הרשות לניירות ערך דורשת מהחברות דיווח על סיכוני סביבה ואקלים
הרשות לני"ע שלחה לחלק מהחברות הנסחרות בבורסה שאלון שעוסק בסיכוני סביבה ואקלים ובו דרישה למיפוי, זיהוי ופירוט מדיניות החברה בנושא, כולל תוכנית אכיפה וציות והערכת ההשפעות כספיות של סיכוני הסביבה הרלוונטיים לחברה
 • מאת: עו"ד מירב טביב ועו"ד עידית רייטר ממשרד גולדפרב, גרוס, זליגמן
 • פורסם בתאריך: 23/5/2023

ביום 8.5.23 מסרה רשות ניירות ערך לתאגידים מדווחים, באמצעות מחלקת ביקורת והערכה ברשות, שאלון בנושא "סיכוני סביבה בתאגיד מדווח", מכוח סמכותה לדרוש ידיעות ומסמכים לפי סעיף 56א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח -1968.

תאגידים מדווחים אשר קיבלו את השאלון נדרשים להשיב עליו עד ליום 4.6.23.

החובה להכללת מידע סביבתי, בדיווחים התקופתיים של תאגידים מדווחים, אינה חדשה והיא מעוגנת בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970אשר מחייבות גילוי מידע אודות סיכונים סביבתיים מהותיים ודרכי ניהולם ודיווח אודות מדיניות ניהול סיכוני סביבה.


כתבות רלוונטיות:

 1. הרגולטורים הפיננסיים מרחיבים את דרישות ה ESG, 04.01.2023
 2. הוראות חדשות להטמעת שיקולים סביבתיים בהשקעות פיננסיות, 11.7.2022
 3. המפקח על הבנקים מציב חובות ESG חדשות לבנקים, 15.12.2021
 4. הרשות לניירות ערך מעודדת דיווח וולונטרי של אחריות תאגידית, 20.4.2021
 5. המפקח על הבנקים דורש להתחשב בסיכונים סביבתיים, 23.12.2020

דרישות הדיווח הסביבתי

אלא שלראשונה הרשות יוצקת תוכן רחב ומפורט לדרישות הדיווח הקיימות ומעמידה סטנדרט ברור לגילוי, אשר כולל פרמטרים רבים ומגוונים לדיווח, לרבות פרמטרים הנוגעים לסיכוני אקלים אליהם חשופים תאגידים מדווחים.

השאלון כולל בין היתר דרישה למסירת מידע בהיקף רחב אודות שורה של פעולות אשר התאגיד המדווח ביצע, ככל שביצע, בכלל זה מיפוי וזיהוי סיכוני סביבה והשלכותיהם, מדיניות ניהול סיכוני סביבה ואקלים, פיקוח הדירקטוריון על יישום המדיניות, זהות הגורמים העוסקים בסיכוני סביבה, תכנית אכיפה וציות בתחום סיכוני סביבה כולל קביעת יעדים, פעולות ולוחות זמנים לצמצום פערים אשר עלו במסגרת תהליך הזיהוי והמיפוי ושקלול ההשפעות הכספיות הפוטנציאליות או קיימות אשר נובעות מסיכונים אלו.

דיווח על סיכוני אקלים

השאלון  אינו מתייחס רק לסיכוני סביבה מסורתיים אלא גם לסיכוני אקלים אליהם חשוף התאגיד המדווח. דרישה זו מרחיבה משמעותית את מעגל החברות אשר חייבות בדיווח לחברות אשר אינן עוסקות בפעילות תעשייתית קלאסית.  כחלק מהדרישה לדיווח אודות סיכוני אקלים יש לפרט סיכונים פוטנציאליים חיצוניים אשר עשויים להשפיע או משפיעים על התאגיד כתוצאה משינויי אקלים כגון; סיכונים פיזיים כתוצאה מחשיפה לאירוע אקלים; סיכוני מעבר כגון סיכון פיננסי כתוצאה ממעבר לכלכלה ירוקה, סיכונים הנובעים משינויים רגולטוריים כגון היטלי פחמן; סיכונים עסקיים כתוצאה מפגיעה בשרשרת אספקה ועוד.     

מגמת התחשבות בסיכונים סביבתיים בענף הפיננסים

הדרישה הנוכחית לגילוי מידע הנוגע לסיכוני סביבה ואקלים היא חלק ממעורבות פעילה של הרגולטורים בעולם ובארץ, על רקע משבר האקלים וההפנמה שמדובר בסיכונים פיננסים מהותיים. 

בארץ, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה כבר בסוף 2021 חוזר המחייב משקיעים מוסדיים להתייחס לסיכונים סביבתיים במסגרת החלטות ההשקעה שלהם בחברות ציבוריות, לרבות סיכונים הנובעים משינויי אקלים בעלי השפעה מהותית לטווח ארוך.

כך גם הפיקוח על הבנקים אשר פרסם בסוף שנת 2021 תיקון להוראות הדיווח לציבור אשר מחייב תאגידים בנקאיים להרחיב את הגילוי לציבור בכל הנוגע לחשיפה של התאגיד הבנקאי לסיכונים סביבה ואקלים, במסגרת מדיניות מתן האשראי שלהם למגזר העסקי.      

גילוי אפקטיבי של מידע סביבתי

הצטברות המהלכים המקודמים על ידי הרגולטורים בארץ מעידה על חשיבות הנושא אבל היא בעיקר משקפת את עמדת הרשות ביחס לדיווחים מכאן ולהבא:  דרישה  לגילוי אפקטיבי של מידע סביבתי כתוצר של שורת פעולות אשר על התאגיד לבצע על פי סטנדרט הגילוי אשר משתקף בשאלון. 

תהליך זה כולל זיהוי ומיפוי סיכונים, ניהול הסיכונים באמצעות מדיניות סדורה, קביעת מנגנוני פיקוח ובקרה עד לרמת דירקטוריון החברה וגיבוש תכנית אכיפה וציות לצורך הטמעת המדיניות במורד השרשרת האירגונית של התאגיד.   

היערכות למילוי שאלון גילוי מידע סביבתי

ובטווח הקרוב תאגידים מדווחים נדרשים  להיערך למתן מענה לשאלון עד ליום 4.6.2023, בשים לב לסוגיות המרכזיות הבאות: 

 • כיצד פועלת החברה לזיהוי וכימות ההשפעה של סיכוני האקלים על החברה;
 • האם בוצעה הערכת סיכוני סביבה;
 • באיזה אופן בוצעה;
 • האם תוצאות הערכת הסיכון נדונו בדירקטוריון;
 • האם נקבעו יעדים, פעולות ולו"ז לצמצום פערים;
 • האם סיכוני הסביבה שנבחנו נוגעים להשפעת פעילות החברה על סביבתה או להשפעת הסביבה על פעילותה ומצבה הפיננסי;     
 • כיצד בוחנת החברה את מהותיותם והשפעתם של סיכוני הסביבה לצורך הצגתם ודירוגם במסגרת הגילוי בדוחות התקופתיים;
 • האם החברה מדווחת על בסיס תקני דיווח מקובלים בתחום ניהול סיכוני סביבה.
 • גילוי ביחס לסיכוני אקלים;
 • ככל שהשפעת סיכונים אלה מהותית, האם ניתן על כך גילוי בדוחות התקופתיים האחרונים של החברה.

-------

את המאמר כתבו עו"ד מירב טביב, ועו"ד עידית רייטר, ראשי מחלקת איכות סביבה וקיימות במשרד גולדפרב, גרוס, זליגמן