המשרד להגנ"ס מתריע: לא נעמוד ביעדי הפחתת זיהום אוויר
עיכוב בשימוש באנרגיות מתחדשות ובהפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל מסכן את יעדי הפחתת זיהום האוויר של התוכנית הלאומית לזיהום אוויר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/8/2023

לאחר ביקורת על אי עמידתו של המשרד להגנת הסביבה בדרישות החוק לפיהן עליו לדווח לכנסת ולציבור על צעדיו בתחומים שונים, המשרד פרסם דוח המציג את סטטוס ההתקדמות שלו בהשגת יעדי התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר.

התוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר אושרה לפני כשנה וחצי כהחלטת ממשלה, והיא קבעה יעדי הפחתת פליטות מזהמים שונים עד שנת 2030, ופירטה את הצעדים הנדרשים לשם עמידה ביעדים, כולל תקציב יעודי של כ- 615 מלש"ח ל-5 שנים.

לפי דוח היישום שפורסם כעת, חלק מהצעדים שבתוכנית בוצעו (על רובם דיווחנו), ביניהם: תמיכה בפרויקטי חלוץ ובמחקר ופיתוח בתחום זיהום האוויר ופליטת גזי חממה, קידום תקנות בתחום פסולת אורגנית, קידום הקמת מתקני טיפול בפסולת נוספים, קידום צעדים לצמצום זיהום האוויר מתחבורה ועוד.

מנגד, הדוח מדגיש כי ישראל רחוקה מאוד מהשגת יעד ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות שעומד על 30% עד שנת 2030 (המשרד להגנ"ס מעריך השגת יעד של 19%). בנוסף לכך, המשרד להגנ"ס הביע חשש כי חברת החשמל לא תשלים את הסבת תחנות הכוח הפחמיות לגז עד שנת 2026, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה, וכן שהתיקון לחוק אוויר נקי במסגרת חוק ההסדרים, המאפשר לעקוף את היתרי הפליטה ולהפעיל יחידות ייצור חשמל מזהמות מעבר למה שהותר להן – יפגע בהשגת יעדי התוכנית הלאומית.


כתבות רלוונטיות:

  1. תוכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר, 14.3.2022
  2. מיליארד ₪ לתוכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר, 03.5.2021
  3. תכנון משק החשמל: קול קורא, 12.4.2021
  4. מעל 400,000 מקרי מוות בשנה באירופה, 22.2.2021
  5. זיהום אוויר | infospot

החשש: עיכוב בהפסקת ייצור החשמל מפחם

הצעד המשמעותי ביותר להפחתת פליטות מזהמים לאוויר הוא מעבר לייצור חשמל מגז ואנרגיות מתחדשות במקום באמצעות פחם. לכן, לדברי המשרד להגנת הסביבה, אם חברת החשמל לא תעמוד ביעד הפסקת ייצור החשמל באמצעות פחם עד שנת 2026, לא יושגו היעדים לצמצום זיהום אוויר שמופיעים בתוכנית הלאומית בתחום, לרבות הפחתה בשיעור של כ-99% בפליטות תחמוצות גופרית והפחתה של כ-85% בפליטות תחמוצות חנקן.

החשש של המשרד להגנ"ס מגיע על רקע החלטה של דירקטוריון חברת החשמל מחודש מאי לפיה הסבת חלק מהיחידות הפחמיות לגז, בתחנות הכוח אורות רבין בחדרה ורוטנברג באשקלון, תושהה. אולם לפי דוח כספי מעודכן שפרסמה חברת החשמל, כחודש לאחר מכן החליט דירקטוריון חברת החשמל לחזור בו מההחלטה להשהות את ההסבה לגז של יחידות 4-3 בתחנת הכוח רוטנברג ובאשקלון, ולהשהות רק את ההסבה של יחידות 6-5 בתחנת הכוח רבין שבחדרה, זאת בשל שיקולים כלכליים.

חברת החשמל גם ציינה בדוח הכספי שלה שלאור החשש שהעלה המשרד להגנ"ס מאי עמידה ביעדי התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר, להערכתה הדיונים מול גורמי המדינה ימוצו (הדיונים נסובים סביב עלות הפרויקט לחברת החשמל) וכי הסיכויים לביצוע הסבה מלאה של כל היחידות – ברוטנברג ובאורות רבין – עולים על הסיכויים שההסבה לא תתרחש ושעלות הפרויקט לא תוכר על ידי המדינה.

כיום יש 10 יחידות פחמיות מזהמות לייצור חשמל, מתוכן 6 יחידות באורות רבין בחדרה ו-4 יחידות ברוטנברג אשקלון.

