של חומרים מסוכנים, לרבות נושא קרקעות מזוהמות, והוכנו בשיתוף בין אגף חומרים מסוכנים לאגף קרקעות מזוהמות. תהליך העבודה על התנאים יכלול גם פרסום מסמך RIA- Regulatory Impact Assessment.

ברחבי הארץ קיימות כ-35 חוות דלקים הנכללות במעגל הראשון על פי מדיניות המשרד לטיפול בקרקעות מזוהמות, להן מיועדות התנאים.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. עודכנו התנאים הנוספים להיתר רעלים, 5.01.2020
  2. 30 מפעלים יכנסו מדי שנה לתהליך חקירת זיהום קרקע, 1.11.2018
  3. 870 עסקים יחויבו לבצע סקר היסטורי כל 7 שנים, 13.08.2018
  4. 176 מתקני דלק זיהמו מי תהום, 2.07.2018
  5. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot

ניקוי מכלי דלק, טיפול בשפכים, מניעת אירועי חומ"ס

התנאים הנוספים בהיתר רעלים לחוות דלקים מתאר בפירוט את ההוראות למניעת אירועי חומרים מסוכנים, זיהום קרקע ומים, בין היתר על פי תקן API 2610, כולל הוראות תחזוקה וחפירה רלוונטיות, התקנת אמצעי בקרה וניטור ומערכת הגנה קתודית וטיפול בליקויים במידה ונמצאו.

המסמך גם מציע התאמות בינו לבין התנאים הכלליים להיתר רעלים, ובנוסף לכך מפרט הנחיות דיווח ושמירת מסמכים.

כמו כן, ההנחיות מתייחסות בקצרה לניקוי מכלי דלק – הגשת תוכנית לאישור המשרד להגנ"ס שעניינה מניעת פליטות לאוויר ולסביבה, ואיסוף ופינוי של פסולת מסוכנת. ההנחיות מתייחסות בקצרה גם לטיפול בשפכים שמקורם בניקוז נוזלים ממכלי הדלק.

ביצוע סקר היסטורי תוך 6 חודשים

למרות שהמסמך החדש מתייחס לנושאים רבים, הוא מתמקד בנושא הקרקעות המזוהמות ודורש לבצע סקר היסטורי תוך 6 חודשים מקבלת התנאי, ולעדכן את סקר הקרקע ההיסטורי כל 7 שנים. ניתן לבקש פטור מהגשת סקר היסטורי, לא יאוחר מחצי שנה טרם מועד הגשת הסקר המעודכן (7 שנים מיום הגשת הסקר הקודם).

במידה ויימצא בסקר ההיסטורי פוטנציאל לזיהום קרקע, חוות הדלק יידרשו להמשיך את חקר הקרקע עם סקר גזי קרקע וסקר קרקע ושיקום הקרקע המזוהמת על פי הממצאים.

דו"ח ממצאי סקר הקרקע וגז הקרקע, יכלול, בין היתר, חלופות שיקום ויוגש לאישור מרכז הקרקעות במחוז, בהתאם להנחיות מקצועיות המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד, לרבות הנחיות אמות מידה לטיפול בקרקע לצורך שיקום והנחיות לביצוע סקר סיכונים למזהמים בקרקעות (IRBCA) ובהתאם למועדים שיקבע מרכז הקרקעות במחוז.

ניתן לשלוח הערות למסמך תנאים נוספים להיתר רעלים של חוות דלקים עד ה-9 בפברואר למייל: Soildata@sviva.gov.il

-------

מסמכים רלוונטיים:

  1. תנאים נוספים בהיתר רעלים לחוות דלקים, המשרד להגנ"ס
להמשך קריאת הכתבה המלאה