הנחיות חדשות לבקשת הקלה בשפכי תעשייה
איזה הקלות ניתן לבקש בריכוז מזהמים או פרמטרים של שפכי תעשייה המוזרמים למערכת הביוב העירונית? מדוע לא התקבלה ההערה להסרת קבלת חוות דעת מתאגיד המים?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/8/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות חדשות להגשת בקשת הקלה בריכוז מזהמים בשפכי תעשייה במטרה לייעל את תהליך בדיקת הבקשות, זאת לאחר שקיבל חלק מהערות הציבור על טיוטת ההנחיות שפורסמה לפני כ-4 חודשים. ההנחיות החדשות מחליפות את נוהל טיפול בבקשה להקלה בחריגות ערכי מלחים בשפכי מפעלים של ממונה שפכי תעשייה מאפריל 2004.

מסמך ההנחיות מכיל הסברים למידע שמפעל נדרש להגיש בבקשת הקלה לריכוז המזהמים המותרים להזרמה למערכת הביוב העירונית, לפי תקנות וכללים הנוגעים לשפכי תעשייה, או על זרם השפכים של מפעל מסוים באופן פרטני, הנקבעים בתנאי רישיון העסק שלו. בנוסף המסמך מכיל הסברים לאופן שבו הבקשה מוגשת, נבדקת ונבחנת ע"י הגורמים הרלוונטיים, עד לקבלת החלטה בעניינה.

הקלה בריכוז המזהמים בשפכי תעשייה המוזרמים למערכת הביוב העירונית או למקור מים היא בעלת משמעות כלכלית ותפעולית. במידה ומפעל לא מקבל אישור על הקלה שביקש להזרמת שפכים, עליו למצוא פתרון אחר, בין אם לטפל בשפכים במתקן קדם בשטח המפעל, לסלק את השפכים התעשייתיים לאתר טיפול או לשנות את התהליך שגורם להיווצרות ריכוז המזהמים הבעייתי. 

הקלות בהזרמת מלחים, תמלחות ומתכות בשפכי תעשיה

ההנחיות החדשות מתייחסות להקלות במקרים הבאים, ביחס לריכוז מזהמים ופרמטרים בשפכי תעשייה:

 1. ריכוזי מלחים לפי רישוי עסקים: תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים) 2003, קובעות את הריכוז המרבי עבור כלוריד, נתרן, פלואוריד ובורון אך מסמיכות את נותן האישור להחמיר או להקל בערכים אלה.
 2. מוליכות חשמלית בהזרמת תמלחת: תקנות המים (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים) 1998, אוסרת על הזרמת תמלחת לסביבה, למקור מים או למערכת הביוב העירונית, למעט מקרים שמוחרגים כגון: היתר הזרמה לים, רישיון החדרה לקרקע.  אלא שבמידה ומתקיימים תנאים מסוימים, הממונה רשאי להחליט על הקלה בערך המוליכות החשמלית, במקום הערך הקבוע בתקנות .
 3. מתכות ומזהמים אחרים: תקנות המים (מתכות ומזהמים אחרים) 2000, אוסרת על הזרמת שפכים מחוץ למפעל שריכוז המזהמים בהם עולה על ערכי הסף המוגדרים בתקנות. אלא שהממונה יכול לאשר הקלה בהזרמת שפכים בעלי ריכוז גבוה מזה המוגדר בתקנות במקרים בהם המפעל משתמש בטכנולוגיה הזמינה והטובה ביותר. בנוסף לכך הממונה רשאי לאשר הקלה במספר שלבי שטיפת המוצר לאחר ביצוע טיפול פני שטח, כך שיהיה נמוך מזה המוגדר בתקנות.
 4. סולפיד מומס וסולפאטים: כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים)2014 אוסר הזרמת שפכים אסורים או שפכים חריגים הטעונים אישור. אלא שהתקנות מאפשרות לממונה לקבוע ערך אחר לריכוז המרבי להזרמת סולפיד מומס וסולפאטים.

בקשה להקלה בריכוזים גבוהים לא תדחה על הסף

להלן חלק מהערות הציבור שהתקבלו:

 • סעיף 4: בנוסח הסופי נקבע כי המועד הקובע להגשת הבקשה הוא יום הגשת המידע הנדרש לשלמות הבקשה, במקום - ביום הגשת המידע הנדרש במלואו בלבד.
 • סעיף 6: בנוסח הסופי נקבע כי בקשה להקלה בריכוזים גבוהים באופן חריג לא תדחה על הסף על ידי הממונה - כפי שנרשם תחילה בטיוטת ההנחיות.
 • סעיף 6: אחת ההערות לטיוטת ההנחיות ביקשה להסיר את הדרישה לקבלת חוות דעת מתאגיד המים לפני קבלת החלטה על הקלה, בטיעון שלתאגידי המים יש ניגוד אינטרסים היות והכנסותיהם יגדלו ככל שההקלה לא תאושר. הערה זו לא התקבלה בנימוק שתאגיד המים הוא הגורם האחראי על תקינות מערכת הביוב, אך הודגש כי מי שמקבל את ההחלטה הוא הממונה הרלוונטי ולא תאגיד המים.

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. פטנט מהטכניון: טכנולוגיה לטיהור שפכי תעשייה מפורמלדהיד, 8.08.2019
 2. הנחיות חדשות להגשת תוכנית ניטור שפכים תעשייתיים, 29.07.2019
 3. טיוטת הנחיות חדשה להגשת בקשה להקלה בשפכי תעשיה, 23.04.2019
 4. עודכנו ההנחיות לניטור שפכי תעשייה, 27.12.2018
 5. נוהל מעודכן להגשת בקשה להקלה בערכי המזהמים במי קולחין, 13.11.2018
 6. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

מסמכים רלוונטיים: 

 1. הנחיות להגשת בקשות להקלה בשפכי תעשייה, 8.2019, המשרד להגנ"ס
להמשך קריאת הכתבה המלאה