הנחיות חדשות להכנת תוכנית להנחת קווי מים וביוב
ההנחיות נועדו לפרט את התנאים והעקרונות להנחת קווי מים לשתייה בקרבת קווי הולכה שאינם לשתייה וכן הוראות לסימון צנרת לשימושים השונים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 03/6/2019

משרד הבריאות פרסם לאחרונה הנחיות חדשות להכנת תוכנית להנחת קווי מים המיועדים לשתייה וקווי הולכה מים שאינם לשתייה (שפכים, קולחין וכו'). ההנחיות נועדו לפרט את התנאים והעקרונות להנחת קווי מים לשתייה בקרבת קווי הולכה שאינם לשתייה וכן הוראות לסימון צנרת לשימושים השונים.

הנחת תשתיות מים וזורמים מסוגים שונים (מי שתייה, ביוב, קולחים, מי השקיה, ניקוזים, תמלחת, דלק, גפ"מ, גט"ד, וכד') באזורים צפופים, מחייבת תכנון והפרדת מערכות ברורה שתמנע בין היתר: חיבורי כלאיים, שימוש לשתייה במים שאינם לשתייה, פגיעה פיזית בצנרת מי שתייה וצנרת רגישה ופגיעה באיכותם. נקיטת האמצעים המתאימים תגן על צנרת מי השתייה ועל צנרת רגישה ותמנע אפשרות שתקלה או דליפה בקווי ההולכה תשפיע על מערכות אספקת המים ותיצור מוקדי זיהום.

הנחת צנרת

להלן עיקרי ההנחיות לתכנון ואישור צנרת:

 • צנרת המיועדת להולכה תתוכנן מתחת לצנרת אספקת מי שתייה וצנרת גישה
 • צנרת מי שתייה לא תונח בקרקע מזוהמת. ישמר מרחק אופקי של 3 מ' מגבול הקרקע המזוהמת.
 • צינורות הולכה יהיו במרחקים גדולים מצנרת מי שתייה
 • להימנע מהצטלבויות בין קווי הולכה למי שתייה
 • הצנרת תונח בעומק הקרקע

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. פרשת חריגות הכלורידים במתקני ההתפלה, 08.05.2019
 2. טיוטת הנחיות חדשה להגשת בקשה להקלה בשפכי תעשיה, 23.04.2019
 3. הנחיות להצבת פאנלים סולאריים על מאגרי קולחין, 3.03.2019
 4. מי בוצה גלשו בעקבות הגשמים בנגב, 10.02.2019
 5. מידע נוסף על שפכי תעשיה | infospot

חציית ערוצי נחל וניקוזים

בנחלים רבים בארץ זורם ביוב או קולחים לכן הם מהווים פוטנציאל גבוה לזיהום קווי צנרת רגישה העוברים בקרבתם. לכן בכל המפגשים בין ערוצי נחל לקווי מי השתייה, קו מי השתייה יעבור מעל הנחל ועד מעבר לחלק העליון של גדות הנחל.

תכנון צנרת שפכים וקולחין

ע"פ התקנות באזורי המגן אסורה כל פעילות העלולה לגרום לזיהום במי הקידוח. אך ורק במקרים מיוחדים שאישרה רשות הבריאות הקלה בתקנות הנ"ל, או שדרוג מערכות הולכה שהיו קיימות טרם פרסום תקנות אלה, ניתן יהיה להגיש תכנית לאישור עקרוני להנחת צנרת שפכים / קולחים באזורי מגן ב' ו- ג'.

סימון צביעה ושילוט צנרת

להלן עיקרי ההנחיות לגבי סימון ושילוט צנרת:

 • הצנרת המונחת בקרקע תסומן בסרט/רשת סימון שיוטמן יחד עם הצינור, בעומק 0.5 מ' לפחות מתחת לפני הקרקע, ובכל מקרה לא פחות מ–0.3 מ' מעל קדקוד הצינור. הצנרת והסרטים יסומנו בצבע ובכיתוב המתאימים לסוג הנוזל וע"פ השימוש בו.
 • סרטי הסימון יתאימו לדרישות איכות תקן אירופאי 12613 EN
 • הצנרת ואביזריה הנמצאים מעל הקרקע יצבעו בצבע המותאם לסוג הנוזל הזורם בה
 • בשטח פתוח יסומן תוואי צינור הלחץ בעמודי סימון בהם ייכתב בין היתר: סוג הנוזל, מרחק עד ציר הצינור, כיוון הצינור, פרטי החברה האחראית.
 • בכל גידור של אביזרי צנרת יהיה שילוט מתאים לפי סוג הנוזל.

-------

מסמכים רלוונטיים:

הנחיות להכנת