מפל"ס 2018: עלייה של 30% בפליטת מזהמים מסרטנים בשל שריפות במטמנות פסולת
שנה שביעית לפרסום המפל"ס [מרשם פליטות לסביבה] – 572 אתרים המדווחים על פליטות לאוויר, הזרמת שפכים והעברת פסולת. האם נמשכה מגמת הפחתת הפליטות לאוויר?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/10/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם היום את אחד הפרסומים הסביבתיים החשובים: המפל"ס – מרשם פליטות לסביבה (PRTR) לנתוני שנת 2018: כמות הפליטות לאוויר, הזרמת מזהמים לשפכים ולים והעברת פסולת של 572 מפעלים. 

מה זה מפל"ס PRTR?

זו השנה השביעית, מאז נכנס לתוקף חוק "מרשם פליטות לסביבה – מפל"ס" בשנת 2012, בה מתפרסמים דיווחי המפל"ס של 572 מפעלים/מתקנים. הדיווחים כוללים את כמות הפליטות של המזהמים לאוויר, לקרקע או לים. בנוסף מדווחים כמות הזרמת מזהמים לשפכים וכן כמות הפסולת המסוכנות והלא מסוכנת המועברת. כל המידע מתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנ"ס בו ניתן לבצע פילוחים לפי מזהם, לפי מפעל/מתקן, השוואה בין השנים ועוד.

מספר המפעלים המדווחים ואכיפה על המפרים

מספר המדווחים למפל"ס ב-2018 דומה לשנים קודמות 572 מפעלים/מתקנים. נראה שהמספר מתייצב, כאשר עד 2016 הייתה תוספת של כ-10-20 מפעלים בשנה.

בשנה האחרונה הוטלו 3 עיצומים כספיים בגין אי דיווח למפל"ס – על 2 תחנות מעבר וחזיריה אחת.


כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. נותרו 10 ימים להעברת דיווחי המפל"ס, רק 25% דיווחו, 21.03.2019
  2. מפל"ס: הנחיות חדשות לחישוב פליטות מפסולת ושפכים, 6.01.2019
  3. מפל"ס: עודכנו הוראות הדיווח הראשיות, 16.12.2018
  4. מפל"ס 2017, 2.10.2018
  5. מפל"ס – ראשי | infospot

חלוקה לפי ענף

היות ולא חל שינוי במספר המתקנים המדווחים למפל"ס לעומת אשתקד, גם הפילוח לפי ענף זהה. קצת פחות משליש מהמדווחים שייכים לענף החקלאות (בעיקר לולים וחזיריות), קצת יותר משליש הם אתרי סילוק או טיפול בפסולת ושפכים והשליש הנותרים הם מפעלי תעשיה מענפים שונים.

חלוקה לפי ענף של המדווחים למפל"ס

עלייה בפליטות לאוויר בשל שריפות פסולת

בפליטות השיגרתיות לאוויר בשנת 2018 חלה הפחתה של 4%-19%, אלא ש-3 שריפות משמעותיות ב-3 מטמנות (אפעה, דודאים וירוחם) הפכו את המגמה כשמשקללים גם את הפליטות הלא שגרתיות – כתוצאה מתקלות, תאונות ושריפות – אז שיעור ההפחתה נמוך יותר ובחלק מהמזהמים אף נרשם גידול.

בין השאר, נרשמה עלייה משמעותית בפליטות לאוויר של חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים ב-28% ביחס לשנת 2018. כאשר רבע מכלל הפליטות של חומרים אלה בשנת 2018 נגרם כתוצאה מהשריפות במטמנות דואים ואפעה. כלל שריפות הפסולת בישראל תרמו בשנת 2018 כ-60% מפליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים לאוויר.

פליטת חומרים מסרטנים

שריפות הפסולת, גרמו לכך שההפחתה בחלקיקי PM10 היתה 0.5% בלבד; בתרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן NMVOC חלה ירידה של 4% בלבד; וכן בחומרים מזהמים נוספים.

חשוב לציין שמרבית הנתונים במפל"ס ובהם נתוני זיהום האוויר משריפות פסולת נקבעים על פי חישוב תאורטי ולא במדידות של פליטות בפועל.

הפחתת זיהום אוויר בתעשייה וייצור חשמל

על פי ניתוח שערך המשרד להגנ"ס, נמצא כי נמשכה מגמת ההפחתה של פליטת חומרים מזהמים לאוויר משנת הדיווח הראשונה למפל"ס (2012) ועד לדיווח הנוכחי (2018), הנובעת ברובה מיישום דרישות המשרד להגנ"ס בהיתרי הפליטה של המפעלים, וכן כתוצאה מהגברת השימוש בגז טבעי לייצור חשמל ובתעשייה והפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל.

