המשרד להגנ"ס הצליח לרכך את השינוי ברישוי עסקים
המשרד להגנ"ס מדווח על תיקון טיוטת הרפורמה ברישוי עסקים במסגרת חוק ההסדרים, כך שהוא יהיה שותף אמיתי בוועדה המאסדרת וחלק מהסמכויות שנלקחו, יישארו אצלו
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/8/2021

הדיונים על הנוסח הסופי של הרפורמה ברישוי עסקים ממשיכים. המשרד להגנ"ס הודיע שלשום שהצליח לרכך את הצעת החוק ולהשיב אליו חלק מהסמכויות שהיו אמורות להילקח ממנו במסגרת הצעת חוק ההסדרים הנלווה לתקציב לשנים 2021-2022.

אמנם, גם אחרי ה'ריכוך' הוועדה המאסדרת היא זו שתנסח ותפרסם מפרטים אחידים לרישיון העסק במקום משרדי הממשלה – והמשרד להגנ"ס בתוכם, אך המשרד להגנ"ס צפוי להיות שותף מעורב בקביעת תוכנית העבודה של הוועדה וכך להשפיע יותר על אופי המפרטים.

יתרה מכך, בניגוד למה שהוצע בתזכיר החוק הראשוני, המשרד להגנ"ס יוכל להשפיע על סיווג העסקים ועל ההחלטה לאילו מהם יהיה מפרט אחיד ולאילו יהיה מפרט פרטני. המשרד אף יוכל לקבוע אילו מסמכים יידרשו להציג בעלי העסקים כדי לקבל רישיון.

שתי הקלות נוספות שהצליח להשיג המשרד בהקשר לרפורמה המוצעת הן שלא יהיה ניתן להגיש השגה לוועדה המאסדרת על דרישה פרטנית ברישיון שהמשרד להגנ"ס יקבע, וכן שמפרט אחיד ייכנס לתוקף עבור עסק קיים בתוך 3 שנים או בעת חידוש רישיון עסק – לפי המוקדם מבניהם ולא לפי המאוחר, כפי שהוצע בתזכיר החוק. עם זאת, המשרד יוכל לקבוע דרישה פרטנית ברישיון רק במקרים ייחודים וספציפיים.

חשוב לומר, עדיין לא פורסמה טיוטה מעודכנת שכוללת את ההקלות עליהן הודיע כעת המשרד להגנ"ס, וייתכן שהדברים עוד ישתנו עד שחוק ההסדרים יאושר בכנסת.

יתר הפרטים לפניכם.


כתבות רלוונטיות:

  1. השרה להגנ"ס אישרה את השינוי ברישוי עסקים, 12.8.2021
  2. המשרד להגנת הסביבה מקדם חוק שינוי אקלים11.11.2019
  3. חוק נימבי חוזר, 26.7.2021
  4. רישוי סביבתי משולב ייכנס לחוק ההסדרים, 15.7.2021
  5. מידע נוסף על רישוי סביבתי משולב | Infospot

רקע על הרפורמה החדשה ברישוי עסקים

השנה, במסגרת חוק ההסדרים הנלווה להעברת התקציב הממשלתי, הוצגה גם רפורמה ברישוי עסקים שהייתה מכוונת להקלה בבירוקרטיה ומתן וודאות לבעלי העסקים.

עם פרסומה הראשון במסגרת הצגת תמצית חוק ההסדרים, המשרד להגנת הסביבה והארגונים הירוקים התנגדו לנטילת סמכויות הרישוי מהמשרד להגנ"ס. אלא שלאחר מכן נאלצה השרה להגנ"ס, תמר זנדברג, לאשר את המתווה יחד עם יתר שרי הממשלה – וטיוטת החוק המפורטת פורסמה לפני כשבועיים.

שלשום, המשרד להגנ"ס הודיע כי הצליח להגיע להבנות שיביאו לריכוך הרפורמה בכל הנוגע לסמכויותיו.

מבט רוחבי במקום נקודתי של כל משרד ממשלתי

לפי מנסחי הרפורמה, מטרת החוק המוצע היא להקל על יזמים ובעלי עסקים בישראל להתמודד עם עומס הדרישות ואי הוודאות בתהליך קבלת רישיון העסק. לדבריהם, למשרד ממשלתי אין תמריץ לבחון את ההשפעות הרוחביות על המשק, ובפרט את העלויות שדרישותיו משיתות על העסק, ולכן דרושה ראייה מתכללת וכלכלית יותר.

לפיכך, הם מבקשים להעביר את הסמכות לגבש ולפרסם מפרטים אחידים שטרם פורסמו ממשרדי הממשלה ל"ועדה בינמשרדית לאסדרת רישוי עסקים", שתכלול אמנם נציגי משרדי ממשלה רלוונטיים אך תביא בחשבון גם שיקולים כלכליים של בעלי העסקים ותסתייע ביועצים חיצוניים בעלי פריזמה כלכלית.

