השרה להגנ"ס אישרה את השינוי ברישוי עסקים
למרות התנגדות שהביעה תחילה, השרה להגנ"ס אישרה את חוק ההסדרים שכולל בתוכו העברת סמכויות רישוי לוועדה ממשלתית שמטרתה להקל על בעלי עסקים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 12/8/2021

שלשום פורסם תזכיר חוק ההסדרים העוסק ברישוי עסקים והקמת ועדה חדשה לאסדרת רישוי עסקים, שבין היתר תיטול ממשרדי הממשלה, ובכלל זה מהמשרד להגנ"ס, סמכויות בתחום רישוי העסקים, המשמש ככלי רגולציה משמעותי עבור המשרד להגנ"ס.

תחילה המשרד להגנ"ס הביע את התנגדותו למהלך, אך לבסוף, בשבוע שעבר, השרה זנדברג אישרה את חוק ההסדרים יחד עם שאר שרי הממשלה. הנוסח שאושר בממשלה מתפרסם רק כעת להערות הציבור ולאחר מכן, יעבור לאישור הכנסת.

החוק מקנה סמכויות נוספות לוועדה, בהם האפשרות לשנות או לבטל תנאים ברישיון עסק שנקבעו על ידי משרדי ממשלה תוך התחשבות בעלות יישום דרישות הרישוי, קיצור הליכי הרישוי ומיקוד הדרישות בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים.

בתוך כך, ארגוני סביבה מרכזיים, שלחו מכתב בהול לשרה להגנ"ס, תמר זנדברג, ובו הם קוראים לה לחזור מתמיכתה בחוק ולהודיע לרוה"מ ולשר האוצר על התנגדותה הנחרצת להעברת הרפורמה ולפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לסייע במניעת העברתה בכנסת.

אחת הטענות המרכזיות של המשרד להגנ"ס כנגד החוק הייתה שלוקחים ממנו את הסמכות הסופית להצבת תנאים סביבתיים לרישיון העסק, אך משאירים לו את האחריות להשלכות. כנראה זו הסיבה לכך שבתזכיר החוק הודגש כי במידה והוועדה הממשלתית תשנה תנאי שהציב המשרד להגנ"ס, הוועדה תישא באחריות לכך.

אפשר להגיש הערות ציבור לטיוטת תזכיר החוק עד לתאריך 16.8.2021.


כתבות רלוונטיות:

  1. המשרד להגנת הסביבה מקדם חוק שינוי אקלים, 11.11.2019
  2. חוק נימבי חוזר, 26.7.2021
  3. רישוי סביבתי משולב ייכנס לחוק ההסדרים, 15.7.2021
  4. הירוקים מתנגדים לשינויי הרגולציה בחוק ההסדרים09/7/2020
  5. מידע נוסף על רישוי סביבתי משולב | Infospot

המטרה: להקל על בעלי עסקים בישראל

מטרת החוק המוצע היא להקל על יזמים ובעלי עסקים בישראל להתמודד עם עומס הדרישות בתהליך קבלת רישיון העסק, כך לפי מנסחיו. בין היתר, הם מבקשים להעביר את הסמכות לגבש ולפרסם את המפרטים האחידים שטרם פורסמו ל"ועדה בינמשרדית לאסדרת רישוי עסקים" שתורכב מנציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים ומנציגי רשות הרגולציה, תסתייע ביועצים מקצועיים בתחומי האסדרה שבהם תדון ותבחן מהן הדרישות האפקטיביות לעמידה במטרות החוק בעלות מינימלית, בהשוואה לסטנדרט המקובל בעולם ולאחר מיפוי הסיכונים והחלופות להתמודדות עמם.

המטרה היא ליצור סנכרון בין דרישות הרישוי של כל משרד ממשלתי רלוונטי וכן לגרום להסתכלות מתכללת על המפרט האחיד כולו. השאיפה היא לצמצם את אי הוודאות לעסקים וחוסר הבהירות של הדרישות מהם ברישיון העסק.

כיום, נטען בתזכיר החוק, רבות מהדרישות שמציבים נותני האישור אינן מעוגנות בחקיקה או בתקנות, אינן ברורות, אינן מאוגדות יחד באופן שנהיר לבעל העסק ולעיתים אף קיימות ביניהן סתירות.

בנוסף, למשרד ממשלתי אין תמריץ לבחון את ההשפעות הרוחביות על המשק, ובפרט את העלויות שדרישותיו משיתות על העסק, גם כאשר דרישות אלו נועדו למנוע תרחישי סיכון עם סבירות או חומרה נמוכות. כמו כן, נותני האישור אינם בקיאים בעולם העסקי וחסרה להם היכולת להבין את ההשפעות של הדרישות על בעלי העסקים. ולבסוף, דרישות הרישוי קובעות לעתים אמצעים מדויקים שיש לנקוט בהם כדי לעמוד בחוק אך הם לא מתאימים לכל סוגי העסקים.

לפי יוזמי החוק, היקף הדרישות והקושי לעמוד בהן מביא לכך שעסקים רבים בוחרים לפתוח עסק על בסיס היתר זמני או לפתוח ללא רישיון עסק בכלל. כך, לפי משרד הפנים, כ-30% מהעסקים פועלים ללא רישיון עסק.

הסמכות והאחריות עברו לוועדה הממשלתית לרישוי עסקים

כאשר פורסמה לראשונה טיוטה של חוק ההסדרים, המשרד להגנ"ס התנגד לרפורמה הנ"ל ברישוי עסקים וטען כי היא צפויה להשאיר אותו עם "אחריות ללא סמכות". עקב כך, בתזכיר החוק החדש מצוין שהוועדה לאסדרת רישוי עסקים תהיה רשאית לבטל דרישה כזאת או אחרת שקבע נותן אישור, אך הובהר שהיא זו שגם תישא בתוצאות הביטול.

הוועדה תשתמש בזכות הביטול שלה, למשל במקרה שעסק יגיש לה השגה על דרישת רישוי שקיבל ולא קבועה במפרט אחיד (שהרי לנותני האישור אין סמכות יותר לקבוע תנאים שלא מצויים במפרטים האחידים אלא בנסיבות מיוחדות). לאחר בירור מול נותן האישור או הגורם המוסמך הארצי, תוכל הוועדה להורות על ביטול הדרישה.

במקרה של תנאי שנקבע במפרט אחיד, אם הוא נקבע על ידי נותן האישור לפני שוועדת האסדרה התחילה לעבור, יהיה אפשר להגיש השגה על התנאי רק לו ולא לוועדה.

המשרד להגנ"ס לא יוכל לקבוע תנאים שלא במפרט אחיד

לפי תזכיר החוק, משרד ממשלתי נותן אישור, ובכלל זה המשרד להגנ"ס, לא יוכל לקבוע תנאי מוקדם או תנאי ברישיון עסק שלא נקבעו במפרט אחיד או בחקיקה.

עם זאת, כדי לשמור על גמישות ולהבטיח שיתקיימו מטרות חוק רישוי עסקים, מוצע לאפשר לגורם מוסמך ארצי לקבוע דרישת רישוי שאינה קבועה במפרט האחיד בנסיבות מסוימות, וזאת לתקופה שלא תעלה על שנה, אך זה יותר רק בנסיבות ייחודיות שמחייבים קביעת תנאי ספציפי עבורו.

הגבלת שינויים תכופים בדרישות רישיון העסק

בתזכיר החוק מוצע להגביל עריכת שינויים תכופים במפרט הרישוי. כלומר, כל שינוי יחייב פרסום הודעה ברשומות ולא יוכל השינוי להיכנס לתוקף לפני כן.

לגבי משך הזמן שבו שינוי במפרט אחיד יהיה תקף, מוצע שבאופן כללי הוא יהיה תקף ומחייב בחלוף 3 שנים או מתום תקופת הרישיון, זאת לפי המאוחר מביניהם ולא המוקדם מביניהם – כפי שנהוג כיום.

כמו כן, מוצע להעביר את הסמכות לפרסום מפרטים אחידים ולשינוים, ואת הסמכות לקבוע לאילו סוגי עסקים לא ייקבע מפרט אחיד או שייקבע מפרט אחיד חלקי, לשר הממונה על רשות הרגולציה.

