הארכה של דרישות דיגום מאגרי קולחין
רשות המים פרסמה טיוטה להערות הציבור של הארכת הוראת שעה בעניין דיגום איכות המים במאגרי קולחין, שכוללת הפעם גם את מפרט הדיגום הנדרש
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/1/2020

בכללי המים (קביעת תנאים ברישיון), נכללה הוראת שעה, שעניינה דיגום איכות מים במאגרי

מי קולחים. על מנת להאריך את תוקפה של הוראת השעה, פורסמה טיוטה מעודכנת של הוראת השעה, עם שינויים קלים, להערות הציבור.

ההוראות ניתנות כהוראת שעה זמנית מכיוון שמשרד הבריאות פועל לקביעת תקנות קבועות בנוגע לאספקת מי קולחים לחקלאות שעשויות לעסוק בנושא זה. כרגע מוצע לחדש את הוראת השעה לשלוש שנים נוספות.

דיגום מאגרי מי קולחין

מטרת ההנחיות לעקוב אחר איכות מי הקולחין המועברים לשימוש חקלאי. ההוראות מתייחסות למאגרים בנפח איגום גדול מ 500,000 מ"ק.

על פי ההוראה, ספק הקולחין אחראי לדגום את איכות המים במאגר באמצעות דוגם מוסמך ולאחר מכן לבדוק את איכות המים במעבדה מוסמכת. את תוצאות הדיגום ובדיקת המעבדה ספק הקולחין צריך לפרסם באתר האינטרנט שלו ולהעביר לרשות המים ולצרכני מי הקולחין שלו.

ההוראה גם מפרטת את המזהמים והפרמטרים שיש לדגום, את שיטת הדיגום ותדירות הדיגום.

ניתן להגיש הערות עד יום ראשון 16.02.2020 בשעה 12:00 לכתובת דוא"ל council@water.gov.il


כתבות רלוונטיות:

  1. הנחיות חדשות לבקשת הקלה בשפכי תעשייה, 14.08.2019
  2. הנחיות חדשות להכנת תוכנית להנחת קווי מים וביוב, 03.06.2019
  3. הנחיות להצבת פאנלים סולאריים על מאגרי קולחין, 03.03.2019
  4. נוהל מעודכן להקלה בערכי המזהמים במי קולחין, 13.11.2018
  5. מידע נוסף על שפכים | infospot

מסמכים רלוונטיים:

  1. טיוטת כללי המים