אלא שלפי העדכון הטרי של המשרד להגנ"ס, הוא הגיע לסיכום כי נציגיו יהיו שותפים אמיתיים בקביעת תוכנית העבודה של הועדה לאסדרה וישפיעו על נוסח המפרטים האחידים שיפורסמו, על ידי כך שהוועדה תתחשב במשאביו המוגבלים ותיתן לו זמן.

המשרד מסביר כי המפרטים תלויים במומחיות המשרדים המקצועיים והמשאבים המוקצים לכתיבתם. לכן הכרחי כי תוכנית העבודה של הוועדה תתחשב במשאבי המשרדים שיוכלו לתת מענה מקצועי מלא ובזמן סביר.

חלק מהסמכות תישאר אצל המשרד להגנ"ס

עוד חלק ש"רוכך" ברפורמה, לפי המשרד, נוגע למנגנון הגשת השגות (הערות) על דרישה פרטנית שנתן משרד ממשלתי במסגרת רישיון עסק. לפי הנוסח הנוכחי, בעל העסק יכול לפנות לוועדה המאסדרת והיא יכולה להחליט שהיא מבטלת או משנה דרישה מסוימת שניתנה על ידי משרד ממשלתי, ובכלל זה המשרד להגנ"ס.

אך המשרד להגנ"ס טוען כי סעיף זה ישונה במסגרת ההבנות החדשות, לפיהן ועדת האסדרה לא תהיה מוסמכת לדון בהשגות במקרים פרטניים. לדבריו, מנגנון ההשגה שהוצע הוא מנגנון דורסני שעלול להוביל לפגיעה בעצמאות שיקול הדעת של גורמי מקצוע בכירים, דווקא במקרים חריגים ובעייתיים שמחייבים התערבות משמעותית.

המשרד להגנ"ס יחליט לאילו סוגי עסקים יהיה מפרט אחיד

לפי תזכיר החוק האחרון – שלפני ה'ריכוך' – השר הממונה על הרגולציה הוא זה שיהיה אחראי לסווג לאילו עסקים נדרש מפרט אחיד ולאילו עסקים יש צורך בדרישות פרטניות ברישיון העסק. השר יסתמך על הצעת הוועדה המאסדרת בנושא, שממליצה לו בהתאם לעצת יועצים חיצוניים שאינם מומחים מקצועיים.

לדברי המשרד להגנ"ס, סעיף זה שונה וכעת הסיווג ייעשה בהסכמת השרים המקצועיים אשר במשרדיהם עובדים מומחים מקצועיים בתחומם.

סעיף נוסף ששונה נוגע למסמכים שנדרש בעל עסק להציג במסגרת הליך הרישוי. הסמכות לקביעת המסמכים הדרושים תישאר בסמכות השר הממונה על מתן הרישיון, ולא יופקד רק בידי השר הממונה על הרגולציה כפי שהוצע בתחילה. לפי המשרד להגנ"ס, סמכות זו חשובה במיוחד לגבי העסקים הגדולים והמורכבים שעלולים לסכן את הציבור והסביבה.

מתי שינוי במפרט אחיד ייכנס לתוקף?

בתזכיר החוק לאחרונה הוצע להגביל עריכת שינויים תכופים במפרט הרישוי. כלומר, כל שינוי יחייב פרסום הודעה ברשומות ולא יוכל השינוי להיכנס לתוקף לפני כן.

לגבי הזמן שבו שינוי במפרט אחיד ייכנס לתוקף, הוצע שבאופן כללי הוא יהיה תקף ומחייב בחלוף 3 שנים או מתום תקופת הרישיון, זאת לפי המאוחר מביניהם ולא המוקדם מביניהם – כפי שנהוג כיום.

אך המשרד להגנ"ס הודיע כי הצליח להגיע לסיכום גם בעניין זה, לפיו השינוי במפרט האחיד ייכנס לתוקף לפי המועד המוקדם מבין השניים – כעבור 3 שנים או במועד שנדרש לחדש רישיון עסק.

עוד סוכם כי במקרים של מחלוקת לגבי החלטה או קביעה כזו או אחרת של הוועדה המאסדרת – בכל עניין ולא רק בשאלת הכניסה לתוקף - השר להגנת הסביבה יהיה רשאי לפנות לממשלה, ובמקרה שלא תתקבל החלטה בתוך 90 יום לכל היותר, עמדתו תהיה מחייבת.


עורכי דין בתחום איכות הסביבה:

חברה איש קשר טלפון מייל
ליפא מאיר ושות'- עורכי דין ד"ר ציפי איסר-איציק 072-3718653 Lipameir@infospot.co.il
קובי בר-לב עורכי דין קובי בר-לב 072-3712012 KB@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>