דיגום מזהמי אוויר בסביבה: הנחיות חדשות
המשרד להגנ"ס פרסם טיוטה להערות הציבור של הנחיות לדיגום מזהמי אוויר בסביבה. המטרה: לייצר נוהל אחיד שלא היה קיים עד היום. בהנחיות: מי רשאי לבצע את הדיגום? דרישות להגשה ואישור של דו"ח הכנת הדיגום ודיווח תוצאות הדיגום
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 24/6/2020

בימים האחרונים פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטה להערות הציבור של הנחיות לדיגום מזהמי אוויר בסביבה. מסתבר שעד היום, לא היו הנחיות אחידות לביצוע דיגומים אלה, מלבד הדרישה לבצעם באמצעות מעבדה בעלת הסמכה תואמת. מטרת המסמך היא לאגד כללים אחידים לנושא.

ההנחיות כוללות הוראות בנוגע להכנת תוכנית הדיגום, הוראות לביצוע הדיגום, אופן ניתוח התוצאות ודיווח עליהן.


כתבות רלוונטיות:

 1. לראשונה בישראל: מעבדה הוסמכה לאנליזה של דגימות אוויר, 16/6/2019
 2. דיגום ארובות: בקרוב יחייבו 3 חזרות על כל בדיקת ארובה, 05/12/2018
 3. 275 מיליון ₪ הביאו להפחתה של 25% מפליטות הרכב , 22/6/2020
 4. מידע נוסף על דיגום סביבתי באוויר הפתוח | Infospot

בדיקה משלימה לתחנות ניטור האוויר

בשונה מבדיקת מזהמים בארובה או בתחנת ניטור אוויר, דיגום סביבתי (דיגום מזהמי אוויר בסביבה) הוא לקיחת דוגמא של האוויר הפתוח במקום ובזמן מסוימים לשם ניתוח ריכוז המזהמים הרלוונטיים. הדיגום הסביבתי באוויר הפתוח משלים את תחנות ניטור איכות האוויר שבודקות את ריכוז המזהמים בנקודות קבועות ולאורך זמן.

דיגום אוויר סביבתי כולל בדיקה תקופתית (חצי-שעתית, שעתית או יממתית) באמצעות נטילת דוגמת אוויר וביצוע אנליזות שלה במעבדה מוסמכת.

למה משמש דיגום אוויר סביבתי?

דיגום אוויר סביבתי משמש בין השאר לבקרה ופיקוח על מקור פליטה נייח (ארובות) והשפעתו על ריכוזי מזהמי האוויר בסביבה, ולוודא עמידה בערכי איכות אוויר. באמצעות הדיגום הסביבתי נבחנת השפעת פיזור המזהמים ממקור פליטה על רצפטורים ציבוריים רגישים, ונבחנת חשיפת האוכלוסייה לזיהום אוויר. כך גם נמדדת מידת יעילותן של תוכניות להפחתת פליטות, ומתקבלת אינדיקציה על מקור פליטה חדש.

הדיגום נועד גם לבדיקת מזהמים שלא נמדדים במערך תחנות ניטור איכות האוויר, ויש עניין למדוד אותם מסיבות שונות, ביניהן:

 • קביעה ועדכון של ערכי איכות האוויר ובדיקת ישימותם
 • בדיקת שינויים באיכות האוויר באזורים בהם קיימת בעיית זיהום אוויר

מי מבצע דיגום אוויר סביבתי?

מספר גופים מבצעים דיגום אוויר סביבתי באוויר, בינהם:

המשרד להגנ"ס: פועל לפי תוכנית דיגומים שנתית, ומפרסם את התוצאות באתר האינטרנט.

מפעלים ועסקים: מפעלי תעשייה ובעלי עסקים נדרשים לבצע דיגום סביבתי בהתאם לדרישות היתר הפליטה לאוויר או לתנאי רישיון העסק. בנוסף, יש מפעלים שנוהגים לבצע דיגום סביבתי במקביל לדיגומים סביבתיים שהמשרד להגנ"ס מבצע בקרבתם, על מנת לוודא שהתוצאות מהימנות.

רשויות מקומיות ותושבים: הודות למודעות הגוברת לאיכות הסביבה ולאיכות האוויר בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מתגברת של רשויות מקומיות שמבצעות דיגום סביבתי כדי לבדוק תלונות של תושבים על מפגעי ריח או זיהום אוויר. באופן דומה, תושבים מזמינים דיגום מזהמי אוויר באזורים הסמוכים לאזור מגוריהם.

הסמכת מעבדה, תוכנית הדיגום ודיווח על התוצאות

טיוטת ההנחיות שפרסם המשרד להגנ"ס כוללת הנחיות להכנת תוכנית דיגום, תהליך הדיגום, שיטות הדיגום ופרסום התוצאות. בין הכללים שיש לפעול לפיהם על פי המסמך:

 • מעבדה מוסמכת: בדיקת מזהמי אוויר בסביבה תבוצע על ידי מעבדת דיגום מוסמכת והאנליזה (ניתוח תוצאות הדיגום) תבוצע על ידי מעבדת אנליזה מוסמכת לפי תקן ISO/IEC 17025.
 • תוכנית דיגום: הגוף הדוגם יכין תוכנית לבדיקת מזהמי אוויר בסביבה בהתאם להוראת המשרד להגנ"ס, שתכלול בין השאר:
  • הגדרת מטרות הדיגום
  • סוגי המזהמים שידגמו וזמני המיצוע לפי ערכי איכות אוויר
  • תקופת הדיגום, מועדי הדיגום, מיקום נקודות הדיגום ותדירות הדיגום, בהתייחס לערכים הקבועים בתקנות ערכי איכות אוויר
  • פירוט שיטות הדיגום והאנליזה בהתאם לסוגי המזהמים
  • מידע על התחנה המטאורולוגית המייצגת באזור הבדיקה
 • תכנית הדיגום תוגש לבדיקה ואישור של רכז איכות האוויר של המשרד להגנ"ס במחוז הרלוונטי לא יאוחר מ-6 שבועות לפני מועד ביצוע הדיגום הראשון.
 • דוח תוצאות הדיגום יוגש לרכז איכות אוויר בתוך 30 ימי עבודה מיום ביצועו. הרכז יאשר את שלמות הדוח עד 21 יום מהגשתו. אם יש צורך בהשלמות, הגוף הדוגם ישלימם עד 21 יום מקבלת הדרישה.
 • בסוף כל שנה קלנדרית ועד ל־1 באפריל בכל שנה, יגיש הגוף הדוגם דוח סיכום של כלל תוצאות הדיגומים שבוצעו באותה שנה. הדוח יכלול סיכום כל סדרות הדיגומים בסביבה שבוצעו בשנת הדיווח.

מבנה דוח תוצאות דיגום אוויר סביבתי

דוח תוצאות הדיגום יכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:

 • שם הגוף הדוגם
 • מועד ביצוע הבדיקות
 • מועד הכנת הדוח
 • מספר דוח הבדיקה
 • שמות אנשי הצוות שביצועו את הבדיקות וחתימותיהם
 • מטרת הדיגום, סוגי הדגימות, נקודות הדיגום.
 • ציון נקודות הדיגום בטבלה מסכמת וכן על גבי תצלומי אוויר הכוללים פירוט שמות הנקודות כפי שמופיעות בטבלת נתוני הדיגום, ציון מקורות הפליטה הנבדקים והשכנים.
 • אופי הפעילות במקור הפליטה ביום הדיגום
 • טבלת שיטות דיגום ומשך המדידה וציון ההסמכה של מעבדת הדיגום ומעבדת האנליזה לשיטה.
 • פירוט אופן ביצוע הדיגום וסוגי אמצעי הדיגום
 • פירוט האנליזה וציון המעבדה
 • ריכוז התוצאות המדידה בטבלה מפורטת, עבור כל מזהם בנפרד

מסמך ההנחיות פתוח להערות הציבור עד לתאריך 17.7.2020 באמצעות דוא"ל: MANA-NITUR@sviva.gov.il

-------

מסמכים רלוונטיים:

 1. טיוטת הנחיות לדיגום