מתגבש: דיווח דיגיטלי רציף של אתרי פסולת
המשרד להגנ"ס רוצה לשנות את מתכונת הדיווח של אתרי פסולת ותחנות מעבר: במקום דיווח חודשי צפוי חיבור רציף לממשק אוטומטי שידווח על כל פעולה בזמן אמת
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 25/2/2021

המשרד להגנת הסביבה פרסם טיוטה להערות הציבור בדבר רצונו לשנות את מתכונת הדיווח לאתרי סילוק פסולת ותחנות מעבר. המשרד מבקש לעבור מדיווח חודשי לדיווח דיגיטלי רציף בזמן אמת, באמצעות חיבור לנתוני השקילה של כל רכב שנכנס או יוצא מאתר הפסולת ודיווח אוטומטי אחריו.

לדברי המשרד, מטרתו היא לשפר את דיוק הדיווחים ולצמצם את האפשרות של עריכת נתונים באופן ידני. ככל הנראה מדובר בצעד נוסף בהסדרת ענף הפסולת וסגירת פרצות שמאפשרות להתחמק מתשלום היטל הטמנה.


כתבות רלוונטיות:

  1. דרישות חדשות לדיווח של אתרי פסולת, 16.8.2016
  2. חובת דיווח על רווחים בשוק הפסולת, 07.03.2016
  3. פיקוח מחירים על שוק הפסולת הביתית, 01.12.2015
  4. הגבלת יצוא פסולת, ואחריות יצרן על פסולת מסוכנת, 12.1.2021
  5. פסולת | infospot

תדירות שליחה של near online

לפי הטיוטה המוצעת, התנאים הסביבתיים ברישיון העסק של אתרי הפסולת יתעדכנו בנושא הדיווח למשרד להגנ"ס. לפי המתכונת המעודכנת יהיה על אתר לסילוק פסולת או תחנת מעבר לעבור מדיווח חודשי לדיווח בזמן אמת, שייעשה באופן אוטומטי כאמור.

הדיווח יועבר מנתוני השקילה המופיעים במערכת הרישום הממוחשבת של אתר הפסולת והוא ייעשה לגבי כל רכב מוביל פסולת שנכנס או יוצא מהאתר. הנתונים ידווחו מיד לאחר ביצוע השקילה והפקת תעודת השקילה במערכת של האתר (near-online).

פירוט לגבי אופן ההתחברות ל"מערכת מידע פסולת" של המשרד להגנ"ס שאליה הדיווחים האוטומטיים אמורים להישלח, אפשר למצוא במסמך ההתחברות "מדריך דיווח למערכת מידע פסולת", כפי שיעודכן מעת לעת באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

אתר הפסולת יאשר את הדיווח האוטומטי

עוד לפי המוצע בטיוטת המסמך, בתחילת כל חודש יישלח לבעל אתר הפסולת סיכום הנתונים החודשי שהופק מהמערכת או הודעה על הסיכום שהופק. הסיכום ירכז את כלל הנתונים שדווחו במהלך החודש הקודם. יהיה עליו לאשר את נכונותו ושלמותו של הסיכום עד ה-15 לכל חודש, לכל היותר.

לוחות זמנים

התאמת תדירות הדיווח למתכונת החדשה עבור אתר פסולת שכבר מדווח למשרד באמצעות "מערכת מידע פסולת" תיעשה בתוך חודשיים מקבלת ההודעה לעסק בעניין, ולאחר שההנחיות החדשות יאושרו וייכנסו לתוקף.

אפשר להגיש הערות ציבור למסמך הטיוטה עד לתאריך 16.3.2021 באמצעות אתר משרד המשפטים.

---

מסמכים רלוונטיים:

  1. טיוטה - שינוי מתכונת