רישוי סביבתי משולב

רישוי סביבתי משולב | תקציר
אסדרה סביבתית משולבת (IED - IPPC) היא תהליך רישוי סביבתי המאגד את ההיבטים הסביבתיים השונים לתהליך רישוי מאוחד, במקום רישוי נפרד בכל תחום סביבתי
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 03/4/2024

חוק רישוי סביבתי משולב הקרוי גם רישוי ירוק או אסדרה סביבתית משולבת (- IPPCIntegrated Pollution and Prevention Control או IED - Industrial Emission Directive) הינו תהליך רישוי המאגד את הטיפול בהיבטים הסביבתיים עליהם אחראי המשרד להגנ"ס מול מפעלים, לתהליך רישוי פרטני, מאוחד, יסודי ומקיף שנערך בשיתוף עם המפעל ומחייב יישום של הטכניקה המיטבית הזמינה (BAT), עמידה בערכי פליטה מינימאליים ועוד. זאת במקום השיטה שהייתה נהוגה, בה כל היבט סביבתי (שפכים, זיהום אוויר, רעש, פסולת וכו'..) מטופל בנפרד, ע"י גורמים שונים, במועדים שונים, בשיטות שונות וללא קשר בינהם – דרך היתר פליטה לאוויר, היתר רעלים, והתנאים הסביבתיים לרישיון העסק

במשך כעשור, ניסה המשרד להגנת הסביבה לקדם את חקיקת חוק רישוי סביבתי משולב, שלבסוף אושר בכנסת בתחילת חודש אפריל 2024.

עמוד זה נמצא בתהליך עדכון

-------

אסדרה משולבת החלה להיות מיושמת באופן לא רשמי בישראל בשנת 2011, היא יושמה באופן וולונטרי במפעלים בעלי פוטנציאל השפעה סביבתית גבוהה. התהליך של אסדרה סביבתית דומה לתהליך של קבלת היתר פליטה לאוויר, המעוגן בחוק אוויר נקי, ומבוסס על אותם עקרונות, אלא שאינו מעוגן בחקיקה דומה - היות וטרם השלימו את תהליכי החקיקה הרלוונטיים. לכן, כיום, את הבקשה לאסדרה משולבת המפעל מגיש יחד עם בקשה להיתר פליטה לאוויר. לאחר מכן, התנאים לעניין אוויר מופיעים בהיתר פליטה עצמו והתנאים בשאר התחומים הסביבתיים, מופיעים כחלק מהתנאים הסביבתיים לרישיון העסק.

במהלך ספטמבר 2015 פורסם תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב להערות הציבור, אך בינתיים החוק נתקע בשל חוסר הסכמה עם התעשיינים.

מנתוני מערכת היתרי הפליטה של המשרד להגנ"ס, נראה כי מתוך 102 מפעלים שהגישו בקשה להיתר פליטה לאוויר, 29 מפעלים השלימו בקשות לאסדרה סביבתית משולבת. קישור לרשימת המפעלים (04.2014).

דוגמא להיתר פליטה סופי (ללא התנאים הסביבתיים הנלווים לרשיון העסק - שאינם מתפרסמים) שניתן למפעל פניציה זכוכית ירוחם (03.2013) כחלק מאסדרה סביבתית משולבת

להלן תמצית מדריך יישום לעניין רישוי סביבתי משולב IED - IPPC:

השוואה בין רישוי סביבתי משולבת / היתר פליטה לאוויר / תנאים ברישיון העסק
 
למי מיועד רישוי סביבתי משולב?
אסדרה סביבתית משולבת מיועדת למפעלים בעלי פוטנציאל גבוה להשפעה על הסביבה בתחומים: זיהום אוויר, ריח, שפכים, רעש, פסולת וזיהום קרקע. בשלב זה, האסדרה מוצעת לכל המפעלים שצריכים להגיש היתר פליטה לאוויר.
תיאור תהליך הרישוי

תרשים זרימה של תהליך הרישוי הסביבתי משולב:

*ניתן להגדיל בלחיצה על התרשים

תהליך הרישוי הסביבתי המשולב, המתבצע במשותף עם תהליך קבלת היתר פליטה לאוויר, הינו תהליך מורכב וממושך וכולל את השלבים הבאים:

 1. שלב א': הכנת הבקשה: לפרטים נוספים לחץ כאן.
 2. אבן דרך 1: הגשת בקשה למשרד להגנ"ס.
 3. שלב ב': בדיקת הבקשה והכנת טיוטת היתר פליטה: לאחר בדיקת שלמות של הבקשה, המשרד להגנ"ס מפרסם את מסמכי הבקשה באתר האינטרנט שלו, כפי שמפורט להלן ומאפשר לרשויות המקומיות (באמצעות איגודי הערים ויחידות איכ"ס ברשויות) להגיש הערות לבקשה (סעיף 18 ד).
  לאחר מכן המשרד בודק את הבקשה. הבקשות נבדקות בסיוע של ספק חיצוני. במידה ויש למשרד הסתייגויות, שאלות או הערות הוא פונה למפעל ובמידת הצורך מבקש תיקונים - עד לשביעות רצונו - אז הוא מכין טיוטת היתר.
 4. אבן דרך 2: פרסום טיוטת היתר להערות הציבור.
 5. שלב ג': הערות הציבור: במידה ומתקבלות הערות מהציבור, המשרד דן בהם ומחליט איך לנהוג בהערות עפ"י שיקול דעתו ובהתאם לחוק (סעיף 21). לאחר סיום הטיפול בהערות הציבור, המשרד מכין היתר סופי.
 6. אבן דרך 3: היתר פליטה לאוויר + תנאים ברישיון עסק (עבור התוספת של ה IPPC).
מועדי הגשת בקשות

היות והצמידו את הרישוי הסביבתית להיתרי פליטה לאוויר, מועדי היתרי הפליטה לאוויר חלים גם על הרישוי הסביבתי המשולב. חילקו את המפעלים בארץ ל – 5 קבוצות לפי ענפי פעילות, כאשר בכל שנה, קבוצה אחרת נדרשת לקבל את ההיתר.

           מועדי הגשת היתר פליטה + רישוי סביבתי משולב לפי ענפים

עלויות
 1. תשלום אגרה למדינה: כל עוד לא הוסדרה החקיקה בנושא רישוי סביבתי משולב – אין אגרות ספציפיות – אלא אגרת היתר פליטה לאוויר (שה IPPC מוגש יחד איתו), ואגרה של רשיון עסק (שהתנאים של ה IPPC ניתנים דרכו).
  1. אגרת היתר פליטה לאוויר: כל מפעל המגיש בקשה להיתר פליטה לאוויר (או מגיש בקשה לשינוי משמעותי בהיתר), מחויב בתשלום אגרה על מנת לקבל את ההיתר. גובה האגרה נקבע לפי סוג הפעילות ומתחיל מ - 204,400 ₪ (נכון ל 03.2014 – הסכום מתעדכן מדי שנה עם המדד). פרטים מלאים אודות האגרה, מועד התשלום ועוד בתקנות אוויר נקי (אגרות), התשע"א-2010 ובמסמך הנחיה לאופן תשלום אגרה בעד בקשה להיתר פליטה.
 2. היטל על פליטת מזהמים: עפ"י חוק אוויר נקי (סעיף 31) יש למשרד להגנ"ס סמכות לקבוע היטלי פליטה של מזהמים לאוויר, אך עד כה המשרד לא השתמש בסמכות זו.
 3. ספק (יועץ) לליווי הכנת הבקשה: העלות משתנה בהתאם לאופי פעילות החברה וההנחיות הרלוונטיות לפעילותה, זמינות, אמינות ותאימות מערכות הניטור והנתונים הקיימים כמו גם הידע המקצועי הקיים בארגון ופניות בעלי התפקידים השונים לניהול התהליך. יש ספקים שיודעים לספק את כל השירותים הנחוצים להכנת הבקשה, ויש ספקים שמתמחים בחלקים ספציפיים. 
 4. התאמת מערכת הניטור והמדידה לתנאי היתר הפליטה: ייתכן ויוחלט על התקנה או שדרוג של מערכת ניטור או הזמנת מדידות ניידות מעת לעת בהתאם להיתר הפליטה. 
פרסום מסמכי הבקשה לציבור וסודיות מסחרית

המשרד להגנ"ס מפרסם את כל מסמכי הבקשה ואת סטטוס הטיפול לקהל הרחב, במערכת אינטרנטית, ללא תשלום, עם אפשרות לפלח נתונים לאתר ספציפי. מדובר במידע רב שמתפרסם שחלקו עלול להיות סודי מסחרי ויש להתחשב בכך בעת הכנת הבקשה.

היות ומדובר בתהליך שלא מעוגן בחקיקה תואמת (למעט החלק של זיהום אוויר והיתר פליטה לאוויר) – מפעל שמשתתף באסדרה סביבתית משולבת, מחויב להגיש הצהרה בנוסח הבא:

 1. איני חייב להגיש לממונה לפי חוק אוויר נקי, התשסח-2008 מסמך אסדרה משולבת בכל עניין שאינו נוגע באופן ישיר או עקיף לפליטות לאוויר.
 2. בהגישי לממונה מסמך משולב הכולל נתונים שאינם מתייחסים לפליטות לאוויר אני נותן הסכמתי לפרסום כלל הנתונים המופיעים במסמך שהגשתי, בכפוף להסתייגות לגבי סודות מסחריים, כפי שסימנתי ובהתאם להוראות חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, לעניין זה.

קישור למערכת האינטרנטית של המשרד להגנ"ס המציגה את מסמכי הבקשות לציבור.
קישור למידע נוסף אודות המשמעויות של פרסום המידע ושמירת סודיות מסחרית.

האם מפעל יכול להכין בקשה באופן עצמאי?

למרות שהחוק והמשרד להגנ"ס לא מחייבים להיעזר בספקים חיצוניים ובנוסף לכך לא מוגדרים ספקים מורשים, כנראה שכל המפעלים שיגישו בקשה לרישוי סביבתי משולב יעזרו בספקים חיצוניים באופן זה או אחר.

 

----------------------

קישורים רלוונטיים:

 1. נוסח תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב [doc], המשרד להגנת הסביבה
 2. רשימת מפעלים שהגישו בקשות לרישוי סביבתי משולב (04.2014) 
 3. מערכת חיפוש מסמכי בקשות רישוי, המשרד להגנ"ס 
 4. למידע נוסף, המשרד להגנ"ס

עמודי המדריך הבאים:

רישוי סביבתי | תוכן עניינים

אנשי מפתח
ספריית מסמכים
מילון מונחים