בחודש יוני 2022 היו צריכות להיסגר היחידות הפחמיות 4-1 בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, ובמקומן היו אמורות להתחיל לפעול 2 יחידות גזיות – מחמ"ז 70 ומחמ"ז 80. ההסבה הזו מתעכבת אך אמורה להסתיים בשנת 2024. בתחנה זו יוותרו עדיין 2 יחידות פחמיות נוספות, מזהמות פחות, שגם הן מתוכננות להיות מוסבות לגז עד שנת 2026.

לפי דוח מבקר המדינה שפורסם לפני חצי שנה, ההפסד הכספי למשק הנוצר מעיכוב בסגירת היחידות הפחמיות בחדרה נאמד בכ-5.8 מיליארד ₪.

ומה באשר ליחידות 4-1 המזהמות בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון? יחידה אחת הייתה אמורה להתחיל לפעול באמצעות גז בחודש שעבר, וגם ההסבה של יחידה אחרת החלה. במאי האחרון החליט דירקטוריון חברת החשמל שההסבה של 2 היחידות הפחמיות הנוספות באשקלון תושהה, אך מאוחר יותר המנכ"ל ציין כי הן אמורות להיות מוסבות עד 2026.

לצד סוגיית עיכוב הסבת התחנות הפחמיות לגז, עיכוב משמעותי נוסף הוא ביעד ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות. המשרד להגנ"ס פרסם דוח לפני 3 חודשים שמתריע כי השגת יעד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות לשנת 2030 מוטל בספק, וצפוי ייצור של 19% במקום 30%.

צמצום זיהום האוויר מפסולת

היעדים שהוצבו בתחום הפסולת בתוכנית הלאומית היו הגדלת המיחזור וצמצום ההטמנה של פסולת מעורבת, וכן קידום פרויקטי תשתית שיסייעו לעמידה ביעדים להפחתת פליטות גזי חממה.

בפועל, החלה הקמה של שני מתקנים לטיפול בפסולת אורגנית עירונית, והליך פתיחת מכרז להקמה של מתקן להשבת אנרגיה מפסולת. מתקני הקצה יסייעו לצמצם את הטמנת הפסולת, ודרך זה יסייעו באופן ישיר להפחתה של פליטות גזי חממה לאטמוספרה.

במסגרת התוכנית הלאומית, נקבעו יעדים גם לצמצום שריפת פסולת חקלאית. הצעדים שנקבעו להשגת היעדים כללו הכנת תכנית להפחתת הפליטות ממקור זה, קידום חקיקה וגיבוש תוכנית נוספת לצמצום השריפות הללו בשטחים פתוחים. בפועל, המשרד להגנת הסביבה הכין טיוטת תקנות שכעת ממתינה לאישור משרד המשפטים, אך טרם התחיל להכין תוכנית ייעודית למניעת שריפת פסולת בשטחים פתוחים.

עם זאת, בשנת 2022 קודמה הכנתן של 16 תוכניות אזוריות לטיפול בפסולת חקלאית מתקציב קרן הניקיון. תכניות אלו נועדו לקדם טיפול סביבתי בפסולת חקלאית על ידי הרשויות המקומיות ולהוביל לצמצום מפגעי שריפת פסולת חקלאית. כעת המשרד ממשיך לצעד הבא - הכנת נוהל תמיכות במתקנים שיוקמו בהמשך לתוכניות האזוריות לטיפול בפסולת.

לפי יעד אחר שהוצב בתוכנית הלאומית בתחום החקלאות, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות אמורים להכין תוכנית להפחתת פליטות גזי חממה בתחום החקלאות. לפי המשרד להגנת הסביבה, התוכנית תתפרסם במחצית הראשונה של 2024.

צמצום זיהום האוויר ממחצבות

עוד נקבע בתוכנית הלאומית כי הממשלה תקדם תקנות לצמצום זיהום האוויר ממחצבות, בדגש על חומר חלקיקי. כדי להשיג את היעד, המשרד להגנת הסביבה מבצע בשנתיים האחרונות עבודה מקצועית לקראת עדכון התקנות הרלוונטיות (תקנות מניעת מפגעים - מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה(.

צמצום הזיהום מתחבורה

התוכנית הלאומית קבעה יעדים גם לצמצום זיהום האוויר מתחבורה, ביניהם: צמצום זיהום אוויר וגזי חממה מרכב כבד, בלימת הגידול בפליטות מתחבורה, הגבלת כמויות פליטות גזי החממה מרכב חדש, קידום תחבורה נקייה ודלת פחמן באמצעות קידום רכישת אוטובוסים נקיים ותמיכה בתוכניות הגעה ירוקה לעבודה.

אילו יעדים הושגו בפועל? המשרד להגנת הסביבה הוציא הוראות המחייבות את חברות התחבורה הציבורית לרכוש של אוטובוסים חשמליים בלבד החל משנת 2026, ואף תמך כספית ברכישת אוטובוסים כאלה.

