קול קורא לתמיכה בארגוני סביבה לשנת 2022
מזה מספר שנים שהמשרד להגנת הסביבה מפרסם מדי שנה קול קורא שמטרתו לתמוך בפעילויות של ארגוני סביבה בשיעור של עד 80%. אילו פעילויות יתוקצבו?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 18/10/2021

פורסם קול קורא לתמיכה של המשרד להגנת הסביבה בארגוני סביבה לשנת 2022. גובה התמיכה לא יעלה על 80% מעלות הפעילות המבוקשת. למיטב ידיעתנו התקציב לתמיכה הנ"ל מגיעה מחשבון היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות לקרן לשמירת הניקיון – שאישרה תקציב של 6 מיליון ₪ לנושא הזה.

התמיכה תינתן לארגונים בעבור כנסים וימי עיון לציבור הרחב, הכשרות וימי עיון לעובדים ומתנדבים, הכשרות מתמשכות, מחקרים ומסמכים, פיתוח תכניות לימודים והקמת או שיפור אתרי אינטרנט.

בשנה שעברה 22 ארגוני סביבה זכו בתמיכה בסך כולל של 4.5 מיליון ₪. בין הארגונים שקיבלו תמיכה: ארגון הגג חיים וסביבה (כ-300 אלף ₪), מכון הערבה ללימודי הסביבה (כ-300 אלף ₪) אדם טבע ודין (כ-250 אלף ₪) ואקו אושן (כ-250 אלף ₪).

התאריך האחרון להגשת בקשה לתמיכה הוא 30.11.2021.


כתבות רלוונטיות:

 1. אושר סופית שינוי הקריטריונים לתמיכה בעמותות, 10.6.2021
 2. המשרד להגנ"ס מחלק 4.5 מיליון ₪ לארגונים סביבתיים, 31.05.2021
 3. שינוי הקריטריונים לתמיכה כספית בעמותות סביבתיות, 03.5.2021
 4. המשרד להגנ"ס מציע תמיכה כספית לעמותות, 10.11.2020
 5. המשרד להגנ"ס ישלם 4 מיליון ₪ לארגונים סביבתיים, 11/03/2019

הנושאים הסביבתיים שיקבלו תמיכה

הנושאים שהמשרד להגנ"ס יתמוך בהם במסגרת הקול הקורא הינם:

 • מניעת פסולת במקור, קידום מיחזור והשבה
 • צמצום והפחתת זיהום אוויר מתחבורה, תעשייה וייצור אנרגיה, מניעת שריפות בשטחים פתוחים, וקידום תחבורה בת קיימא
 • מניעת סיכונים לחומרים מסוכנים, קרינה ורעש
 • שמירה על שטחים פתוחים ועל המגוון הביולוגי
 • שמירה על ניקיון הימים, החופים ומקורות המים
 • שינוי אקלים
 • הפחתת השימוש במשאבי טבע, קידום עירוניות, בנייה ירוקה, חדשנות סביבתית, קידום כלכלה מעגלית לרבות מעבר לאנרגיות מתחדשות

תנאי הסף לקבלת תמיכה

לתמיכה יהיה זכאי ארגון סביבתי שפועל שלא למטרות רווח ושעיקר פעילותו הוא בנושאי תוכן סביבתיים. קבלת התמיכה תהיה כפופה להגשת תוכנת מפורטת של המיזם המתוכנן.

כמו כן, רק מוסדות שאינם שייכים לחינוך הפורמלי או לתנועות נוער יוכלו לזכות בתמיכה, וכן מוסדות שאינם מתוקצבים מתקציב המדינה בדרך אחרת.

לרשימת התנאים המלאה יש לעיין בקול הקורא (מצורף בתחתית הכתבה).

כל פעילות תנוקד באופן שונה

התמיכה הכספית ניתנת עבור ארגון פעילויות שמטרתן העשרה והעלאת המודעות בנושאי תוכן סביבתיים מסוימים באמצעות ימי עיון, כנסים, הכנת מחקרים, פיתוח תוכנית לימודים והקמת אתר אינטרנט.

כל אחת מהפעילויות שבעדה תבוקש תמיכה תנוקד לפי אמות מידה מסוימים, שישפיעו על גובה התמיכה בהמשך. ותק הפעילות של הארגון, למשל, ישפיע על הניקוד שהוא יקבל. כך גם רמת התוכנית המקצועית שתוגש במסגרת הבקשה – תוכנית שמעידה על רמת היכרות נמוכה עם התחום לא תזכה בנקודות, אך תוכניות ברמה בסיסית או מקצועית ייזכו את מגישיהם בנקודות בהתאם.

גורמים נוספים שישפיעו על הניקוד שיקבל הארגון הסביבתי, מגיש הבקשה, הם למשל המיקום הגאוגרפי של הפעילות המתוכננת, מידת התאמת המרצים לתחומי הפעילות, משך זמן הפעילות המתוכננת ועוד.

סך כל התקציב יחולק בין סוגי הפעילות באופן הבא:

 • 30% מהתקציב - פעילות להעשרה ולהעלאה של מודעות בציבור הרחב
 • 15% להכשרה ופיתוח ידע
 •  15% לקורס הכשרה מקצועית
 • 20% להכנת מסמך סביבתי
 • 10% לפיתוח תכנית חינוך והדרכה ואמצעים ליישומה
 • 10% לבניית אתר אינטרנט

ארגון סביבתי רשאי לבקש תמיכה בעד 5 פעילויות פרטניות בלבד. למשל, הבקשה יכולה לכלול בקשה לתמיכה בעבור כנס אחד, קורס הכשרה מקצועי אחד, שני מחקרים ותוכנית לימודים אחת.

גובה התמיכה הכספית

כאמור, גובה התמיכה המרבי יהיה 80% מעלותה של כל פעילות רלוונטית. כמו כן, נקבע גובה תמיכה מרבי לגל סוג פעילות:

 • העשרה והעלאה של מודעות בציבור הרחב – עד 150,000 ₪
 • הכשרה ופיתוח ידע – עד 75,000 ₪
 • קורס הכשרה מקצועית  - עד 75,000 ₪
 • הכנת מסמך סביבתי – עד 75,000 ₪
 • פיתוח תכנית חינוך והדרכה - עד 60,000 ₪
 • אתר אינטרנט – עד 40,000 ₪

עידוד יזמות סביבתית במגזר העסקי וגיבוש פתרון לגרוטאות רכב

הארגונים שזכו בשנה שעברה הגישו למשרד להגנ"ס בקשה לקבלת תמיכה עבור פרויקטים מגוונים. רבים מהפרויקטים נגעו לתחום התחבורה. כך למשל, ארגון אדם טבע ודין קיבל תמיכה בסך 247,600 ש"ח, בין השאר עבור "מסמכי ומחקרי תחבורה מקיימת".

מלבדו, 3 ארגונים סביבתיים ממוקדי תחבורה זכו לתמיכה בעצמם, עבור "הכשרה בנושא תחבורה פרטית לרב אמצעית" ו"מסמך בנושא תחבורה מגדר ואיכות סביבה" מאת ארגון תחבורה היום ומחר שזכה לתמיכה בסך 270,000 ש"ח, ו"כנסים בנושא שיפור התחבורה הציבורית בירושלים" ו"פיתוח תכנית לימודים "נעים בשכונה" מאת ארגון חמש עשרה דקות, שגובה התמיכה בו עמד על 144,000 ₪. ארגון פיוצ'ר מוביליטי ישראל זכה לתמיכה על סך 162,240 ₪, בין היתר עבור כתיבת מסמכי קידום הגעה ירוקה לעבודה.

גם שינוי האקלים ואנרגיה מתחדשת היו תחומים דומיננטיים בחלוקת התמיכות. ארגון אקו אושן התכוון לנצל את סכום התמיכה שזכה בו – 245,400 ₪ - גם כדי להעביר הכשרות בנושא סוגיית שינוי אקלים והשפעתם על הסביבה הימית. באדם טבע ודין ייעדו את התמיכה לקדם ביסוס נורמטיבי של שינוי האקלים, בארגון בי פרנדלי, אשר זכה לתמיכה של 126,400 ₪, התמקדו במטרה של העברת כנסים בנושא משבר האקלים ואחריות המגזר העסקי, וכך גם ארגון יוזמת האנרגיה הטובה, שאף לקדם אתר יער אקלים.

---

מסמכים רלוונטיים:

 1. מסמכי הקול