למרות זאת, המשרד להגנת הסביבה מדגיש כי הפליטות של תחמוצות חנקן [NOx] ותחמוצות גופרית [SOx]  לנפש בישראל עדיין גבוהות מהפליטות במדינות האיחוד האירופי. המקור המרכזי לפליטות מזהמים אלו לאוויר נותר תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון, בהן עדיין פועלות חלק מיחידות הייצור ללא מתקנים מתקדמים להפחתת מזהמים.

לצד ההפחתה של הפליטות בתעשייה ובייצור החשמל, ניכרת המשך המגמה של גידול בפליטות מתחבורה ושימוש ביתי. ניתוח מעמיק של נושא זה נביא בימים הקרובים.

הפחתת הפליטות במפרץ חיפה נמשכת

מגמת הפחתת הפליטות במפרץ חיפה נמשכת: הפחתה של 45% בפליטת חומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים לאוויר ביחס לשנה הקודמת (2017), למרות שמרבית ההפחתה נזקפת להשבתת מפעל 'שמנים בסיסיים' של בז"ן. הפחתה זו מצטברת ל- 81% הפחתה מאז שנת 2012 בה החלו הדיווחים למפל"ס.

מגמת הפחתת פליטות במפרץ חיפה

בנוסף נמצא כי הושגה הפחתה של 23% בפליטת חומרים אורגניים נדיפים [NMVOC's] ביחס לשנה שעברה (2017), בין השאר בשל סגירת חיפה כימיקליים, לצד הפחתת פליטות במפעלים נוספים.

יחד עם זאת חלה עלייה של 16% בפליטות תחמוצות גופרית [SOx], עקב עלייה בהיקף פעילות מפעל 'שמן תעשיות' ועלייה של 12% בפליטות של מזהם זה ממתחם בז"ן.

מפל"ס 2018 | סיכום ביניים

חוק המפל"ס נחשב להצלחה: 572 מפעלים מדווחים מדי שנה ברמה תואמת לאיחוד האירופי, הנתונים מתפרסמים לציבור, נוצר מאגר מידע לשימוש קובעי מדיניות, אקדמיה ושאר גורמים. נראה שהיישום המוצלח והמהיר של מרשם הפליטות לסביבה תוך שימוש מצומצם באכיפה מלמד גם על התגייסות ובגרות של התעשייה הלוקחת על עצמה בשנים האחרונות את צמצום הפערים הסביבתיים ביחס לנהוג באיחוד האירופי שהינו המוביל העולמי בנושא זה.

מעיון בדו"ח המפל"ס ניתן ללמוד על נושאים נוספים כגון ההפחתה בפליטות לאוויר מתעשייה ויצור חשמל, מגמות בצריכת מזוט וגז טבעי, הזרמת קולחי מט"שים, העברת פסולת השוואת המפל"ס עם המרשם האירופי המקביל ועוד. לחלק מהנושאים נתייחס בכתבות נוספות שנפרסם בשבועות הקרובים.

התייחסויות

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין: ״מנתוני דוח המפל״ס ניתן לראות כי לעבודה הרבה שהמשרד משקיע במפרץ חיפה יש תוצאות חשובות. פליטת המזהמים לאוויר במפרץ חיפה ירדה בשיעור של עשרות אחוזים ולאחר עבודה רבה ומאומצת, הבאנו את בתי הזיקוק לרמת פליטת בנזן ותרכובות אורגניות נדיפות מהנמוכות באירופה המערבית. יחד עם זאת, עקב מספר שריפות במטמנות הפסולת הגדולות הייתה עלייה מדאיגה בכמות הפליטות של מזהמים שונים, ולכן עלינו להתקדם במהירות האפשרית ביישום התכנית האסטרטגית שלנו להפחתה משמעותית בהטמנת פסולת במדינת ישראל"

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט: "הנתונים שאנחנו מפרסמים היום מראים בצורה ברורה: הגיעה העת שמדינת ישראל תפסיק את הטמנת הפסולת הנרחבת והמזהמת בנגב, ותגדיל את שיעור המיחזור שלה. המשרד להגנת הסביבה מקדם הקמה של מתקנים להשבת אנרגיה מהפסולת שאינה ניתנת למיחזור ומייצר שינוי כולל בשוק, אך לא די בכך. עלינו להוביל למצב שבו כל זרמי הפסולת מוסדרים (פסולת חקלאית, בניין, גושית) באופן חוקי, כך שיטופלו באופן בטוח וסביבתי. באופן זה נמנע את תופעת השריפות הפיראטיות המסכנות את האוכלוסייה"

--------

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה