מסמכים

חפש במאגר מידע
סוג מסמךנושא המסמךפורסם בתאריךPDFWordExcelwwwאחרמקור
אחר מתודולוגיה לדירוג סביבתי של חברות ציבוריות 2012 -
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
רשימה החברות הציבוריות אשר דורגו במדד הציות הסביבתי לשנת 2012 -
-
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת דירוג רמת העמידה של חברות ציבוריות בתקני איכות הסביבה לשנת 2012 -
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת מצגת יעדי המשרד להגנ"ס לשנת 2014 01.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת דו"ח ממונה על חופש המידע לשנת 2013 -
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
דו"ח/סקר/מצגת ייעול התפעול של משרדי הממשלה - סיכום שנת 2012 05.2014
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
חוק/תקנה/צו/פקודה... כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) 06.2014
Pdf
-
-
www
-
infospot
דו"ח/סקר/מצגת אשכול פיקוח והסברה במשרד להגנ"ס - סיכום פעילות 2013 -
-
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... רשימת הנחיות מקצועיות של אגף קרקעות מזוהמות 05.2016
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מדיניות/הוראה/טופס/הודעה/נוהל... הנחיות מקצועיות לחפירה, דיגום ערימות קרקע מזוהמת או החשודה בזיהום ודיגום מוודא 03.2018
Pdf
-
-
-
-
המשרד להגנ"ס
מציג 411 - 420 פריטים מתוך 469