עדכון הנחיות דיווח למפל"ס להערות הציבור
המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטת עדכונים להנחיות הקשורות במתקני גידול דגים, בנתונים מטאורולוגיים לשימוש בתוכנת TANKS, באחסון, מילוי, ריקון וניקוי ובפליטות ממטמנות
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 08/12/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור 4 טיוטות של עדכוני הנחיות לדיווח למפל"ס – מרשם פליטות לסביבה.

ההנחיות שיש בהן עדכון הן:

 1. חישוב פליטות ממתקני גידול דגים
 2. נתונים מטאורולוגיים לשימוש בתוכנת TANKS
 3. חישוב פליטות מאחסון, מילוי, ריקון וניקוי
 4. חישוב פליטות ממטמנות

חוק המפל"ס מחייב כ-570 מפעלים למסור דיווח שנתי למשרד להגנ"ס על סוג וכמות הפליטות לסביבה בין אם מדובר בפליטה לאוויר, למים או לקרקע, וכן נדרש לדווח על צריכת האנרגיה והפסולת. לצורך כך פורסמו בעבר הנחיות ספציפיות לדיווחים שונים וכעת מפורסות טיוטות עדכון לחלק מההנחיות.

ניתן להגיש הערות ציבור לטיוטות ההנחיות עד לתאריך 23.12.2021.


כתבות רלוונטיות:

 1. פורסם עדכון להנחיות הדיווח למפל"ס, 04.1.2021
 2. עדכון הנחיות הדיווח למפל"ס להערות הציבור, 11.11.2020
 3. מפל"ס 2019: המשך הפחתת פליטות מייצור חשמל ותעשייה, 31.8.2020
 4.  6מפעלים לא דיווחו למפל"ס וצפויים להיקנס, 13.8.2020
 5. מידע נוסף על מפל"סPRTR  | infospot

עדכון נתונים מטאורולוגיים לשימוש בתוכנת TANKS

עודכן הקובץ המפרט נתונים מטאורולוגיים לשימוש בתוכנת TANKS. כעת, יש נתונים עד שנת 2021 במקום עד 2011. גם המקורות שמהם נלקחו נתונים מעט השתנו בהתאם לזמינותם. כעת, מוצגים הנתונים הקודמים, של השנים 2007-2011, ולצדם הנתונים המעודכנים של השנים 2011-2021.

כמו כן, חישוב הקרינה היומית גם כן השתנה והוקל. בקובץ העדכני הקרינה היומית מחושבת ע"י סכימה של כל מדידות שטף הקרינה ביממה - כפי שנדרש לפי פרק 7 ב- AP-42 - average daily total insolation factor. בקובץ הקודם החישוב היה שונה ומחמיר יותר – מבוסס על מדידת השטף הגבוהה ביותר ביום שהוכפלה ב- 10 (שעות אור יומיות). השינוי מתבטא בכ- 30-40% פחות קרינה בקובץ העדכני ביחס לקודם, וכתוצאה מכך בהפחתה של עד כ- 20% בהיקף הפליטות השנתיות.

כמו כן, בקובץ המעודכן יש נתונים מעודכנים אודות שינויי טמפרטורות הכוללים גם את השנים האחרונות, עד שנת 2021, מפולח לפי אזורים בארץ.

הוראות נוספות עבור מתקנים לגידול דגים

גם ההוראות לחישוב פליטות ממתקני גידול דגים השתנו. הוראות נוספות נוספו תחת הפרק "חישוב כמות פליטות במי הפלט". נקבע בהן כי ניטור מי הפלט יעשה לפי "תכנית ניטור מי פלט מטופלים בתקופת ההזרמה" המפורטת בתוספת השנייה של תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות דגים) מ-2021.

כמו כן, עודכן המחשבון לחישוב הפליטות ממתקנים לגידול דגים והוא מופיע בגרסתו המעודכנת באתר של המשרד להגנת הסביבה.

בנספח 2, המפרט חומרים מזהמים הצפויים ממתקנים לגידול דגים או רכיכות, נוספו 3 חומרים מזהמים:

 • בורון Boron
 • כלור בכל תרכובותיו האנאורגניות (מחושב כחומצת מלח) Chlorine & inorganic compounds (as HCl)
 • תחמוצות חנקן (כ־NO2) Nitrogen oxides

עבורם מפורטים כמויות הסף לדיווח, הן בהתייחס לפליטות לאוויר והן בהתייחס לפליטות לקרקע, לים, למים ולשפכים.

עדכונים בהוראות ובמחשבון הקשורים באחסון, מילוי, ריקון וניקוי

גם ההוראות לחישוב פליטות מאחסון, מילוי, ריקון וניקוי התעדכנו. בין השינויים:

 • כעת יש הנחיה לקביעת יעילות האיסוף ממכליות כביש
 • נוספה הבהרה לגבי קיומן של פליטות לא מוקדיות גם כאשר כלי הרכב הנטען מחובר למערכת איסוף המנתבת את האדים הנוצרים למתקן טיפול/השבה
 • במחשבון המועדכן יש להזין בנפרד את יעילות האיסוף ואת יעילות ההפחתה
 • נוסף שדה שבו יש להזין האם הטעינה מבוקרת או לא

רשימת השינויים המלאה מופיעה במסמך שמצורף בתחתית הכתבה.

עדכונים בהוראות ובמחשבון הקשורים בפליטות ממטמנות

בגרסה החדשה של המחשבון לחישוב פליטות של מטמנות צוינו 6 חומרים מזהמים שנדרש לדווח עליהם למפל"ס וכיצד יש לעשות זאת. החומרים הללו כבר מופיעים בתוספת הראשונה לחוק אך לא הופיעו עד כה במחשבון המטמנות. להלן שמות החומרים וסיווגם לצורך דיווח:

 • Chlorodifluoromethane ו- Dichlorofluoromethane – נחשבים לפחמנים הדרוכלורופלואורים (HCFCs)
 • החומרים המזהמים Dichlorodifluoromethane, Fluorotrichloromethane – נחשבים לפחמנים כלורופלואורים (CFCs)
 • החומר המזהם Perchloroethylene (tetrachloroethylene)
 • החומר המזהם t-1,2-Dichloroethene (1,2-Dichloroethylene)

שינוי נוסף במחשבון הפליטות ממטמנות הוא שכעת הוא מחשב גם את תוצרי השריפה של גזי מטמנות. במסמך מפורט אופן החישוב לכל גז.

כמו כן, במחשבון בוצע איחוד גיליונות כך שגם הזנת הנתונים וגם הפלט נמצאים בגיליון אחד ונקבע שיעילויות ההפחתה שהמשתמש מזין במחשבון המעודכן לא יהיו רלוונטיות עבור כספית.

לצד העדכונים במחשבון הפליטות ממטמנות, עודכנו גם ההוראות בנושא. בין היתר, התווספה הנחיה להרצת מודל LandGem בנפרד עבור תאי ההטמנה הפעילים והמלאים במטמנה, נוספה הנחיה לאופן קביעת יעילות האיסוף של גז המטמנות מתאי ההטמנה השונים, נמחקו חישובי כמות יצירת תשטיפים ומקדמי פליטה עבור תשטיפים ועוד.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה