עדכון הנחיות חישוב הפליטות למפל"ס
לאחר פרסום להערות הציבור מתפרסמים כעת מספר מסמכי הנחיות מעודכנים: הוראות ראשיות, מתקני גידול דגים, נתונים מטאורולוגיים, פליטות ממטמנות והוראות לאחסון, מילוי, ריקון וניקוי
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 03/1/2022

לפני כחודש המשרד להגנת הסביבה פרסם להערות הציבור 4 טיוטות של עדכוני הנחיות לדיווח למפל"ס – מרשם פליטות לסביבה. כעת הוא מפרסם את ההנחיות הסופיות כמעט ללא שינוי ביחס לטיוטות, בנוסף לשינויים קלים בהוראות נוספות.

ההנחיות שיש בהן עדכון הן:

 1. חישוב פליטות ממתקני גידול דגים
 2. נתונים מטאורולוגיים לשימוש בתוכנת TANKS
 3. חישוב פליטות מאחסון, מילוי, ריקון וניקוי
 4. חישוב פליטות ממטמנות
 5. הוראות ראשיות לחישוב הפליטות למפל"ס

חוק המפל"ס מחייב כ-570 מפעלים למסור דיווח שנתי למשרד להגנ"ס על סוג וכמות הפליטות לסביבה בין אם מדובר בפליטה לאוויר, למים או לקרקע, וכן נדרש לדווח על צריכת האנרגיה והפסולת. לצורך כך פורסמו בעבר הנחיות ספציפיות לדיווחים שונים וכעת מפורסות טיוטות עדכון לחלק מההנחיות.

בכתבה זו נחזור על העדכונים העיקריים בהוראות ובמחשבונים. הפנייה למסמכים המעודכנים ורשימת השינויים המלאה מופיעים בתחתית הכתבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. עדכון הנחיות דיווח למפל"ס להערות הציבור, 08.12.2021
 2. פורסם עדכון להנחיות הדיווח למפל"ס, 04.1.2021
 3. עדכון הנחיות הדיווח למפל"ס להערות הציבור, 11.11.2020
 4. מפל"ס 2019: המשך הפחתת פליטות מייצור חשמל ותעשייה, 31.8.2020
 5.  6מפעלים לא דיווחו למפל"ס וצפויים להיקנס, 13.8.2020
 6. מידע נוסף על מפל"סPRTR  | infospot

הבהרה בהוראות הראשיות לקביעת שיטת חישוב מיטבית

עם פרסום העדכונים הסופיים, נוספה הבהרה ל"הוראות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה – הוראות ראשיות". לפי ההבהרה המתייחסת לסעיף 7.1.3 (ד), 3 חזרות של דיגום שבוצעו במועד אחד, נחשבות לעניין זה כ- 3 דיגומים שונים ולכן אין צורך להשתמש בתוצאות דיגום משנים קודמות.

עדכון נתונים מטאורולוגיים לשימוש בתוכנת TANKS

עודכן הקובץ המפרט נתונים מטאורולוגיים לשימוש בתוכנת TANKS. כעת, יש נתונים עד שנת 2021 במקום עד 2011. גם המקורות שמהם נלקחו הנתונים מעט השתנה בהתאם לזמינותם. כעת, מוצגים הנתונים הקודמים, של השנים 2007-2011, ולצדם הנתונים המעודכנים של השנים 2011-2021.

כמו כן, חישוב הקרינה היומית גם כן השתנה והוקל, ונוספו נתונים מעודכנים אודות שינויי טמפרטורות הכוללים גם את השנים האחרונות, עד שנת 2021, מפולח לפי אזורים בארץ.

הוראות נוספות עבור מתקנים לגידול דגים

גם ההוראות לחישוב פליטות ממתקני גידול דגים השתנו. הוראות נוספו תחת הפרק "חישוב כמות פליטות במי הפלט". נקבע בהן כי ניטור מי הפלט יעשה לפי "תכנית ניטור מי פלט מטופלים בתקופת ההזרמה" המפורטת בתוספת השנייה של תקנות המים (מניעת זיהום מים) (בריכות דגים) מ-2021.

כמו כן, עודכן המחשבון לחישוב הפליטות ממתקנים לגידול דגים והוא מופיע בגרסתו המעודכנת באתר של המשרד להגנת הסביבה.

בנספח 2, המפרט חומרים מזהמים הצפויים ממתקנים לגידול דגים או רכיכות, נוספו 3 חומרים מזהמים:

 • בורון Boron
 • כלור בכל תרכובותיו האנאורגניות (מחושב כחומצת מלח) Chlorine & inorganic compounds (as HCl)
 • תחמוצות חנקן (כ־NO2Nitrogen oxides

עבורם מפורטים כמויות הסף לדיווח, הן בהתייחס לפליטות לאוויר והן בהתייחס לפליטות לקרקע, לים, למים ולשפכים.

כמו כן, שינוי שלא הופיע בטיוטה ומופיע בגרסה הסופית הוא הוספת אפשרות חישוב כמויות מזהמים בהזרמות לפי תוצאות דיגום, בנוסף לאפשרות הקיימת לחישוב לפי מקדמי פליטה.

עדכונים בהוראות ובמחשבון הקשורים באחסון, מילוי, ריקון וניקוי

גם ההוראות לחישוב פליטות מאחסון, מילוי, ריקון וניקוי התעדכנו. בין השינויים:

 • כעת יש הנחיה לקביעת יעילות האיסוף ממכליות כביש
 • נוספה הבהרה לגבי קיומן של פליטות לא מוקדיות גם כאשר כלי הרכב הנטען מחובר למערכת איסוף המנתבת את האדים הנוצרים למתקן טיפול/השבה
 • במחשבון המועדכן יש להזין בנפרד את יעילות האיסוף ואת יעילות ההפחתה
 • נוסף שדה שבו יש להזין האם הטעינה מבוקרת או לא

עדכונים בהוראות ובמחשבון הקשורים בפליטות ממטמנות

בגרסה החדשה של המחשבון לחישוב פליטות של מטמנות צוינו 6 חומרים מזהמים שנדרש לדווח עליהם למפל"ס וכיצד יש לעשות זאת. החומרים הללו כבר מופיעים בתוספת הראשונה לחוק אך לא הופיעו עד כה במחשבון המטמנות. שינוי נוסף במחשבון הפליטות ממטמנות הוא שכעת הוא מחשב גם את תוצרי השריפה של גזי מטמנות. במסמך מפורט אופן החישוב לכל גז.

כמו כן, במחשבון בוצע איחוד גיליונות כך שגם הזנת הנתונים וגם הפלט נמצאים בגיליון אחד ונקבע שיעילויות ההפחתה שהמשתמש מזין במחשבון המעודכן לא יהיו רלוונטיות עבור כספית.

לצד העדכונים במחשבון הפליטות ממטמנות, עודכנו גם ההוראות בנושא. בין היתר, התווספה הנחיה להרצת מודל LandGem בנפרד עבור תאי ההטמנה הפעילים והמלאים במטמנה, נוספה הנחיה לאופן קביעת יעילות האיסוף של גז המטמנות מתאי ההטמנה השונים, נמחקו חישובי כמות יצירת תשטיפים ומקדמי פליטה עבור תשטיפים ועוד.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה