מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... חובות המחזיקים בפסולת אלקטרונית שאינה מהמגזר הביתי 03.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... חובות אחראי לפינוי פסולת (רשות מקומית) 03.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... חובות יצרנים ויבואנים 02.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... חוק  לסילוק  ולמיחזור  צמיגים 07.2007
Pdf
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... טבלת תעריפי טיפול לפי סוג פסולת 2015 - ת.מ.י.ר -
Pdf
-
-
-
-
ת.מ.י.ר
אחר מתודולוגיה לדירוג הציות הסביבתי של חברות ציבוריות וחברות שהנפיקו אג"ח נסחר 05.2013
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
אחר מענה להערות הציבור לנושא דירוג רמת הציות של חברות נסחרות 10.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
רשימה רשימת החברות בדירוג הסביבתי לשנת 2013 -
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת דירוג רמת העמידה של חברות ציבוריות בהוראות איכות הסביבה 06.2013
Pdf
-
-
-
המשרד להגנ"ס
אחר הטמעת ניהול סיכונים סביבתיים בתהליך קבלת החלטות השקעה 06.2011
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 401 - 410 פריטים מתוך 469