באשר ליידוע הציבור לגבי פרסום מפרט אחיד או שינויו, מוצע לקבוע דרך אפקטיבית לעשות זאת. רשות רישוי תפרסם את כלל דרישות הרישוי שלה והמסמכים שתדרוש לבחינת בקשה לרישיון עסק באתר האינטרנט שלה, ולא תוכל לדרוש תנאי שלא יפורסם באתר.

ארגוני הסביבה מתנגדים לרפורמה

לפני אישור חוק ההסדרים עם הרפורמה ברישוי עסקים בתוכו, המשרד להגנ"ס הצהיר כי הרפורמה הצפויה מסורבלת, בזבזנית ובירוקרטית, והיא צפויה לגרום לנזק בריאותי וסביבתי חמור ולהעמיד את המשרד להגנ"ס בעמדה של אחריות ללא סמכות.

השרה להגנ"ס, תמר זנדברג, הוסיפה כי המשרד מטפל בעסקים קטנים כמו תחנות דלק שיכולות לגרום לזיהום כבד של קרקע ומים ולפלוט חומרים מסוכנים. עסקים נוספים הם הטיפול בפסולת ובשפכים ומכבסות שנמצאות בריכוזי אוכלוסייה ועושות שימוש בחומרים מסוכנים ומסרטנים. במקרה של אסון שייגרם לבריאות הציבור או לסביבה בגלל התיקונים בחוק רישוי העסקים, המשרד לא יוכל לשאת באחריות אם לא יהיה הגורם המקצועי שקובע את הסטנדרט לרישיונות העסק.

כאמור, בתזכיר החוק החדש מצוין כי האחריות לסיכון שינבע מביטול דרישה מסוימת של נותן האישור תהיה של הוועדה המאסדרת. כמו כן, המפרטים האחידים ינוסחו על ידי חברי הוועדה שיכללו גם נציגים של המשרד להגנ"ס, במקומות הרלוונטיים. אלא שלמשרד להגנ"ס לא תהיה סמכות מלאה לקבוע את תנאיו והוא יוכל רק להציע אותם לוועדה.

בעקבות פרסום התזכיר, אתמול שלחו ארגונים סביבתיים מכתב בהול לשרה להגנ"ס, תמר זנדברג, ובו קראו לה להודיע לרוה"מ ולשר האוצר על התנגדותה הנחרצת להעברת הרפורמה ולפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לסייע במניעת העברתה בכנסת.

"הצטערנו לגלות, שעל אף שהתחייבת בפני הציבור ובפנינו – כנציגיו – להתנגד לרפורמה המדוברת ולעשות כל שלאל ידך כדי למנוע את אישורה, נתת בסוף את ידך להעברת הרפורמה..." נכתב במכתב.

הארגונים הירוקים הוסיפו שהתוצאה של רפורמה מעין זו היא יצירת חסם ביכולתו של המשרד להגנת הסביבה להתמודד עם אסדרה סביבתית של סיכונים ומפגעים.

עוד ציינו כי קיים חשש ממשי שהיועצים החיצוניים שירכיבו את הוועדה יינטו לשקול אינטרסים כלכליים על חשבון אינטרסים סביבתיים.

לגבי מטרת הוועדה להקל על הנטל הבירוקרטי, הארגונים הסביבתיים טוענים כי עצם הקמת הועדה יוצרת נטל בירוקרטי נוסף מבלי שנשקלה התועלת במהלך.

------

התייחסויות

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר בתגובה: "המשרד להגנת הסביבה מתנגד לרפורמה בחוק רישוי עסקים. מדובר ברפורמה מסוכנת מכיוון שהיא מאפשרת לוועדה שאינה מקצועית לבטל את דרישות נותן האישור המקצועי, מצב שעלול להביא לפגיעה באדם ובסביבה. זאת, בנוסף לכך שבפועל מדובר על לקיחת סמכויות מהשרה להגנת הסביבה ומהמשרד והשארת האחריות עליהם.

נכון להיום, המשרד להגנת הסביבה לומד את תזכיר החוק. על פניו, מרבית הערות המשרד נדחו."

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. טיוטה: תזכיר