חוק הפסולת האלקטרונית: גם יצרנים ויבואנים קטנים יחויבו לדווח
המשרד להגנ"ס פרסם מתכונת דיווח שנתי ליצרן ויבואן בהיקף מוגבל בטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 19/3/2018

המשרד להגנת הסביבה מדווח כי הוציא נוהל לדיווח שנתי של יצרנים ויבואנים המוכרים ציוד אלקטרוני בהיקף קטן, ולכן נהנים מפטור ממרבית דרישות חוק פסולת אלקטרונית, למעט חובת הדיווח ומספר דרישות נוספות. מטרת הנוהל, לדברי המשרד, לקבוע מתכונת דיווח אחידה שתועבר מדי שנה, עד ה-28 בפברואר של השנה העוקבת.

מתכונת דיווח ליצרנים ויבואנים קטנים של ציוד אלקטרוני

בהתאם לתקנות, יצרן או יבואן בהיקף מוגבל יחשב לכזה אם היקף המכירות השנתי שלו של ציוד חשמלי ואלקטרוני (לא כולל סוללות, מצברים ומנורות) אינו עולה על 1,000 ק"ג ומספר המוצרים שמכר אינו עולה על אחד מ-2 הקריטריונים:

 • 25  מוצרים מקבוצת סיווג 1, 4
 • 200 מוצרים מקבוצות סיווג 2, 5, 6

על פי חוק פסולת אלקטרונית והנוהל החדש, יצרן או יבואן בהיקף מוגבל ידווח למשרד להגנת הסביבה בתום כל שנה קלנדרית דוח שנתי מפורט הכולל דיווח על מספר, סוג, משקל, קבוצות הסיווג של פריטי הציוד החשמלי והאלקטרוני והסוללות שמכר. הדוח השנתי יוגש למנהל לא יאוחר מחודשיים מתום כל שנת כספים, כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון.

במשרד מדגישים כי אי דיווח מהווה עבירה פלילית שדינה קנס וכפל קנס לתאגיד, וכן הפרה שבגינה רשאי המנהל להטיל עיצום כספי בסכום של 75,000 ₪ ליחיד ו-150,000 ₪ לתאגיד.

חוק פסולת אלקטרונית

נזכיר, כי החוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות מטיל, בין היתר, חובה על יצרנים ויבואנים של ציוד חשמלי ואלקטרוני לבצע מיחזור מוכר של הפסולת שמכרו באותה שנה. כמו כן, יצרנים ויבואנים חייבים על פי החוק בדיווח חצי שנתי ובדיווח שנתי למנהל תחום ציוד וסוללות במשרד להגנת הסביבה על עמידתם ביעדי המיחזור, ובחובת  רישום העניינים הכלולים בחובת הדיווח. לשם כך, על יצרנים ויבואנים להתקשר עם גוף יישום מוכר.

--------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1.  10.2מיליון ₪ קנסות לחברות שהפרו את חוק פסולת אלקטרונית וחוק האריזות, 2.11.2017
 2. תחרות והגברת אכיפה בפסולת אריזות ואלקטרונית, 11.05.2017
 3. איפה הרגולטור של חוק הפסולת האלקטרונית? 6.03.2017
 4. פסולת אלקטרונית: מה קורה כשהרגולטור לא מתערב? 27.09.2016
 5. מידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

-------------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מתכונת דיווח שנתי ליצרן ויבואן היקף מוגבל, 03.2018, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. טופס דיווח שנתי ליצרן ויבואן בהיקף מוגבל, 03.2018, המשרד להגנ"ס [xls]
 3. תקנות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי)- 2013 - המשרד להגנ"ס [pdf].
 4. נוסח החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, 2012

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
מאי אמנון שחרור 077-5001090 mai@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>>