רשיון עסק - תנאים סביבתיים

תנאים סביבתיים לרישיון העסק
חוק רישוי עסקים וחקיקת המשנה מגדירים איזה סוגי עסקים מחויבים בתנאים סביבתיים ברשיון העסק
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 29/4/2014

הרשויות המקומיות (תחת משרד הפנים) הן המעניקות רישיון עסק מתוקף חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968. כחלק מתהליך קבלת הרישיון, מוגדרים בחקיקה סוגי עסקים הנדרשים לאישור גורמים שונים, בינהם, המשרד להגנ"ס, שבמידת הצורך מגדיר תנאים סביבתיים לרישיון העסק. אופן הטיפול והדרישות בהיבט של איכ"ס, מחמירים ככל שפעילות העסק בעלת השפעה גדולה יותר על הסביבה.

בתנאים הסביבתיים לרישיון העסק יש התייחסות לנושאים כגון: אופן הטיפול בשפכים, פסולת ופליטות לאוויר, דרישות ניטור, אירוע חריג, ערכי סף לפליטה, יישומים טכנולוגיים ועוד.

תהליך רישוי עסקים נמצא בעיצומה של רפורמה מקיפה שמשפיעה על היבטים שונים של רישיון העסק. יישום הרפורמה עתיד להימשך גם בשנת 2015.

ככלל יש 3 מסלולים לתנאים סביבתיים לרישיון העסק:

לפרטים נוספים אודות רישוי סביבתי משולב (IPPC) המיועד למפעלים בעלי השפעה סביבתית גבוהה – לחץ כאן

תנאים סביבתיים לרשיון העסק - מדריך יישום:

מי מחויב לתנאים סביבתיים ברישיון העסק?

התוספת הראשונה לצו ?רישוי? עסקים ?(עסקים? טעוני? רישוי)? התשע"ג-2013 מגדירה אילו סוגי עסקים מחויבים ברישיון עסק ואיזה מתוכם מחויבים בתנאים סביבתיים באישור המשרד להגנ"ס, או יחידות סביבתיות ברשויות הפועלות מטעמו (טור ג'-1  הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים).

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) 2013 תקף החל מה – 5 לנובמבר 2013 (סעיף 9). כלומר כל רישיון עסק חדש או מתחדש שמונפק לאחר מועד זה, חלות עליו הוראות הצו. הוראות מעבר מפורטות לגבי רשיונות עסק קיימים מופיעות בסעיף 10.

תוקף רישיון העסק והתנאים הסביבתיים:

רישיון עסק תקף בין 1-15 שנים, לפי התקופה המצוינת לכל סוג עסק בטור ו' בתוספת הראשונה לצו ?רישוי? עסקים ?(עסקים ?טעוני? רישוי)?התשע"ג-2013

עלויות:
  1. אגרת רישוי: אגרת רישוי בסך 322 ₪ (נכון ל 04.2014) משולמת לרשות המקומית לפני הגשת הבקשה. סכום האגרה צמוד למדד ומתעדכן מדי שנה. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000, סעיף 34
  2. ספק לליווי תהליך קבלת רישיון עסק: עלות ליווי ספק משתנה בהתאם למאפיינים הספציפיים של המפעל והספק. הצעות מחיר לדוגמה ינתנו בקרוב.
  3. ספק לליווי הניהול השוטף של עמידה בתנאים סביבתיים של רישיון העסק: עלות ליווי ספק משתנה בהתאם למאפיינים הספציפיים של המפעל והספק. הצעות מחיר לדוגמה ינתנו בקרוב.
תהליך קבלת אישור המשרד להגנ"ס לרישיון העסק + לוחות זמנים:
# השלב  משך מרבי (ימים) גורם מבצע
1 חוות דעת מקדמית - בעל העסק
2+3 2 - הגשת בקשה 45 רשות רישוי מקומית
3 - בדיקת שלמות
4 בדיקה ע"י נותן האישור (הסביבתי ואחרים) והחזרת תשובה 90 יחידה סביבתית מקומית או משרד להגנ"ס
  סה"כ 135  

1. חוות דעת מקדמית (וולונטרי): לפני הגשת בקשה, יש אפשרות להגיש בקשה לחוות דעת מקדמית לרשות הרישוי המקומית. כתשובה מקבלים מידע לגבי דרישות הרישוי הספציפיות לבית העסק, גם מנותני אישורים חיצוניים דוגמת המשרד להגנ"ס, וגם מרשות הרישוי המקומית.

2. הגשת בקשה לרשות הרישוי: לאחר שנמצא כי העסק נדרש לאישור המשרד להגנ"ס (כמפורט לעיל) יש להגיש בקשה לרישיון עסק בצירוף מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק. את הבקשה מגישים לרשות הרישוי ברשות המקומית הרלוונטית למקום פעילות העסק.

3. בדיקת שלמות: רשות הרישוי המקומית מבצעת בדיקת שלמות (נתונים ומסמכים) ובחינת בקשה ע"י גורמים שונים ברשות המקומית כגון מינהל הנדסה או תברואן אזורי. בהתאם לתוצאות הבדיקה, הרשות מוציאה למגיש אישור קבלת בקשה (או דחייה).

4. העברת בקשה לנותני אישור: לאחר מכן, במקרה בו הבדיקה חיובית, הרשות מעבירה את הבקשה שהוגשה לגופים נותני אישור - ביניהם נותן אישור סביבתי (יח' סביבתית או המשרד להגנ"ס). בכל מקרה הבקשה תועבר לנותן האישור (או סירוב) לא יותר מ 45 ימים מהגשת הבקשה. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000, סעיף 6א'+ב'.

5. בדיקה והחלטה בדבר רישיון העסק ותנאים סביבתיים: תוך 30 יום מקבלת המידע מרשות הרישוי (עם אפשרות להאריך ל - 90 יום), מסתיימת הבדיקה של נותן האישור הסביבתי כולל סיור בבית העסק במידת הצורך וניתנת תשובה בדבר אישור/סירוב/היתר זמני והתניה של תנאים סביבתיים רלוונטיים. (תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000, סעיף 7 א+ב).

6. תנאים מקדמיים: רשות הרישוי או נותני האישורים החיצוניים (הגנ"ס, כבאות, משטרה וכו') יכולים להציב תנאים מקדמיים שיש למלאם, טרם קבלת רישיון העסק.

7. פיקוח: הגוף המפקח (המשרד להגנ"ס או יחידות סביבתיות ברשות המקומית) מפקחות באופן שוטף לאורך השנים על קיום התנאים הסביבתיים.

להלן דוגמא לתנאים הסביבתיים ברשיון העסק שניתן לחברת אבן קיסר.

יישום התנאים הסביבתיים ברשיון העסק:
לאחר קבלת רשיון העסק ובו פירוט התנאים הסביבתיים, יש ליישם אותם. להלן דוגמא לתנאים הסביבתיים ברשיון העסק שניתן לחברת אבן קיסר. מידע נוסף אודות יישום התנאים הסביבתיים יעלה לאתר בקרוב. 
פרסום המידע לציבור וסודיות מסחרית:
המשרד להגנ"ס והרשויות המקומיות לא מפרסמים את התנאים הסביבתיים שניתנו לעסקים במסגרת רשיון העסק, או את מסמכי הגשת הבקשה לרשיונות העסק, למעט פרסום של התנאים הסביבתיים ברשיון העסק שניתנו למפעלים ספציפיים, לעניין איכות אוויר בלבד, במערכת חיפוש היתרים באתר המשרד להגנ"ס.
ההבדל בין היתר זמני לרישיון זמני:

היתר זמני: מיועד לעסק קבוע שצריך רישיון קבוע. היתר זה נועד למנוע את פעילות העסק ללא רישיון בתקופה בה נבחנת פעילותו והשלכותיה על הסביבה. תקופת ההיתר הזמני לא תעלה על שנה.

רישיון זמני: מיועד לעסקים זמניים, כאלה שטבעם פעילות קצרה ולא קבועה. למשל קייטנה.
עונשין ועיצומים כספיים:

בהתאם לחומרת העבירה ייתכנו קנסות עד כ- 75 אלש"ח ועד 18 חודשי מאסר. כמו כן חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת. ניתן לצוות לסגור את הפעילות בעסק לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת ועוד (חוק רישוי עסקים, סע' 14-16)

האם ניתן להכין בקשה לרישיון העסק – באופן עצמאי?

החוק והמשרד להגנ"ס לא מחייבים להיעזר בספקים חיצוניים לצורך קבלת רישיון עסק ובנוסף לכך לא מוגדרים ספקים מורשים בתחום.

------------

קישורים רלוונטיים:

  1. חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968
  2. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),התשע"ג-2013
  3. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000
  4. למידע נוסף, המשרד להגנ"ס

תנאים סביבתיים ברשיון עסק

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים