הנחיות לניצול חומר גלם לפני פיתוח
מהם השלבים לקידום תוכנית פיתוח לשימוש בעודפי חומרי גלם איכותיים?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/1/2020

מינהל התכנון פרסם הנחיות לניצול חומרי גלם לפני פיתוח בפרויקטים של תמ"א 14 ב'. בהתאם לתפיסה של יצירה מכוונת של עודפי חומר גלם שישמשו את המשק, זאת לאחר שנמצא כי מדובר בחומר גלם איכותי.

על פי ההנחיות כל גורם תכנון המבקש לקדם תכנית פיתוח משמעותית, בה קיימת חפיפה של לפחות 100 דונם בין השטח המיועד לפיתוח או לבינוי המוצע ובין השטח למרבץ חומרי גלם, יידרש לבצע את השלבים הבאים:

  1. בדיקה מקדימה מול מתכנן מוסד התכנון לקבל את עמדתו בהתייחס להליכים הנדרשים לניצול חומר הגלם אל מול הדחיפות שבמימוש מטרות התכנית. לפניה אל מתכנן המחוז תצורף חוות דעת המפקח על המכרות לגבי סוג המחצב המצוי בשטח התכנית, איכותו ונחיצותו למשק.
  2. מסמך לניצול חומר גלם -  במסמך, יש להציג, בין היתר: מידע גיאולוגי, היקף הפיתוח המבוקש, אומדן כמויות עודפי חפירה ומילוי, מגבלות הנדסיות, היבטים הנוגעים לניקוז, השתלבות עם הסביבה השפעות סביבתיות, אפשרויות לאחסון חומר, היבטים כלכליים, שלביות הפיתוח ולוחות זמנים משוערים לביצוע.
  3. החלטת מוסד התכנון על הפקדת התוכנית - על בסיס המידע שיוצג במסמך ועל בסיס חוות הדעת של המפקח על המכרות, יבחן מוסד התכנון האם ניתן לאפשר ניצול מוקדם של חומר גלם בשטח התכנית מבלי לפגוע במטרותיה.
  4. הטמעת ניצול חומר גלם במסמכי התכנית -  אם מוסד התכנון קבע כי יש לנצל חומר גלם כשלב מקדים לפיתוח, תכלול התכנית הוראות לעניין אופן ניצולו.

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. מדיניות חדשה לענף המחצבות משנה את הרגולציה הסביבתית, 7.04.2019
  2. האמצעי היעיל להפחתת פליטות אבק במחצבות, 20.08.2016
  3. הממשלה מקדמת היטל סביבתי חדש על מחצבות, 12.01.2015

מסמכים רלוונטיים:

  1. הנחיות לניצול חומרי גלם לפני פיתוח
להמשך קריאת הכתבה המלאה