בסבב תמיכות ראשון של המשרד להגנת הסביבה זכו 14 חברות ירכשו כ-155 אוטובוסים ואוטובוסים זעירים שישמשו להסעת נוסעים משנת 2024 ואילך. תמיכות נוספות לרכישת אוטובוסים להסעת תלמידים ניתנות כיום למועצות אזוריות.

לגבי תמיכה בתוכניות הגעה ירוקה לעבודה, הוקמה ועדה שתקבע קריטריונים לתמיכה. כדי לצמצם את הפליטות מתחבורה אף אושרה תוכנית נוספת בעיר ירושלים הכוללת הגדרת אזור המרחיב את מגבלות כניסת כלי רכב מזהמים ובכללם כלי צמ"ה מזהמים.

עוד בעניין כלי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי, כגון טרקטורים) מזהמים, אלה הצעדים שהממשלה נקטה:

  • קידום חוקי עזר להגבלת כניסה של כלי צמ"ה מזהמים בירושלים ובחיפה.
  • המשרד להגנת הסביבה מבצע עבודת מטה לעדכון ההוראות האישיות לציי משאיות הגדולים לעידוד המעבר להנעה מאופסת פליטות.
  • באתר המשרד להגנת הסביבה פורסם מאגר הכולל רשימה של כלל כלי הצמ"ה הפעילים בישראל ומאפשר לזהות את דרגת הזיהום של הכלי על ידי הזנת פרטים מזהים שלו.

הפחתת גזי חממה והגברת אנרגיות מתחדשות

בתוכנית הלאומית הוצבו יעדים נוספים שקשורים להתייעלות אנרגטית, ביניהם התייעלות המגזר התעשייתי ומעבר למקורות אנרגיה מופחתי פליטות בתעשייה, אימוץ עקרונות בנייה מאופסת אנרגיה ואימוץ חובה של התקן הישראלי לבנייה ירוקה בבניינים חדשים או משופצים.

בפועל, לפני כשנה פורסם מקצה תמיכות חדש על סך 60 מלש"ח עבור פרויקטים להתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה. 40 מלש"ח נוספים הוקצו לרשויות מקומיות עבור פרויקטים לצמצום אפקט אי חום עירוני.

כמו כן, בשנת 2022 נכנס לתוקף חיוב תקן בניה ירוקה במבנים, אושרה חובה במסגרת חוק ההסדרים לייצר חשמל סולארי על מבנים שאינם למגורים ועוד.

אחד היעדים הנוספים שמופיעים בתוכנית הלאומית הוא אישור מס פחמן. כידוע, ועדת הפנים והסביבה של הכנסת הקודמת לא אישרה זאת, וכדי לקדם מחדש תמחור מס פחמן יש צורך בחתימת משרד האוצר ובהשגת הסכמה רחבה.

דיגום סביבתי ופיתוח טכנולוגיות חדשות

יעדים אחרים שמופיעים בתוכנית הלאומית קשורים לדיגום וניטור זיהום אוויר: הרחבת מערך הניטור ודיגום האוויר בשנים 2026-2022 ושיפור יכולת מדידת ריכוזי חלקיקים והשפעתן של סופות אבק. לפי המשרד, בימים אלה מקודמת הקמה של 9 תחנות ניטור נוספות, חלקן מיועדות לנטר את הזיהום התחבורתי וחלקן לנטר את איכות האוויר הכללית, וכן מקודמת נקודת דיגום נוספת ורכש של ציוד ייעודי. הקמת התחנות תושלם עד סוף השנה. לצורך הקמת תחנות הניטור החדשות ותוספת נקודת דיגום הוקצו 13 מיליון ₪.

כמו כן, בתוכנית הלאומית הוצבו יעדים לקידום טכנולוגיות, במסגרתם נקבע כי יפורסמו קולות קוראים למחקר בנושא זיהום אוויר, הוטל על שרת האנרגיה לקדם פרויקטי חלוץ והדגמה להוכחת היתכנות כלכלית ותפעולית של פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי חממה והוטל על השרה להגנת הסביבה לסייע לטכנולוגיות ישראליות חדשניות בעלות פוטנציאל להפחתת זיהום אוויר.

בפועל, משרד האנרגיה פרסם קול קורא וקיבל 130 הצעות לפרויקטים. רשות החדשנות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה תומכים בפיילוטים של טכנולוגיות סביבה ואקלים, והמשרד אף פרסם קול קורא לביצוע מחקרים וסקרים בנושא זיהום אוויר ופליטת גזי חממה לפני כשנה. טרם נבחרו הצעות זוכות.

---

מסמכים רלוונטיים:

להמשך קריאת הכתבה המלאה