תסקיר סביבתי

תסקיר סביבתי
תסקיר השפעה על הסביבה נועד לבחון את ההשלכות של יישום תוכנית פיתוח ובנייה באזור מסוים, על הסביבה. תסקיר השפעה על הסביבה מאפשר למקבלי החלטות לבצע התאמות בתוכניות ובמידת הצורך לבטלן. מי נדרש לבצע תסקיר השפעה על הסביבה? מה חושב לדעת לפני שמתחילים?
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 11/1/2023

תסקיר סביבתי (תסקיר השפעה על הסביבה) הוא הכלי המשמעותי ביותר בתכנון סביבתי. תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003, מסדירות את הנושא.

מי חייב בהגשת תסקיר סביבתי?

החקיקה מגדירה כי תוכניות פיתוח העוסקות בנושאים הבאים חייבים בהגשת תסקיר השפעה על הסביבה: תחנת כח, שדה תעופה, נמל או מעגנה, בית זיקוק, אתר לטיפול או סילוק פסולת מסוכנת, ייבוש שטחים בים או ימה

בנוסף, התקנות מציינות נושאים נוספים בהם היא מותירה שיקול דעת למוסד התכנון הציבורי לדרוש הגשת תסקיר השפעה על הסביבה במידה ולדעתו יש בביצוע התוכנית בכדי להשפיע על הסביבה. נושאים אלה הם:

 • אזור תעשיה, קו חשמל, מרכז תחבורה, מקום לאסיפה המונית, מרכז ייצור/אחסון/שינוע של חומרים מסוכנים, אתרי כריה או חציבה.
 • אזור בעל רגישות סביבתית גבוהה בשל משאבי טבע או נוף.
 • אזור החשוף למפגעים סביבתיים העלולים לסכל את התוכנית או להשפיע עליה באופן ניכר.

בנוסף לכך, התקנות מאפשרות למוסד התכנון הציבור לדרוש הגשת תסקיר השפעה על הסביבה בכל תוכנית אשר בביצועה יש השפעה ניכרת על הסביבה, אך רק לאחר ששמע את עמדת נציג המשרד להגנת הסביבה.

פטור מהגשת תסקיר השפעה על הסביבה

התקנות מפרטות מספר מקרים בהם מוסד התכנון הציבורי רשאי לפטור מחובת הגשת תסקיר השפעה על הסביבה.

חהליך הערכת ההשפעה על הסביבה  

נציג המשרד להגנת הסביבה במוסדות התכנון הציבוריים מעורב בכל שלבי התהליך, יחד עם מוסד התכנון עצמו. לאחר שהתקבלה החלטה בדבר הכנת תסקיר השפעה על הסביבה, המשרד להגנת הסביבה ומוסד התכנון נותנים הנחיות לביצועו. 

מגיש התוכנית אחראי לעריכת והגשת התסקיר הסביבתי. לאחר הגשתו, הוא נבדק על ידי נציג המשרד להגנת הסביבה אשר נותן חוות דעת לגביו. לאחר מכן מתקיים דיון בנושא במוסד התכנון ומתקבלות החלטות.

מה קורה אם לא מגישים תסקיר השפעה על הסביבה?

מוסד התכנון הציבורי לא יכול לאשר הפקדת תוכנית פיתוח, אשר חייבת בהגשת תסקיר סביבתי על פי חוק, מבלי שבוצע לגביה הליך של תסקיר השפעה על הסביבה. למעט מקרים חריגים המפורטים בתקנות.

מה צריך להופיע בתסקיר השפעה על הסביבה?

התקנות מפרטות את הנושאים אליהם יש להתייחס בתסקיר הסביבתי, בהתאם לאופי התוכנית:

 • תיאור הסביבה: חי צומח ונוף.
 • בחינת יתרונות וחסרונות של התוכנית ביחס לסביבה והתייחסות להשלכות סביבתיות של חלופות אחרות לתוכנית המוצעת.
 • תיאור הפעילות הנובעת מביצוע התוכנית וההשפעות הצפויות על הסביבה מביצוע התוכנית. כולל התייחסות לשלבי הבניה, ההקמה, תקופת הפעילות וסיומה לרבות: שימושי קרקע, משאבי טבע (קרקע, מים ואנרגיה), תשתיות (תחבורה, מים, אנרגיה, פסולת, שפכים) ועוד.
 • הצעות לאמצעים למניעת השפעות שליליות על הסביבה לרבות חסכון בניצול משאבי טבע, אמצעי ניטור ואחרים שעניינים הגנה על הסביבה.

המשרד להגנת הסביבה מפרט את המבנה של דו"ח תסקיר השפעה על הסביבה:

 1. פרק א': תיאור הסביבה אליה מתייחסת התוכנית המוצעת, לפני ביצועה.
 2. פרק ב': פירוט הסיבות לעדיפות המיקום המוצע של התוכנית והפעילות הנובעת מביצועה.
 3. פרק ג': תיאור הפעילות הנובעת מביצועה של התוכנית המוצעת.
 4. פרק ד': פירוט והערכה של ההשפעות על איכות הסביבה הצפויות, או החזויות, כתוצאה מביצוע התוכנית ומהפעילויות הנובעות מביצועה; תיאור האמצעים הדרושים למניעת השפעות שליליות מביצוע התוכנית.
 5. פרק ה': גיבוש ממצאים והמלצות של המשרד להוראות התוכנית.

-------

קישורים רלוונטיים:

 1. תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003
 2. מידע נוסף באתר המשרד להגנת הסביבה

תסקיר סביבתי

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים