ועדת המנכ"לים ממליצה להיערך להפסקת פעילות בז"ן בעשור הקרוב
הוועדה ממליצה להפסיק את הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה בתוך כעשור אך לא נוקבת במועד מדויק. המדינה תצטרך להיערך לפינוי כדי להבטיח שהרציפות האנרגטית של ישראל לא תיפגע
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 27/4/2021

ועדת המנכ"לים הבין-משרדית, שהוקמה במטרה להחליט על עתיד מפרץ חיפה, פרסמה טיוטה של המלצותיה להערות הציבור (קישור בתחתית הכתבה). בטיוטה נכתב שרוב חברי הוועדה מסכימים כי הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה צריכה להיפסק, ובהתאם לכך הוועדה ממליצה להשלים את ההיערכות הממשלתית הנדרשת כך שניתן יהיה להפסיק את הפעילות הפטרוכימית בתוך עשור.

מצד אחד, מדובר בנקודת ציון היסטורית, כאשר הדרג המקצועי הבכיר ביותר במשרדי הממשלה הרלוונטיים, מצטרף לעמדת המשרד להגנת הסביבה מהשנתיים האחרונות ומסכים וכי יש לפעול להפסקת הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה. מצד שני, ישנם חסמים רבים ותנאי מתלה שכלל לא ברור אם המדינה תצליח לעמוד בהם, כדי ליישם את התוכנית.


כתבות רלוונטיות:

  1. ועדת המנכ"לים לא הגיעה להסכמות על סגירת בז"ן, 22.4.2021
  2. האוצר: "הבסיס העובדתי לפינוי מתחם בז"ן פגום", 12.1.2021
  3. ועדת המנכ"לים סיירה לראשונה במפרץ חיפה03.12.2020
  4. האתגרים לסגירת בז"ן: מימון, אנרגיה, תעסוקה, זיהום קרקע30.6.2020
  5. למידע נוסף על איכות הסביבה במפרץ חיפה infospot

מועד פינוי מדויק יותר ייקבע בתוך כשנתיים

כאמור, ועדת המנכ"לים שהתכנסה במטרה להחליט על עתיד מפרץ חיפה, החליטה שלא להחליט על מועד פינוי ספציפי של התעשייה הפטרוכימית. לפי מה שנכתב בטיוטת ההמלצות שפרסמה הוועדה להערות הציבור, רוב חבריה תומכים בעצם הפסקת הפעילות של התעשייה הפטרוכימית במפרץ, אך רק בהמשך, עם התקדמויות הפרויקטים השונים שהומלצו, יהיה ניתן להחליט על מועד פינוי מדויק יותר.

בשלב הראשון, הוועדה ממליצה שמוסדות התכנון והגופים הרלוונטיים יגישו תכנון כוללני ומפורט לפיתוח המפרץ, אשר יקבע את ייעודי הקרקע ויכוונו להקמת מבני מגורים, תעסוקה נקייה ופארק מטרופוליני באזור.

לאחר מכן, הועדה ממליצה, יש לקבוע יעד ממשלתי שלפיו תופסק הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה בתוך כעשור (או קודם לכן במידת האפשר), בכפוף לעמידה בצרכי משק האנרגיה המינימליים ההכרחיים להבטחת רציפות תפקודית.

במקביל, הוועדה ממליצה לעגן את המלצותיה בהחלטת ממשלה שתובא לאישור הממשלה בהקדם ותטיל על הגופים הממשלתיים הרלוונטיים משימות מפורטות לקידום מימוש ההמלצות, תוך קביעת אבני דרך להתקדמות.

עוד מוצע כי החלטת הממשלה תקבע סעיפים נוספים כמו הרחבת אזור מופחת פליטות [LEZ Low Emission Zone] ומעבר לתחבורה ציבורית חשמלית בחיפה, עידוד הקמת מפעל 'עוגן' עם פעילות נקייה שיעסיק 500 עובדים לפחות ועוד.

אחת המשימות העיקריות שיש לקדם במסגרת ההמלצה לפנות את מפרץ חיפה מהתעשייה, היא היערכות משק האנרגיה לבאות. זה כולל בין היתר הקמת אתרי אחסון תזקיקים וצעדים רבים נוספים.

מרגע שההמלצות יאושרו על ידי הממשלה, וועדת המנכ"לים ממליצה שתקום ועדת מנכ"לים חדשה שתעקוב אחר יישום כלל הפרויקטים על ידי משרדי הממשלה ותפעל להסרת חסמים. הוועדה תעדכן את הערכת העלויות באופן שוטף ותהיה מחויבת לדווח לממשלה אחת לחצי שנה על התקדמות הפרויקט. עם התקדמות עבודת הוועדה ולכל המאוחר בתוך שנתיים, תמליץ הוועדה לממשלה על מועד מפורט יותר להשלמת התכנון החלופי במפרץ והפסקת הפעילות הפטרוכימית. 

במקביל, ועדת המנכ"לים ממליצה להקים 3 צוותים ממשלתיים שונים. אחד מהם לקיום משא ומתן עם בז"ן וכיל במטרה להגיע להסכמות מחודשות עמן בנוגע לאפשרות שינוי פעילותן במפרץ חיפה במסגרת שינוי הייעוד. הצוות השני יוקם בשיתוף עם הטכניון וגורמים נוספים במטרה לקדם פיתוח וחיזוק של ענפי תעסוקה עם פוטנציאל כלכלי במפרץ, והצוות השלישי יוקם במטרה לתת מענה לפגיעה הכלכלית הזמנית של חלק מהרשויות המקומיות במפרץ עקב סגירת התעשיות הפטרוכימיות.

המלצה נוספת נוגעת להתקשרות עם קק"ל במטרה להקים פארק מטרופוליני בלב המטרופולין, סביב נחל הקישון. ההמלצה האחרונה של הוועדה היא להקים מנהלת לפיתוח כלכלי של מפרץ חיפה במשרד ראש הממשלה, שתהיה אמונה על קידום התכנית כפי שתוגדר בהחלטת הממשלה.

חסמים: כדאיות כלכלית, תהליכי תכנון איטיים ועוד

בין החסמים ליישום התוכנית, נמצא שאלת הכדאיות הכלכלית. דו"ח הוועדה לא מתייחס להיבטים הכלכליים של מימוש תוכנית 'מפרץ החדשנות' המתוכננת במקום התעשייה הפטרוכימית וכדאיותה, בשל חילוקי דעות בין חברי הוועדה בסוגיה זו ובראשם משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל שמסתייגים מהחישובים הכלכליים שהוצגו בדיוני הוועדה. הערכה כלכלית מדויקת יותר נמצאת בעבודה ותוצג לממשלה יחד עם הדוח הסופי.

עוד גורם שיכול להקשות על קידום ההמלצות הוא התחלפותה הצפויה של הממשלה, ואיתה גם של חלק מהמנכ"לים שניסחו את ההמלצות והגיעו להסכמות. כלל לא בטוח שבעלי התפקידים החדשים יתמכו בהבנות שהושגו, כפי שכבר קרה, עם מינויו של יעקב קוינט למנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שהסתייג מהתוכנית והניתוח הכלכלי שרמ"י הייתה מיוזמיה.

גם אם לא יהיו חילופי תפקידים משמעותיים צריך להזכיר שמסמך ההמלצות הוא טיוטה שיכולה לעבור שינויים בעקבות הערות הציבור, וגם לאחר מכן צריכה לעבור את אישור הממשלה ולבסוף – פינוי המפעלים תלוי בקיומם של הרבה מאוד תנאים שיישומם כלל לא מובטח.

הערות הציבור והמשך התהליך

ועדת המנכ"לים הוקמה באוקטובר האחרון עקב החלטת ממשלה, במטרה להחליט על עתיד מפרץ חיפה ועל המשך פעילות התעשייה הכבדה בתוכו. הוועדה מונה מנכ"לים של כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, לרבות המשרד להגנ"ס, משרד האנרגיה, משרד הכלכלה, משרד המשפטים ומשרד האוצר.

בחודשים האחרונים חברי הוועדה קיימו דיונים, שמעו את בעלי העניין ואף ערכו סיור מתוקשר במפרץ חיפה ובמפעלי בז"ן.

אפשר להגיש הערות ציבור להמלצות ועדת המנכ"לים עד לתאריך 09.5.2021 לכתובת: strategy@pmo.gov.il.

לאחר שייבחנו ויוטמעו במידת הצורך הערות הציבור, תהליך שבוודאי יימשך חודשים ספורים נוספים, התוכנית תוגש לאישור הממשלה, ככל הנראה מדובר בממשלה הבאה שתוקם.

התייחסויות

תגובת קבוצת בז"ן: "למרות הניסיונות לסמן מטרות ללא קשר לעובדות ולהתחייבויות חוזיות של המדינה, חברי ועדת שמחון מבינים את המשמעות של הבטחת רציפות תפקודית במשק האנרגיה והידברות עם התעשייה. כפי שהוועדה קבעה, ישנם פרויקטים ארוכי טווח אשר מהווים תנאי בסיסי וראשוני לכל דיון רציני, ביניהם, הקמת אתרי אחסון תזקיקים ובניית נמל תזקיקים חדש בחיפה. בז"ן מקווה כי המשך העבודה הממשלתית בנושא יהיה מקצועי, מבוסס נתונים ועובדות, מתוך הבנה את המשמעות הכלכלית שיש לעמידה בהתחייבויות חוזיות, עם חשיבה ארוכת טווח".

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "הצלחנו להוביל בוועדה הסכמה תקדימית בקרב מנכ"לי משרדי הממשלה לכך שתעשיית הזיקוק והתעשייה הפטרוכימית צריכות להיסגר, נושא שהייתה כלפיו התנגדות משמעותית וגורפת. עמדתנו, כפי שהובעה בפני הוועדה, היא שחיוני לקבוע מועד להפסקת הפעילות של התעשייה הפטרוכימית ומפעל דשנים, על מנת לייצר את המוטיבציה הנכונה לקדם את כל הפעולות הנדרשות כדי להביא לסגירה. בשבועות הקרובים נפעל כדי לעגן את המלצות ועדת המנכ"לים בהחלטת ממשלה, כך שמועד הסגירה הסופי של פעילות המתחם הפטרוכימי וחברת דשנים יהיה אף מוקדם יותר מסוף העשור.

"סגירת המפעלים הללו היא אינטרס בריאותי וסביבתי, אך גם אינטרס כלכלי. סילוק החומרים המסוכנים והפסקת פליטות מזהמים תביא לפתיחת עסקים חדשים, להקמת תעשיות ירוקות ולהגירה חיובית לאזור. החזון למימוש הפוטנציאל של מפרץ חיפה צריך ויכול להתממש, אך נוכל לפרוץ את תקרת הזכוכית רק על ידי סגירת המפעלים הפטרוכימיים. עמדתנו הברורה היא שכל תשתית תעשייתית חדשה שתוקם במפרץ חיפה צריכה להיות נקייה, ללא שימוש בדלקים פוסיליים מזהמים, כמו גז טבעי. זו הדרך היחידה למשק לעבור לאנרגיות מתחדשות ולייצר מקומות עבודה מבוססי קיימות.

"עמדנו לאורך כל הדרך לצד תושבי מפרץ חיפה עם עמדה סביבתית וצודקת, אל מול בעלי הון וגופים שונים שניסו לטרפד את המהלך. כעת עלינו להבטיח כי כלל הגורמים הרלוונטיים ימשיכו בתהליך היישום, כולל אנשי משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י), שמוכרחים לתמוך באינטרס הציבורי והסביבתי, ולהתעלם מהלחצים המופעלים על חברי הוועדה.

"המלצה חשובה של הוועדה, ועליה עמדנו, היא להקים במשרד ראש הממשלה מנהלת לפיתוח כלכלי של מפרץ חיפה, אשר תהיה אמונה על קידום התכנית כפי שתוגדר בהחלטת הממשלה. רק גוף יישום חזק ומתוקצב יוכל להוציא את ההחלטה האמיצה של ועדת המנכ"לים אל הפועל.

"מוטלת עלינו האחריות לוודא שהכסף הציבורי הרב אשר יושקע בתוכנית זו, יושקע בפיתוח בר קיימא - שלא רק יביא בשורה לתושבי האזור בהיבטי זיהום אוויר וסיכונים, אלא יעניק קריאת כיוון למשק שלפיה יש להשקיע בטכנולוגיות נקיות ולהיגמל מהשימוש בדלקים פוסיליים".

איגוד ערים לאיכות הסביבה - מפרץ חיפה: "נכונים לנו שבועיים קריטיים של מאבק כדי להביא לתיקון ההמלצה כך שתכלול אמירה נחרצת עם תאריך חלוט לסגירת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה כפי שדרשנו באיגוד ערים להגנת הסביבה ובהתאם לעמדתם של אנשי המשרד להגנת הסביבה".

ארגון אדם טבע ודין: יש לפעול במהירות ובנחישות לסגור את תעשיית הזיקוק הרבה לפני שיסתיים העשור ומצפים כי הממשלה תקבע תאריך יעד מחייב. יש לתת את הדעת בנוגע להמשך קידומם התמוה של תכניות הרחבת בתי הזיקוק (חפא"ג 1200/ב וקרקעות הצפון). אין כל היגיון כי ממשלת ישראל תפעל לפינוי התעשייה מחיפה ובו זמנית להגדלתה. בנוסף לכך, יש להבטיח את יישומו המלא של עיקרון המזהם משלם, כך עלויות שיקום הנזק שיוותר לאחר פינוי התעשייה לא יושתו על הציבור, אלא על המזהמים.

ההחלטה לסגור את בתי הזיקוק בחיפה הינה צעד ראשון נכון וראוי למעבר למשק אנרגיה דל פחמן כחלק מהמאבק הבינלאומי במשבר האקלים. לשם השלמת תהליך זה נדרשת בחינה כוללת של המשק ובפרט המשך קיומה של תעשיית הזיקוק במדינת ישראל. לא ניתן להתעלם מקיומו של פז בית זיקוק אשדוד בע"מ, מהחלטת המדינה לפתוח את הים לקידוחי גז ונפט וממתן האפשרות לחברת קצא"א להפוך את ישראל לפרוזדור למעבר של נפט מאסיה לאירופה מבלי מעורבותה של הממשלה וגורמי המקצוע בפרט.

בהתאם להבטחות הוועדה אנו מצפים שכלל החומר והפרוטוקולים (יחד עם ההקלטות השונות) יפורסמו לציבור כדי לסייע במלאכת ניסוח עמדתו. עוד אנו מצפים כי לציבור יינתן זמן ראוי להתייחס לכמויות החומר עליהם עמלים חברי הוועדה כבר חודשים רבים".

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה