פורסם הנוסח הסופי של תנאי היתר רעלים למרחקי הפרדה מנפיצים
המשרד להגנ"ס פרסם את הנוסח הסופי של תנאי הרעלים למרחקי הפרדה מחומרים נפיצים ואין בו שינוי מהותי לעומת הטיוטה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 12/7/2021

לאחר כ-3 חודשים מפרסום הטיוטה, המשרד להגנת הסביבה מפרסם כעת את הנוסח הסופי של התנאים הנוספים להיתר רעלים הנוגעים למרחקי הפרדה מחומרים נפיצים – כמעט ללא שינוי בהשוואה לטיוטה.

מדיניות מרחקי הפרדה מחומרים נפיצים וטיוטת התנאים בהיתר הרעלים פורסמו לפני מספר חודשים כתוספת למדיניות הראשית למרחקי הפרדה במקורות סיכון נייחים. מה שהאיץ את קידום המדיניות המתמקדת בנפיצים היה פיצוץ החומ"ס בביירות באוגוסט 2020.

התעשייה הביטחונית מהווה את עיקר העוסקים בחומרים נפיצים בישראל. לצד מדריך של משרד הביטחון שהיא הורגלה לעבוד לפיו, נכנסה המדיניות החדשה והמחייבת של המשרד להגנ"ס. המדיניות חלה גם על מפעלים אזרחיים רלוונטיים. ההערכה היא שיש בסה"כ כ-40 מפעלים ביטחוניים ואזרחיים שהיא חלה עליהם.


כתבות רלוונטיות:

 1. המדיניות והתנאים להיתר רעלים למרחקי הפרדה מנפיצים, 08.4.2021
 2. טיוטת מדיניות מרחקי הפרדה לחומרים, 17.9.2020
 3. עדכון במדיניות מרחקי הפרדה, 23/08/2020
 4. מביירות לחיפה: "קיבלנו תשובות טובות, אפשר להירגע", 12/08/2020
 5. למידע נוסף על חומרים מסוכניםinfospot

הנוסח הסופי של התנאים דומה לטיוטה

כאמור, לא חלו שינויים מהותיים במסמך תנאי היתר הרעלים בעניין נפיצים – לעומת הטיוטה שפורסמה לפני כ-3 חודשים.

מסמך ה"תנאים להיתר רעלים – עיסוק בנפיצים" מפרט את האופן הראוי לקליטת הנפיצים במפעל, סוגיית מרחקי ההפרדה, סיווג הנפיצים, אחסונם, תפעולם ותחזוקתם, הובלתם, טעינתם, פריקתם וכן תיעוד התהליכים הרלוונטיים הקשורים לכך. 

התנאים קובעים אבני דרך ולוחות זמנים ליישום הדרישות: ביצוע סקר מרחקי הפרדה, מיפוי המתקנים הקיימים והרצפטורים הציבוריים הרגישים והכנת תוכנית להפחתת הסיכון. לאחר בחינת התוכנית יחל היישום בכפוף למעקב של המשרד להגנ"ס.

לפי התנאים, העסק יבדוק ויסווג את הנפיצים לא יאוחר מחודש מעת קליטתם במפעל.

באשר למרחקי ההפרדה, העסק מחויב להכין מספר דברים:

 • 90 יום מקבלת התנאים, יש להכין מפה עם סימון האתרים החשופים והמבנים הרגישים הקיימים והמתוכננים ברדיוס של מרחק ההפרדה הנדרש ממנו, באמצעות מודד מוסמך.
 • במידה ונמצא כי יש רצפטורים בתחום מרחק ההפרדה, יש להכין תוכנית שתבטיח שאתר חשוף או מבנה רגיש בקרבת העסק לא יימצאו עוד בתחום מרחק ההפרדה הנדרש ממנו. זאת בעזרת שימוש באמצעים פסיביים ושינוי חומרים. יש להגיש את התוכנית למשרד להגנ"ס.
 • חצי שנה לאחר הגשת התוכנית למשרד להגנ"ס, יש ליישם אותה ולדווח לאחר מכן למשרד להגנ"ס.
 • אחת לשנה יש לדווח למשרד להגנ"ס על פסולת נפיצים שנוצרה בעסק והכמות שפונתה.

לדברי המשרד להגנ"ס, על המפעלים הביטחוניים כבר היום חלה רגולציה מסוימת בנושא מרחקי הפרדה מחומרים נפיצים - מדריך 4145 של משרד הביטחון, אך עליהם להשלים את בחינת הרצפטורים הציבוריים הרגישים בקרבתם בהתאם לרגולציה החדשה.

במקרים שבהם אי אפשר לעמוד במרחקי ההפרדה הנדרשים גם לאחר התקנת אמצעי מיגון וכו', יוכל מנהל אגף חומרים מסוכנים במשרד להגנ"ס לאשר מרחק הפרדה קטן יותר, זאת בכפוף לבחינה טכנית מעמיקה.

למה צריך מדיניות נפרדת למרחקי הפרדה לנפיצים?

המשרד להגנ"ס מסביר כי מדיניות מרחקי הפרדה לנפיצים עוסקת במרחקי הפרדה בין מקורות סיכון נייחים, כגון מפעלים ומחסנים, המחזיקים חומרים נפיצים, לבין רצפטורים אחרים שאינם עוסקים בנפיצים ונמצאים בסביבת אותם מקורות סיכון.

בשל הסיכון המיידי הנשקף בשל טבעם של חומרים נפיצים, אשר אינו מאפשר זמן תגובה והיערכות, ההגדרה של רצפטורים ציבוריים רחבה יותר מזו הקיימת במדיניות מרחקי הפרדה הכללית (עבור חומרים רעילים ודליקים). כך למשל, דרכים סמוכות נחשבות לרצפטור ציבורי עבור חומרים נפיצים בשונה ממדינות מרחקי ההפרדה הכללית. כך גם לא נקבעו סטנדרטים שונים עבור מצב תכנון ועבור מצב קיים במדיניות לחומרים נפיצים.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. נוסח סופי - תנאים נוספים להיתר רעלים בעניין מרחקי הפרדה מנפיצים, המשרד להגנ"ס,
 2. מדיניות מרחקי הפרדה למקורות סיכון נפיצים נייחים, 04.2021, המשרד להגנ"ס

מעבדות לבדיקות איכות סביבה: